Osä­ker på amor­te­ring­en

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej! Jag ska se­pa­re­ra och är osä­ker på om jag kom­mer ha råd att amor­te­ra just nu. Det är så myc­ket ut­gif­ter så här i bör­jan, vad kan jag gö­ra? Oro­lig

SVAR

Hej! Om du ham­nar i en si­tu­a­tion som på­ver­kar di­na eko­no­mis­ka möj­lig­he­ter att amor­te­ra är det bäst att kon­tak­ta din bank så snart som möj­ligt. Var in­te rädd för att be­rät­ta pre­cis hur det är när du pra­tar med dem. Of­ta finns det lös­ning­ar där ban­ken kan hjäl­pa dig att få av­stå el­ler mins­ka din amor­te­ring un­der en pe­ri­od. Ta hand om dig! Emma Pers­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.