HE­TA­RE ÄN NÅ­GON­SIN

Mats Wen­ner­holm: Ser ut att bli ro­li­ga­re, In­tres­san­ta­re och mer ovisst än på länge

Hockeybibeln - - KRÖNIKA - Mats Wen­ner­holm

Jag har ald­rig känt mig så upp­åt ­in­för en SHL- sä­song.

Ef­ter någ­ra års eko­no­miskt ­mör­ker och åtstram­ning sat­sas det igen. Lag som Skel­l­ef­teå och Väx­jö har vi­sat att det lö­nar sig att lig­ga i topp.

Det har smit­tat av sig.

Skel­l­ef­teå re­do­vi­sa­de en re­kord­vinst på över 23 mil­jo­ner kro­nor den här sä­song­en. Då ingick na­tur­ligt­vis en hel del KHL-mil­jo­ner i det pa­ke­tet.

SM-vin­nar­na Väx­jö lan­da­de på drygt 13 mil­jo­ner i vinst.

Jag tror det fått många klubb­di­rek­tö­rer att tän­ka om och in­se den gam­la san­ning­en att det in­te går att spa­ra sig ur kri­ser.

Till och med Hå­kan Loob har öpp­nat plån­bo­ken och plöts­ligt ser Fär­je­stad ut som en guld­kan­di­dat igen.

Nej, den här sä­song­en ser ut att bli ­ro­li­ga­re, in­tres­san­ta­re och mer ovisst än på länge.

I fjol var det gans­ka lätt att ploc­ka ut Väx­jö som guldfa­vo­rit.

In­för den här sä­song­en hit­tar jag en li­ka sä­ker grundse­ri­efa­vo­rit i Skel­l­ef­teå.

En lag­ma­skin med se­ri­ens högs­ta ­lägsta­ni­vå, vil­ket lö­nar sig över 52 om­gång­ar. Men att de tar SM- guld är jag in­te li­ka ­sä­ker på. I ett slut­spel för­änd­ras ­för­ut­sätt­ning­ar­na och jag ser fler lag som po­ten­ti­el­la guld­vin­na­re än på länge.

Väx­jö är fort­fa­ran­de ett hot, Fär­je­stad har en ­spelar­bud­get som ­mat­char den stän­di­ga mål­sätt­ning­en att va­ra ­num­mer ett, Lu­leå har ­bli­vit ett ­norr­bott­niskt Klon­dy­ke med si­na färs­ka Mi­necraft-mil­jo­ner och ­Skel­l­ef­teå är na­tur­ligt­vis med även i den dis­kus­sio­nen.

De har trots allt gått till fem ra­ka SM-fi­na­ler se­dan de kom till­ba­ka till högs­ta se­ri­en 2006.

Lyc­ka­de im­por­ter

Det är nya ti­der i svensk hoc­key.

I bör­jan på 2000-ta­let ­hand­la­de det näs­tan ba­ra om Fär­je­stad och HV 71. Förr bygg­de fram­gång­en på tro­tjä­na­re och svens­ka spe­la­re och le­dar­ge­stal­ter som Jör­gen Jönsson och Jo­han Da­vids­son. Den ty­pen av spe­la­re finns knappt kvar läng­re och det när­mas­te jag kom­mer in­för den här sä­song­en är Skel­l­ef­teås Jim­mie Erics­son. Det är han som gör att jag har Skel­l­ef­teå som knapp guldfa­vo­rit. Men de nya upp­stic­kar­na har ta­git över mer och mer.

Skel­l­ef­teå kom till­ba­ka till SHL 2006 och har ta­git över som da­gens dy­nasti.

Väx­jö gick upp 2011 och är ett eta­ble­rat topp­lag fy­ra år ­se­na­re.

Öre­bro tog kli­vet upp för två år se­dan och är re­dan up­pe i en om­sätt­ning över 100 mil­jo­ner kro­nor och i kvarts­fi­nal re­dan sin and­ra sä­song.

