NÄR MA­GEN MÅR BRA MÅR VI BRA

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Michael Mos­ley är lä­ka­ren som bli­vit mest känd för 5:2-di­e­ten. Han är ock­så ve­ten­skaps­jour­na­list på BBC och hans se­rie ”Me­di­cin med Mos­ley” har vi­sats i svensk tv. I den nya bo­ken ”För­bätt­ra din tarm­flo­ra” be­rät­tar han om bak­te­ri­er­na i vå­ra ma­gar, hur de på­ver­kar bå­de vå­ra käns­lor och ris­ken att drab­bas av au­to­im­mu­na sjuk­do­mar och vad vi ska äta för att bli fris­ka­re. Mäng­der av re­cept in­spi­re­rar oss att le­va som dok­tor Mos­ley fö­re­språ­kar men det här är ing­en tra­di­tio­nell kok­bok ut­an mer en be­skriv­ning av mat som me­di­cin och fö­re­byg­gan­de häl­so­främ­ja­re. Bo­ken är in­tres­sant och spän­nan­de – tänk att blind­tar­men fak­tiskt har en funk­tion och att mag­bak­te­ri­er­na kan ha in­ver­kan på att vi går upp i vikt. FÖR­BÄTT­RA DIN TARM­FLO­RA – VETENSKAP, TIPS OCH RE­CEPT BON­NI­ER FAK­TA • 278 SI­DOR • CIRKAPRIS: 168 KRO­NOR ISBN: 978-91-7424-795- 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.