TÄNK OM… HIT­LER HA­DE INTAGIT MOSKVA?

Hitlers krig (Sweden) - - Innehåll -

Så ha­de histo­ri­en för­änd­rats om sla­get vun­nits av Hit­ler.

MO­LO­TOV– RIBBENTROPPAKTEN SIGNERAS I AU­GUSTI 1939

Den tysk-sov­je­tis­ka ic­ke-an­grepps­pak­ten in­ne­bar en bräck­lig fred mel­lan Sov­je­tu­ni­o­nen och na­zis­ter­na, men den va­ra­de in­te sär­skilt länge.

HIT­LER IN­LE­DER OPE­RA­TION BARBAROSSA

22 JU­NI 1941

Trots Mo­lo­tov-Rib­bentrop-pak­ten blir Hit­ler fix­e­rad vid tan­ken att kros­sa Sov­je­tu­ni­o­nen. Han an­ser att na­tio­nen är så svag att han in­te be­hö­ver an­vän­da blixt­krigs­tak­ti­ken som han er­öv­ra­de Frank­ri­ke, Nor­ge och många fler län­der med. Spi­o­ner som är lo­ja­la mot den sov­je­tis­ka re­gi­men (in­klu­si­ve Ri­chard Sor­ge, som är sta­tio­ne­rad i Ja­pan) med­de­lar Moskva att Hit­ler pla­ne­rar att för­rå­da dem, men Stalin väg­rar att tro på dem. Till och med när ax­el­mak­tens styrkor står på trös­keln till sov­je­tiskt ter­ri­to­ri­um be­ord­rar Stalin först sitt ar­til­le­ri att in­te skju­ta, ef­tersom han tror att in­va­sio­nen kan ha bli­vit igång­satt ut­an Hitlers till­stånd.

LUFT­WAF­FE KROSSAR DET SOV­JE­TIS­KA FLYG­VAP­NET

25 JU­NI 1941

Det an­tas att över 3 000 sov­je­tis­ka flyg­plan skju­tits ner ef­ter de tre förs­ta da­gar­na när den tys­ka krigs­ma­ski­nen avan­ce­ra­de. Rap­por­ter tyder på att en­dast 78 tys­ka flyg­plan gick för­lo­ra­de.

LUFT­WAF­FE AN­GRI­PER SOV­JE­TIS­KA MARKSTYRKOR

JU­NI–JU­LI 1941

Sam­ti­digt med att det sov­je­tis­ka flyg­vap­net ef­fek­tivt sätts ur spel, in­le­der Luft­waf­fe ett två­frontsan­grepp i mit­ten och i sö­der, med en ihål­lan­de flyg­bomb­nings­of­fen­siv.

SMO­LENSK FALLER I NA­ZIS­TER­NAS HÄN­DER

16 JU­LI 1941

Den sto­ra sta­den Smo­lensk, en av de vik­ti­gas­te stra­te­gis­ka plat­ser­na på vägen till

Moskva, faller när Hitlers tre knip­tångs­ma­növ­rar krossar allt sov­je­tiskt mot­stånd.

NA­ZIS­TER­NAS KNIP­TÅNGS­MA­NÖ­VER ÄR ÖVER

19 JU­LI 1941

Sov­je­tis­ka styrkor är nu i prak­ti­ken om­ring­a­de av tys­kar­na. Hit­ler be­ord­rar si­na be­fäl­ha­va­re att ut­plå­na rys­sar­na sna­ra­re än att skyn­da vi­da­re till Moskva.

SMO­LENSK OCH KI­EV FALLER

AU­GUSTI 1941

Ki­ev och Smo­lensk faller snab­ba­re på grund av en upp­trap­pad flyg­bomb­nings­kam­panj och pan­sar­fram­ryck­ning. Stä­der­na för­störs och al­la mot­at­tac­ker avvärjs, främst på grund av Hitlers öns­kan att gå mot Moskva.

STORSKALIGT FOLK­MORD UNDVIKS

JU­LI 1941

Hit­ler över­ty­gas av si­na generaler att en kam­panj med et­nisk rens­ning mot bol­sje­vi­kis­ka ju­dar kom­mer att vän­da det rys­ka fol­ket mot dem. En plan om ut­rens­ning av de bol­sje­vi­kis­ka ju­dar­na ska dock ge­nom­fö­ras när Moskva fal­lit.

RYS­KA RE­SUR­SER GÖR SIG GÄLLANDE

AU­GUSTI 1941

När ax­el­mak­ter­na träng­er vi­da­re in i cen­tra­la Ryss­land ger Hit­ler or­der om att al­la ka­pi­tu­le­ran­de sov­je­tis­ka soldater ska få chan­sen att by­ta si­da. Sov­je­tis­ka pan­sar­for­don tas ock­så i be­slag som för­stärk­ning.

