30-TALSHUS MED MODERN TWIST

Hu­set vid Troll­sjön som Son­ny och Ma­ria föll för bygg­des åt en lä­ra­re i folk­sko­lan, år 1929. Ar­ki­tek­to­niskt sam­ma hus, men nu fyllt med mö­bel­klas­si­ker och upp­da­te­rat med be­kväm­lig­he­ter för en modern fa­milj.

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN - Text CECILIA GRENDER Fo­to ANDRÉ DE LOISTED

Det förs­ta Son­ny och Ma­ria gjor­de va­ra att må­la om fa­sa­den, som ti­di­ga­re var gul, och där­ef­ter byt­te de kö­ket till en mer modern och stil­ren inredning. ” Hem Ljuva Hem

Var­ken Ma­ria el­ler Son­ny ar­be­tar med de­sign. Svårt att tän­ka sig, när man be­sö­ker fa­mil­jens hem i cen­tra­la Eslöv. De är bå­da från bank­värl­den och det var där de­ras vägar kor­sa­des för cir­ka sju år se­dan, de träf­fa­des helt en­kelt på job­bet. Re­dan från förs­ta stund kän­de de att de ha­de myc­ket ge­men­samt. Att de de­lar in­tres­set för bå­de färg, form och stil märks in­te minst på de­ras in­red­nings­smak. Här tycks var­je de­talj va­ra ge­nom­tänkt ut­an att det för den sa­kens skull känns stelt och trå­kigt. Med en lugn bas i vitt och många färg­star­ka in­slag ska­par in­red­ning­en ha-be­gär re­dan vid förs­ta an­blic­ken.

Här syns klas­sis­ka möb­ler som Hans J Weg­ners Y-stol, Mats The­se­li­us få­tölj från 1990 och Asplunds Ta­ti-mat­bord.

Kon­tras­ter­na mel­lan ett gam­malt hus och modern de­sign ing­er en ge­nu­in käns­la som känns allt an­nat än ny­re­no­ve­rat.

– Vi har re­no­ve­rat en del. Även om vi vil­le ska­pa ett mo­dernt hem var det vik­tigt för oss att hu­sets histo­ria med tids­ty­pis­ka de­tal­jer be­va­ra­des. Det­ta gäll­de nog sär­skilt plan­lös­ning­en, så den vil­le vi över hu­vud ta­get in­te änd­ra på, be­rät­tar Son­ny.

STO­RA FÖNS­TER

Den för­ra äga­ren ha­de läm­nat över ett hus som var i myc­ket gott skick. Väl­drä­ne­rat och med all­de­les ny­lag­da tak­pan­nor.

Det förs­ta Son­ny och Ma­ria gjor­de var att må­la om fa­sa­den, som ti­di­ga­re var gul, och där­ef­ter byt­te de kö­ket till en mer modern och stil­ren inredning. Att kö­ket var ett rent ar­betskök och in­te ha­de nå­gon öp­pen plan­lös­ning ha­de de inga pro­blem med. Det låg i di­rekt an­slut­ning till mat­sa­len och de upp­skat­tar bå­da att de kan stänga dör­ren till stök och disk när de ex­em­pel­vis har gäs­ter på mid­dag.

– Jag gil­la­de hu­set di­rekt med al­la gam­la, fi­na de­tal­jer och sto­ra föns­ter som släpp­te in mas­sor av ljus. Det jag fick tän­ka bort när vi tit­ta­de på hu­set förs­ta gång­en, var al­la fär­ga­de väg­gar. Ett rum var blått, ett an­nat rött och ett tred­je grönt. Jag gil­lar färg men fö­re­drar en ljus bas och de­tal­jer som tav­lor, kud­dar, mat­tor och blom­mor som färg­star­ka in­slag, sä­ger Ma­ria och ler.

TUR MED KÖPET

På frå­gan om hur det gick till när de köp­te hu­set blir bå­de Ma­ria och Son­ny så iv­ri­ga att be­rät­ta att de näs­tan pra­tar i mun på varand­ra. De ha­de näm­li­gen en otro­lig tur.

Ma­ria och Son­ny bod­de då i en lä­gen­het i ett pa­tri­ci­er­hus i Eslöv och ha­de länge le­tat hus just runt Troll­sjön här i cen­tra­la Eslöv när an­non­sen på hu­set dök upp. De bo­ka­de in sig på en vis­ning och åk­te på se­mes­ter. Un­der se­mestern i Ma­ri­as för­äld­rars hus i Co­nig­nac i Frank­ri­ke, ring­de mäk­la­ren och sa att bud­giv­ning­en var igång och hu­set var på väg att säl­jas. Pa­ret som in­te kun­de ta nå­got be­slut ut­an att ens ha sett vil­lan, var tvung­na att dra sig ur.

Men här slu­tar in­te histo­ri­en. Ef­ter en må­nad ha­de köpet av oli­ka or­sa­ker gått till­ba­ka och de öv­ri­ga bud­gi­var­na ha­de gått vi­da­re med and­ra ob­jekt. Ma­ria och Son­ny blev er­bjud­na att kö­pa hu­set till ut­gångs­pri­set!

