I SKOGENS STILL A RO

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Fo­to, text och sty­ling IBEN OCH NI ELS AHLBERG Över­sätt­ning SYLVIA MARTENS

Fa­mil­jen Tram val­de att flyt­ta ut på lan­det, nä­ra sko­gen. I det gam­la fa­lurö­da hu­set el­dar de med ved och i det om­bygg­da kö­ket kan de bå­de um­gås med vän­ner och ar­be­ta. Ni­co­lai är näm­li­gen kock och Eva är mat­skri­bent.

Fa­mil­jen Tram val­de att flyt­ta ut på lan­det, nä­ra sko­gen. I det gam­la fa­lurö­da hu­set el­dar de med ved och i det om­bygg­da kö­ket kan de bå­de um­gås med vän­ner och ar­be­ta. Ni­co­lai är näm­li­gen kock och Eva är mat­skri­bent.

Eva och Ni­co­lai Tram läng­ta­de ef­ter na­tu­ren och den lug­nan­de ef­fekt den har på oss män­ni­skor. De val­de att helt och hål­let by­ta mil­jö – de byt­te sin lä­gen­het på Ama­ger i Dan­mark mot ett nytt hem, och liv, i den svens­ka sko­gen. Här får de al­la na­turupp­le­vel­ser de be­hö­ver i form av dof­tan­de blom­man­de äng­ar, gröna sval­kan­de sko­gar och stil­la vat­ten­blänk, året om.

Or­sa­ken till att de byt­te mil­jö så dras­tiskt var för att se om de in­te kun­de få ut nå­got mer av li­vet än vad till­va­ron i Kö­pen­hamn kun­de er­bju­da. Jak­ten på pengar och kar­riär sked­de för myc­ket på be­kost­nad av ge­men­ska­pen med varand­ra och bar­nen. När de änt­li­gen blev li­te le­di­ga så var de för tröt­ta för att fin­nas till för varand­ra.

Nu har det gått ett år sen fa­mil­jen flyt­ta­de till sitt nya hem – ett rött hus med vi­ta knu­tar be­lä­get på en slutt­ning mot sko­gen – och de har bör­jat kän­na sig hem­ma. Även om de nu be­fin­ner sig som i en an­nan värld har de än­då ba­ra en och en halv tim­mes bil­väg till Öresunds­bron och kan ut­an allt­för myc­ket pla­ne­ran­de kö­ra och häl­sa på fa­mil­jen i Dan­mark.

Hu­set är från 1861 och är byggt runt en stor skor­sten med eld­stä­der bå­de på bot­ten­vå­ning­en och på ovan­vå­ning­en, vil­ket gör att fa­mil­jen kan över­le­va den kal­las­te vin­ter ut­an nå­gon an­nan vär­me­käl­la än ved.

KÖK MED SVÄNGRUM

Ni­co­lai är kock och kok­boks­för­fat­ta­re och Eva är fo­to­graf och mat­skri­bent, så att få kö­ket i ord­ning var na­tur­ligt­vis pri­o­ri­te­rat. Det ur­sprung­li­ga kö­ket låg li­te av­si­des i för­hål­lan­de till res­ten av hu­set och Ni­co­lai ha­de ing­en lust att stå iso­le­rad med mat­lag­ning­en me­dan fa­milj och vän­ner um­gicks i ett helt an­nat rum. Kö­ket skul­le ju även bli pa­rets ge­men­sam­ma ar­bets­plats. Så med hjälp av en gran­ne, som ha­de kun­skap om bä­ran­de väg­gar i det gam­la trä­hu­set, slog de ihop fle­ra små rum så att fa­mil­jen nu har gott om plats att um­gås i kö­ket, svängrum nog att ar­be­ta där och dess­utom möj­lig­het att ska­pa stäm­nings­ful­la fo­ton och fil­mer. De har även fått plats för ett stort lång­bord som fun­ge­rar som sam­lings­plats för fa­milj och vän­ner när de kom­mer på be­sök från Dan­mark med jäm­na mel­lan­rum. Här kan gäs­ter­na stan­na länge och man kan verk­li­gen rå om varand­ra i den lug­na mil­jön. Al­la nju­ter hel­hjär­tat av na­tu­ren och tyc­ker att Eva och Ni­co­lai har hit­tat en vac­ker plats att bo på.

SÅLDE DESIGNMÖBLERNA

När pa­ret väl ha­de be­stämt sig för att flyt­ta, ef­ter att ha hit­tat sitt dröm­hus och fått hy­ra det, var de väl­digt mål­in­rik­ta­de. De sålde sin lä­gen­het och näs­tan al­la si­na möb­ler.

