PRO­FES­SOR MARC MILNER

Hitlers krig (Sweden) - - Slutet På En Epok -

Marc Milner är pro­fes­sor i histo­ria och chef för Gregg Cent­re for the Study of War and So­ci­e­ty vid Uni­ver­si­ty of New Brunswick i Ka­na­da. Han har pub­li­ce­rat myc­ket om sla­get om At­lan­ten och om ka­na­den­sis­ka Royal Na­vys histo­ria. Han har bi­dra­git till de of­fi­ci­el­la be­rät­tel­ser­na om bå­de RCN och RCAF un­der and­ra världs­kri­get. Mil­ners bok Batt­le of the At­lan­tic, vann CP Sta­cey-pri­set för bäs­ta mi­li­tär­hi­sto­ris­ka bok i Ka­na­da

2004. Hans se­nas­te ar­be­te har va­rit in­rik­tat på of­fen­si­ven i Nor­man­die, in­klu­si­ve Stop­ping The Pan­zers:

The Un­told Sto­ry Of D-Day, som vann US Com­mis­sion on Mi­li­ta­ry Histo­rys Ja­mes Col­lins Book Pri­ze för 2014–15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.