Spa­ra buf­fert i fon­der?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Hej! Vi bor i hus och spa­rar till en buf­fert om nå­got skul­le hän­da i hu­set. Är det bäst att spa­ra buf­fer­ten i fon­der? Sara

SVAR

Hej! Top­pen att ni är så för­ut­se­en­de att ni spa­rar till en buf­fert, det är väl­digt klokt! Ef­tersom en buf­fert ska va­ra lät­till­gäng­lig och helst in­te mins­ka i vär­de tyc­ker jag att ni ska spa­ra den på ett van­ligt spar­kon­to hos en bank. Men ha in­te mer på kon­tot än att ni kla­rar det som buf­fer­ten är av­sedd för. Hur myc­ket det är be­ror till ex­em­pel på hur sto­ra kost­na­der ni har per må­nad, vil­ket skick hu­set är i och om ni har an­led­ning att tro at nå­got kan upp­kom­ma in­om en snar fram­tid. Res­ten av ert spa­ran­de som är mer lång­sik­tigt kan ni ab­so­lut spa­ra i fon­der, gär­na på ett ISK-kon­to. Emma Pers­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.