Drags­holms slott

På ett av Dan­marks älds­ta slott bor det mer än hund­ra spö­ken.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

✵ Dan­mark

Drags­holms slott bygg­des runt 1215 av Roskil­des bis­kop och har en histo­ria som är li­ka må­lan­de och in­tres­sant som den är grym. Un­der me­del­ti­den bygg­des slot­tet om till en fäst­ning som gjor­de den till det mest ro­bus­ta slot­tet på den tiden. Som be­vis på hur mot­stånds­kraf­tigt det var stod det emot de våld­sam­ma ar­mé­er­na un­der Christof­fer, gre­ve av Ol­den­burg, un­der gre­ve­fej­den 1534–36. Ef­ter den ef­ter­föl­jan­de re­for­ma­tio­nen över­gick Drags­holms slott till kro­nan och tjä­na­de som fäng­el­se för ad­li­ga och högt ran­ka­de fång­ar. Till varje fånge bygg­des en sär­skilt an­pas­sad cell. Cel­ler­na i det nord­öst­ra tor­net var ut­rus­ta­de med to­a­let­ter och föns­ter.

Den kanske mest be­ryk­ta­de fång­en på Drags­holms slott var Ja­mes Hep­burn, 4:e earl av Boswell och den tred­je äk­ta man­nen till Ma­ria Stu­art. Ear­len till­fång­a­togs i Nor­ge 1573 och för­des till Drags­holm på or­der av kung Fre­de­rik II av Dan­mark. Han bands till en stol­pe och fick ba­ra till­räck­ligt myc­ket mat och vat­ten för att över­le­va. Det på­stås att han blev ga­len och dog fem år ef­ter till­fång­a­ta­gan­det. Det sägs att han spö­kar på slot­tet och vitt­nen häv­dar att de sett earl av Boswell kom­ma in på borg­går­den med sin häst och vagn och att lju­det av häst­ho­var hörts ge­nom hela slot­tet.

För­u­tom Ja­mes Hep­burn lär det fin­nas mer än 99 andra spö­ken som rör sig i slotts­sa­lar­na. Den gal­ne god­sä­ga­ren, en ad­lig dansk som dog på slot­tet, ska ha hörts stö­na från slot­tets fäng­el­se­hå­la, me­dan det är två da­mer som spö­kar i kor­ri­do­rer­na. Den ena är en vanä­rad dot­ter till en adels­man, och den andra en tack­sam ar­be­ta­re. Den grå da­men som ha­de ar­be­tat på slot­tet i många år kom en dag till job­bet och kla­ga­de över tand­värk. Hen­nes chef gav hen­ne nå­got mot smär­tan, men tra­giskt nog dog kvin­nan. Hon var ändå så tack­sam för hjäl­pen som hon fick att hon höll sig i när­he­ten.

Den vi­ta da­men möt­te dock sin ska­pa­re ef­ter att ha bli­vit till en skam för sin far. Ce­les­ti­ne Ma­ri­ann de Bayon­ne Gyl­densti­er­ne, som var dot­ter till en adels­man, ha­de för­äls­kat sig i en stall­dräng och bli­vit gra­vid med hans barn. Allt­ef­tersom be­vi­set på re­la­tio­nen väx­te blev pap­pan ra­san­de och lås­te in hen­ne på ett rum tills hon dog. Av en slump hit­ta­des ett ske­lett av en kvin­na i vit kjol un­der en re­no­ve­ring av slot­tet 1910.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.