Fa­vo­ri­ter på väg­gen

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Vi le­ver i en tid där bil­der virv­lar för­bi i en strid ström, vi har bil­der runt oss kon­stant, på re­klam­pe­la­re, på tv, på in­ter­net, i dags­tid­ning­ar och i ma­ga­sin. Tav­lor och pos­ters, af­fi­scher och ibland även ord och tänk­vär­da citat pry­der väg­gar­na i vå­ra hem. Det bor­de va­ra lätt att väl­ja vad vi ska hänga på väg­gar­na där­hem­ma men det gäl­ler att få till en bra bland­ning och kän­na ef­ter om det är en bild vi vill tit­ta på dag­li­gen in­nan vi be­stäm­mer oss.

Vad vill du helst sät­ta upp som blick­fång på väg­gen – en mo­dern fo­to­tav­la från Mo­der­na Mu­se­et, en pos­ter av en målning av Da­vid Hock­ney el­ler bar­nens se­nas­te mäs­ter­verk? Ja, var­för in­te al­li­hop, men på oli­ka plat­ser i hem­met. El­ler på ett och sam­ma stäl­le om du fö­re­drar det, hu­vud­sa­ken är ju att di­na bil­der gör dig nöjd. Det vi väl­jer va­ri­e­rar som all an­nan in­red­ning med da­gens mo­de och vad som känns rätt i ti­den. I dag är svart-vit fo­to­konst hög­ak­tu­ell och vill du in­te in­ve­ste­ra i bil­der med låg upp­la­ga finns det mäng­der av pos­ters som gör sig pre­cis li­ka bra. Nack­de­len är förstås att bå­de gran­nen och bäs­ta vän­nen kan ha ex­akt sam­ma bil­der på si­na väg­gar. Just nu ser vi för­u­tom de mer mi­ni­ma­lis­tis­ka mo­ti­ven även mot­sat­sen, mo­tiv som på­min­ner om ba­roc­kens över­då­dig­het med fruk­ter, blom­mor och dova fär­ger. En trend som sä­kert in­te fal­ler al­la på läp­pen, men här­lig och livs­be­ja­kan­de. Själv gil­lar jag att blan­da gam­la och nya mo­tiv, och att färg­mat­cha en tav­la med in­red­ning­en – el­ler tvärtom – bru­kar bli rik­tigt lyc­kat. Vi har hit­tat mäng­der av fi­na pos­ters om du vill upp­da­te­ra och för­änd­ra din in­red­ning, tit­ta på si­dan 63.

Du hit­tar många ar­tik­lar att in­spi­re­ras av i det här num­ret. En in­re­da­re de­lar med sig av si­na bäs­ta tips, du får en be­skriv­ning på hur man snick­rar ett prak­tiskt soffbord och många fi­na köp­tips. Dess­utom en gui­de med nyc­kel­fär­di­ga fri­tids­hus att dröm­ma om, per­fekt un­der feb­ru­a­ri när ord som snö­ka­os, storm­var­ning och in­ställ­da tåg hörs all­de­les för of­ta. Trev­lig läs­ning!

Ma­rie Heidenfors chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.