KÖP BIL­LIGT OCH SÄLJ DYRT

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

I al­la af­fä­rer är förstås kne­pet att säl­ja till ett hög­re pris än vad du själv gav. Sam­ma sak gäl­ler ak­ti­er. Hur vet man då vil­ka ak­ti­er som kom­mer att sti­ga i vär­de? Det finns fle­ra sätt att ta re­da på det. Ett är att sät­ta sig in i fö­re­ta­get och stu­de­ra bran­schen och mark­na­den. På det sät­tet kan du få en upp­fatt­ning om ifall fö­re­ta­get är för lågt vär­de­rat och om allt­så ak­ti­er­na snart kom­mer att öka i vär­de. Det­ta bru­kar kal�las fun­da­men­tal ana­lys. Ett an­nat är att stu­de­ra ak­ti­e­kur­sens ut­veck­ling via gra­fer och di­a­gram och för­sö­ka för­ut­sä­ga hur ak­ti­en ska gå i fram­ti­den, nå­got som kal­las tek­nisk ana­lys. Bå­da metoderna har för­de­lar och nack­de­lar. Det bäs­ta bru­kar va­ra en kom­bi­na­tion av fun­da­men­tal och tek­nisk ana­lys. Då har du en rim­lig chans att hit­ta en stark och be­prö­vad ak­tie som är på väg upp och kom­mer att fort­sät­ta upp­åt ett bra tag till. Det finns förstås hur myc­ket fak­ta som helst om fun­da­men­tal och tek­nisk ana­lys. Stu­de­ra grun­der­na och un­der­sök hur and­ra ak­ti­e­in­ve­ste­ra­re tän­ker och age­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.