SPRIDD PORT­FÖLJ OCH TYD­LIG STRA­TE­GI

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Att hand­la med ak­ti­er kan in­ne­bä­ra re­la­tivt hög risk. Där­för mås­te du spri­da ris­ker­na. Det gör du ge­nom att byg­ga en di­ver­si­fi­e­rad ak­tie­port­följ. Det­ta be­ty­der att du sam­lar på dig tio-tolv ak­ti­er i oli­ka bran­scher och län­der.

En an­nan för­ut­sätt­ning för ett bra spa­ran­de är en tyd­lig stra­te­gi. Det bäs­ta är att ha den ned­skri­ven så att du kom­mer ihåg den. Om du till ex­em­pel kö­per en ak­tie och sak­nar en stra­te­gi är det an­nars lätt att du bör­jar tviv­la på din in­ve­ste­ring och säl­jer vid fel till­fäl­le och där­med för­lo­rar onö­digt myc­ket peng­ar. Med en ut­ta­lad stra­te­gi från bör­jan är det lät­ta­re att hål­la fast vid si­na in­ve­ste­ring­ar, även om det skul­le bli turbulent på bör­sen. NEDAN

HA ETT MÅL

Med ett klart mål är det lät­ta­re att hål­la sig till stra­te­gin. Tänk där­för ef­ter var­för du spa­rar i ak­ti­er och vad du vill gö­ra med di­na peng­ar. En del vill kun­na be­dri­va ak­ti­e­han­del på del­tid el­ler hel­tid. And­ra vill kanske spa­ra un­der tret­tio års tid till pen­sio­nen el­ler till bar­nen. Om du vill kö­pa en bil för 250 000 kro­nor om åt­ta år kan du gö­ra en snabb kal­kyl att hål­la dig till: 250 000 kr / (8 år x 12 må­na­der) = spa­ra 2 604 kr i må­na­den i ak­ti­er.

SÅ KOM­MER DU IGÅNG

Att hand­la med ak­ti­er är lät­ta­re än nå­gon­sin. Nu för ti­den kan du sö­ka, kö­pa och säl­ja on­li­ne. Det en­da du be­hö­ver är en ak­ti­e­mäk­la­re el­ler han­dels­platt­form. Via mäk­la­ren el­ler platt­for­men öpp­nar du ett ISK-kon­to vil­ket ger låg år­lig skatt och gör att du slip­per de­kla­re­ra var­je en­skild af­fär. Lägg in den sum­ma peng­ar som du vill in­ve­ste­ra i kon­tot och bör­ja hand­la. Bör­ja gär­na med bre­da och väl­kän­da ak­ti­er och ba­ra för små sum­mor. Känn ef­ter hur det är att kö­pa och säl­ja.

När eko­no­min och ak­ti­e­kur­ser­na går upp­åt bru­kar man ta­la om en tjur­mark­nad me­dan en mark­nad på nedåt­gå­en­de med risk för re­ces­sion kal­las för björn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.