BE­LÄG­RING­EN AV LE­NING­RAD INLEDS

8 SEP­TEM­BER 1941

Även om Tyskland i slutän­dan ald­rig helt in­tar sta­den Le­ning­rad, lyc­kas man för­sät­ta den i en bru­tal bloc­kad som va­rar fram till 1943.

RYS­SAR­NA FÖR­STÖR OL­JE­FÄL­TEN

SEP­TEM­BER 1941

Hit­ler är an­ge­lä­gen om att få kon­troll över ol­je­fäl­ten i Kau­ka­sus. Na­zis­ter­na oc­ku­pe­rar de mer av­läg­set lig­gan­de. Sam­ti­digt ger Stalin or­der om att för­stö­ra de som Sovjet har kvar.

BE­LÄG­RING­EN AV LE­NING­RAD INLEDS

SENT I AU­GUSTI 1941

Hitlers generaler rå­der ho­nom att tvinga fram en bloc­kad av Le­ning­rad, men att lå­ta de fles­ta tys­ka styr­kor­na och de nya sov­je­tis­ka av­hop­par­na ryc­ka fram mot Moskva fö­re vin­tern.

HIT­LER GER OR­DER OM OPE­RA­TION TYFON

26 SEP­TEM­BER 1941

Det är per­fek­ta vä­der­för­hål­lan­den och den rys­ka vin­tern hål­ler på att släp­pa ta­get när Hit­ler of­fi­ci­ellt be­ord­rar ax­el­makts­styr­kor­na att an­fal­la Moskva och spri­da skräck när de in­tar sta­den.

SOVJETARMÉERNA TAR STRYK

18 SEP­TEM­BER 1941

När in­va­sio­nen har på­gått i tre må­na­der har två tred­je­de­lar av de sov­je­tis­ka styr­kor­na ut­plå­nats av ax­el­mak­ter­na. Den sov­je­tis­ka ge­ne­ral­sta­ben bör­jar dra till­ba­ka styr­kor­na för att för­stär­ka Moskva.

BE­LÄG­RING­EN AV MOSKVA INLEDS MYC­KET TI­DI­GA­RE

SENT I SEP­TEM­BER 1941

Stal­ins ut­rens­ning­ar och ter­ro­rof­fen­siv har väckt av­sky bland vis­sa av hans an­häng­a­re. Hit­ler ut­nytt­jar det­ta fak­tum för att er­öv­ra många flyg­fält och fa­bri­ker på väg till Moskva. Det­ta stär­ker hans lo­gistik­ked­jor.

BE­LÄG­RING­EN AVBRYTS

5 DE­CEM­BER 1941

Regn, snö och en lo­gistik­ked­ja som hål­ler på att bris­ta gör att ax­el­mak­ter­nas angrepp på Moskva avbryts. Hit­ler be­ord­rar mot­vil­ligt si­na styrkor att till­fäl­ligt dra sig till­ba­ka från be­läg­ring­en av sta­den.

MOSKVA BÖR­JAR FAL­LA

SEP­TEM­BER–OK­TO­BER 1941 Med stärk­ta lo­gistik­ked­jor, en stör­re ar­mé och ett mins­kat gen­svar från de sov­je­tis­ka par­ti­sa­ner­na för­sö­ker Stalin över­va­ka för­sva­ret av sta­den. Nu be­läg­rar tys­kar­na Moskva, vil­ket tving­ar dess le­da­re att fly.

MOSKVA KA­PI­TU­LE­RAR TILL AX­EL­MAK­TER­NA DEN SOV­JE­TIS­KA MO­TOF­FEN­SI­VEN INLEDS

6 DE­CEM­BER 1941

När tys­kar­na käm­par med de för­vär­ra­de vä­der­för­hål­lan­de­na och lo­gistik­pro­ble­men in­le­der rys­sar­na en bru­tal mo­tof­fen­siv för att dri­va till­ba­ka ax­el­mak­ter­na.

NA­ZIS­TER­NA KON­TROL­LE­RAR DEN EU­RO­PE­IS­KA KON­TI­NEN­TEN

NO­VEM­BER 1941–

JA­NU­A­RI 1942

Sov­je­tu­ni­o­nens sam­man­brott le­der till att al­la and­ra sta­ter tving­as ka­pi­tu­le­ra el­ler ut­plå­nas av na­zis­tis­ka styrkor över­allt. Storbritannien är fort­fa­ran­de iso­le­rat me­dan det na­zis­tis­ka ho­tet väx­er. OK­TO­BER 1941

Trots en snabb mo­tof­fen­siv ka­pi­tu­le­rar sta­den slut­li­gen in­för na­zis­ter­nas krigs­ma­skin. Mot­stån­det är fort­fa­ran­de hårt och de tys­ka för­lus­ter­na har va­rit sto­ra, men Sov­je­tu­ni­o­nen bör­jar kol­lap­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.