– Hu­set är från 1861 så vi för­stod att vå­ra de­sign­möb­ler från lä­gen­he­ten skul­le se helt mal­pla­ce­ra­de ut i ett gam­malt hus om vi skul­le mö­ble­ra med dem, be­rät­tar pa­ret.

De kän­de att det be­höv­des möb­ler som sva­ra­de mot hu­sets ål­der och stäm­ning­en som fanns där. De en­da möb­ler från lä­gen­he­ten som över­lev­de flyt­ten var de­ras säng och en Weg­ner­stol som nu står i all­rum­met bred­vid eldsta­den. An­nars har hu­sets inredning hit­tats på lop­pis, en del stod re­dan på plats i hu­set el­ler i la­dan när de flyt­ta­de in, an­nat har Ni­co­lai och so­nen Björn byggt själ­va. Bland­ning­en har med ti­den re­sul­te­rat i en stil som stäm­mer över­ens med hu­set, och det funk­tio­nel­la kö­ket till­sam­mans med någ­ra en­sta­ka mo­der­na de­sign­fö­re­mål har gett hel­hets­in­tryc­ket en nu­ti­da touche.

DET ÄR NÅ­GOT MED NA­TU­REN

När de i dag ser till­ba­ka, ef­ter li­te mer än ett år i det nya hem­met, vill Eva och Ni­co­lai gär­na med en­tu­si­asm be­rät­ta om hur bra allt har bli­vit. Bå­de de själ­va och poj­kar­na har fått en helt an­nan livs­stil än de ha­de i stor­sta­den. Li­vet levs mesta­dels ut­om­hus un­der dyg­nets lju­sa tim­mar.

– Det är nå­got med na­tu­ren som loc­kar en ut i den, sä­ger bå­de Eva och Ni­co­lai. Da­gar­na är bild­skö­na i en skog. Un­der al­la års­ti­der, i ur och skur, är det vac­kert här.

Även då det gäl­ler ar­be­tet som kock har Ni­co­lai fun­nit en ovän­tad gläd­je i att till­re­da ma­ten över öp­pen eld i träd­går­den, och utekö­ket har gett ho­nom helt nya in­sik­ter om hur li­te man be­hö­ver för att få fram läck­ra mid­da­gar.

– Att ste­ka kött över öp­pen eld i träd­går­den är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se i no­vem­ber .

ch li­vet kan näs­tan in­te bli bätt­re när ens barn går i sko­gen med sin far­far, ploc­kar en ört från mar­ken och sä­ger: Finn, 7 år: Sma­ka på den här! Far­far, li­te osä­kert: Kan man äta den? Finn: Jaa, det är har­sy­ra – den sma­kar jät­te­gott!

10

Evas och Ni­co­lais nya hem är ett tra­di­tio­nellt svenskt trä­hus. Hu­set lig­ger en­dast en och en halv tim­mes bil­väg från Öresunds­bron så det är lätt att åka över till Dan­mark.

OVAN Kö­ket har pla­ne­rats helt ut­i­från köks­che­fens idéer, ut­an att in­tryc­ket bli­vit kallt el­ler ste­rilt. Skåpluc­kor­na är från Ikea, lik­som den sto­ra pors­lins­hon och ar­ma­tu­rer.

VÄNSTER Bän­ken i trä kom­mer från ett när­be­lä­get såg­verk. Spis, ugn och fläkt från Electro­lux.

VÄNSTER Hu­set är byggt med en stor skor­sten i cent­rum och det finns eld­stä­der i fle­ra av rum­men.

OVAN I all­rum­met har Ni­co­lai stap­lat upp ved mot väg­gen – este­tiskt och prak­tiskt. Weg­ner­sto­len som de ha­de med sig från sin lä­gen­het på Ama­ger har fått säll­skap av en an­tik sof­fa i ma­hog­ny vars sits är stop­pad med ta­gel. Bor­det har Ni­co­lai byggt själv. Lam­pa från Gray­pants.

HÖGER Ni­co­lai har in­sett hur li­te man be­hö­ver i ett utekök för att än­då kun­na la­ga god mat. Se Evas bil­der på tram­feed.com.

OVAN HÖGER Det som ti­di­ga­re var fa­sad har nu bli­vit an­slags­tav­la.

OVAN Hu­set sett från träd­går­den, vid skogs­bry­net. På ena si­dan finns en al­tan i trä.

MIT­TEN På trap­pan vid al­ta­nen står al­le­han­da väx­ter i kru­kor.OVAN En träd­gårds­dröm – ör­ta­gård och en eld­plats för att ste­ka el­ler gril­la, el­ler ba­ra sit­ta och my­sa.

HÖGER Ni­co­lai och Björn har ploc­kat bär i sko­gen.

OVAN Fram­för hu­set har Ni­co­lai an­lagt en ör­ta­gård – ett mås­te för mat­lag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.