Kyr­ko­går­den La Re­co­le­ta

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Bu­e­nos Aires, Ar­gen­ti­na

En re­sa till Bu­e­nos Aires är in­te kom­plett innan du be­sökt den­na be­röm­da kyr­ko­gård. Den bygg­des för att förbättra de sa­ni­tä­ra för­hål­lan­de­na re­dan innan sta­den ha­de sten­lag­da ga­tor och of­fent­li­ga tjäns­ter. Så små­ning­om togs kyr­ko­går­den över av lan­dets elit och idag fun­ge­rar den som en bi­o­gra­fi över ar­gen­tinsk histo­ria. Du kan vand­ra i tim­mar ge­nom de dö­das stad och stu­de­ra de blek­na­de, vac­kert ut­smyc­ka­de grav­ste­nar­na och mau­so­le­er­na av mar­mor som är upp­för­da till min­ne av Ar­gen­ti­nas vik­ti­gas­te per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.