Tro­nar­ving­ar

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Pantheon -

Från Pant­he­on i Pa­ris till Pant­he­on för na­tio­nel­la hjäl­tar i Bul­ga­ri­en har den­na le­gen­da­ris­ka bygg­nad in­spi­re­rat andra byg­gen över hela värl­den. Du kan kän­na igen den sym­met­ris­ka upp­bygg­na­den med ra­der av ko­rin­tis­ka ko­lon­ner i den ame­ri­kans­ka Ca­pi­tol­bygg­na­den, min­nes­mär­ket över Jef­fer­son i Washing­ton och i Ita­li­en i Val­la Al­me­ri­co-cap­ra. Gam­mal ro­mersk ar­ki­tek­tur har ut­gjort mall för många bygg­na­der, och ef­tersom Pant­he­on är den bäst be­va­ra­de av dem alla är det ba­ra na­tur­ligt att man har stu­de­rat den och lå­tit sig in­spi­re­ras. Som man säger – imi­ta­tion är den är­li­gas­te for­men av smic­ker.

Ko­lon­nerDe 11,8 meter höga ko­rin­tis­ka ko­lon­ner­na var ur­sprung­li­gen täck­ta med vit mar­mor och ko­pi­e­ra­des av ro­mar­na från gam­la gre­kis­ka bygg­na­der, till ex­em­pel Parthe­non på Akro­po­lis i Aten. Fa­sad Skrif­ten på fa­sa­den ly­der: ”M Agrip­pa LF. Cos Ter­ti­um Fe­cit” (”Mar­cus Agrip­pa, Lu­ci­us son, tre gånger kon­sul, bygg­de det­ta”). Ut­si­da Pant­he­ons brons­dör­rar väger 20 ton och de ut­vän­di­ga väg­gar­na är 7,5 meter tjoc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.