– Ibland ska man ha li­te tur, sä­ger Son­ny och ser nöjd ut.

Bå­de Son­ny och Ma­ria job­bar myc­ket och i och med att so­nen Vil­helm kom till värl­den så blev ti­den än­nu knap­pa­re. Till fri­tids­sys­sel­sätt­ning­ar­na hör att re­sa och de har där­för bland an­nat pri­o­ri­te­rat bort vis­sa sa­ker. Träd­går­den runt hu­set krä­ver mi­ni­malt med sköt­sel och de val­de ef­ter att ha flyt­tat in och bli­vit kla­ra i hu­set att in­te re­no­ve­ra mer på någ­ra år.

– Vi kö­per myc­ket nya möb­ler, vi är in­te myc­ket för att le­ta på auk­tio­ner och lop­pi­sar som så många and­ra. Den en­da gam­la mö­beln i vårt hus är i prin­cip den vi­ta skän­ken i matrum­met som kom­mer från min mam­ma. Dä­re­mot mö­ble­rar jag of­ta om och flyt­tar runt på sa­ker för att få för­änd­ring. Det är li­te kul med för­änd­ring ibland, sä­ger Ma­ria och ler.

Vi kö­per myc­ket nya möb­ler, vi är in­te myc­ket för att le­ta på auk­tio­ner and­ra.” och lop­pi­sar som så många

Det pam­pi­ga hu­set från 1900-ta­lets bör­jan lig­ger med ut­sikt över grön­om­rå­det vid vack­ra Troll­sjön mitt i Eslöv. Hu­set ser i prin­cip li­ka­dant ut i dag som på den bild från 30-ta­let som pa­ret fått av de ti­di­ga­re ägar­na. En­da skill­na­den är att hu­set på den ti­den var helt in­bäd­dat i fro­dig mur­grö­na.

Black and white he­ter kö­ket från JKE De­sign som Ma­ria och Son­ny sat­te in i sam­band med att de flyt­ta­de in år 2011. Prak­tisk ar­bets­bänk i rost­fritt be­ställd av en lo­kal plåtsla­ga­re. Köks­be­re­da­re från Kit­chen Aid och bröd­rost i rött från Du­a­lit.VÄNSTER I matrum­met står hem­mets en­da ärv­da mö­bel – en vac­ker skänk som Ma­ria fått av sin mam­ma och må­lat vit. Ljus­sta­ke från Ferm Living, i lam­pan från Gu­bi häng­er Kay Bo­je­sens trä­a­pa. OVAN Även i kö­ket har pa­ret pla­ce­rat små in­stal­la­tio­ner på te­mat de­sign. Plex­i­box­ar­na är från Hay. Djur i lä­der från Züny och den lil­la tav­lan är köpt på Ols­son & Gert­hel i Mal­mö.

OVAN I lam­pan Zet­tel´z, de­sig­nad av In­go Mau­rer, häng­er bå­de fa­mil­je­fo­ton och se­mester­bil­der. Runt mat­bor­det Ta­ti från Asplund står bå­de Weg­ners Y-stol och CH-30. I för­grun­den fa­mil­jens Gre­at Lift från Ei­ler­sen. Orange kud­de från Hay, mönst­rad kud­de från Ma­ri­mek­ko. Bå­da ol­je­mål­ning­ar­na är må­la­de av konst­nä­ren To­mas Ols­son, hem­ma­hö­ran­de i Eslöv. OVAN På hyl­lan Li­bri från Swe­de­se står he­la sam­ling­en av Wooden Dolls från Vit­ra.HÖGER Att sto­lar, gär­na i de­sign av Weg­ner, är en fa­vo­rit­mö­bel är ing­et att ta mis­te på. Bok­hyl­lan är fylld med små upp­se­en­de­väc­kan­de de­signstil­le­ben. Mat­ta från De­sign House Stock­holm.

OVAN Trätrap­pa och vägg­pa­nel i pam­pig stil från hu­sets ur­sprungsår. Pa­ret över­väg­de att må­la allt vitt men ång­ra­de sig i sista stund vil­ket de ald­rig ång­rat. Tav­lan över öpp­na spi­sen är en gå­va från Ma­ri­as far. Äpp­le in­köpt på Ols­son & Gert­hel. Ved­korg i modern de­sign in­hand­lad på Mil­jö­går­den i Lund.

OVAN Från sof­fan i bur­språ­ket på hu­sets ovan­vå­ning har man en un­der­bar ut­sikt över gröns­kan i Troll­sjö­par­ken. Den ljus­blå sof­fan lik­som brick­bor­det kom­mer från Hay. Kud­dar från Afro­art. Taklam­pa från Tom Dix­on.

OVAN Lek­full inredning i so­nen Vil­helms rum. På väg­gen en skol­plansch från 60-ta­let som Vil­helm har fått av sin far­bror som är ke­mi­lä­ra­re. In­di­an­täl­tet kom­mer från Gra­nit. Den blå gung­häs­ten är från Ma­gi. Skriv­bord från Ikea och stol Eif­fel de­sig­nad Ea­mes. Tav­lor­na ovan­för skriv­bor­det är köp­ta i Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.