Al­la tre är smart bygg­da ­or­ga­ni­sa­tio­ner med in­slag av kom­pe­tent fö­re­tags­folk i led­ning­en. Och al­la tre vi­sa­de strå­lan­de eko­no­mis­ka re­sul­tat sä­song­en som gick. Sam­ti­digt har hoc­key­kar­tan ri­tats om och för­ut­sätt­ning­ar­na ­för­änd­rats ra­di­kalt se­dan Svens­ka

­Hoc­key­för­bun­det släpp­te ­an­ta­let trans­at­lan­tis­ka im­por­ter fritt.

Väx­jös he­la guld­kon­cept bygg­de på ­lyc­ka­de ame­ri­kans­ka och ka­na­den­sis­ka ­im­por­ter.

In­va­sion från söd­ra Sve­ri­ge

Tving­as jag väl­ja så får de mitt guld­tips. Med Jim­mie Erics­son till­ba­ka och en färsk final­för­lust bor­de de va­ra till­räck­ligt hung­ri­ga igen.

Att de över­lev­de fjol­å­rets spe­lar­flykt, vann se­ri­en och tog sig till SM-fi­nal mot Väx­jö var ett be­vis på Skel­l­ef­teås stor­het och star­ka or­ga­ni­sa­tion. Al­la blir bätt­re i den om­giv­ning­en och med de krav som ställs var­je dag, var­je match och var­je trä­ning.

De är den nya dy­nasti öv­ri­ga lag mås­te sik­ta in sig på att stjäl­pa.

Går de till fi­nal den här sä­song­en ock­så blir det den sjät­te ra­ka och en tan­ge­ring av Fär­je­stads rad från 2001–06.

Det an­märk­nings­vär­da är att un­der de åren av värm­ländsk do­mi­nans, så spe­la­de var­ken Skel­l­ef­teå el­ler Väx­jö i då­va­ran­de elit­se­ri­en.

Skel­l­ef­teå åter­vän­de 2006 och Väx­jö tog kli­vet upp 2011. Nu är de SHL:s två le­dan­de lag. Öre­bro tog sig till slut­spel på två sä­song­er och pres­sa­de Väx­jö i en kvarts­fi­nal.

Nu är Karls­kro­na helt färs­ka i SHL och har ­för­ut­sätt­ning­ar att gö­ra sam­ma re­sa, även om jag kanske är mer tvek­sam i de­ras fall.

Men ut­ök­ning till ­fjor­ton lag slu­ta­de med en in­va­sion från star­ka hoc­key­fäs­ten i söd­ra Sve­ri­ge, med Rög­le, Mal­mö och Karls­kro­na som ny­kom­ling­ar.

Av de la­gen har na­tur­ligt­vis Mal­mö störst chans att föl­ja i Väx­jös spår.

Nu kom­mer det att spe­las SHL-hoc­key i Mal­mö Are­na för förs­ta gång­en nå­gon­sin och den nya led­ning­en ver­kar in­te li­ka de­spe­rat på ome­del­bar fram­gång som de ti­di­ga­re.

Det tar tid att byg­ga nå­got ­be­stän­digt. Bå­de Skel­l­ef­teå och Öre­bro fick kva­la sig kvar förs­ta sä­song­en i SHL.

Väx­jö slu­ta­de som nia och tia förs­ta två sä­song­er­na och kla­ra­de sig pre­cis un­dan.

Nu är de tre la­gen väg­le­dan­de i svensk hoc­keys högs­ta se­rie. De go­da ex­emp­len. Till och med Fär­je­stad och HV 71 har tving­ats in­se det.

Al­la stor­sats­ning­ar gör att jag har svårt att tip­pa hur fram­förallt öv­re hal­van ska slu­ta. Men jag är rätt sä­ker på att Skel­l­ef­teå spe­lar sin sjät­te ra­ka SM-fi­nal till vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.