Göd­ning till hal­lon

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej! Jag har hört att det ska va­ra bra för hal­lon och and­ra bär­bus­kar att göds­las med ve­das­ka. Stäm­mer det att as­kan ef­ter löv­ved är kalkrik och kan tas upp av väx­ter­na? Mag­nus

SVAR

Hej Mag­nus! Det stäm­mer att ve­das­kan in­ne­hål­ler en del kalk. Men ris­ken är att mot­satt ef­fekt upp­nås om kalk­hal­ten blir för hög. Bär­bus­kar­na kan få svårt att ta upp and­ra nyt­ti­ga nä­rings­äm­nen som järn och mangan när pH-vär­det blir för högt. Hal­lon be­hö­ver ka­li­um för att ut­veck­la bra smak med hög soc­ker­halt och fin färg. Det är in­te ovan­ligt att äm­ne­na ka­li­um och kalk trass­lar till be­grep­pen. Ta det allt­så för­sik­tigt med as­kan och an­vänd den med måt­ta, as­ka in­ne­hål­ler även en del tungme­tal­ler. Om du tit­tar ef­ter and­ra göd­nings­me­del är det bra att an­vän­da de som in­ne­hål­ler fos­for och ka­li­um. Jan­ne Gustafsson

2 3 4 Den här och fler lamp­ny­he­ter hittar du i vår gui­de som bör­jar på si­dan 59. 1 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.