SLÄK­TEN ÄR VÄRST

TVIL­LING­AR­NA WES­TER­HOLM: VI ÄLS­KAR ATT TÄV­LA MOT VARANN

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - Text: Jo­han Lin­der­stam Fo­to: Pe­ter Wixtröm

GÄV­LE. De har all­tid spe­lat i sam­ma klubb och näs­tan all­tid i sam­ma ked­ja. Men så är de ju tvil­ling­ar ock­så. Pat­hrik och Pont­hus Wes­ter­holm har dri­vit varand­ra fram­åt ge­nom he­la li­vet och nu ska de­ras in­tern­täv­ling ta dem sista bi­ten – fram till det sto­ra ge­nom­brot­tet i SHL.

– Det blir en del gnäll på varand­ra, men det är så man ut­veck­las till­sam­mans, sä­ger Pat­hrik.

Det förs­ta man slås av när man träf­far Pat­hrik och Pont­hus Wes­ter­holm är in­te tvil­ling­ar­nas sto­ra lik­he­ter, ut­an sna­ra­re de­ras tyd­li­ga skill­na­der. De ser gans­ka oli­ka ut, pra­tar på oli­ka sätt och oli­ka myc­ket (Pat­hrik är den som hål­ler lå­da mest), men så är det ju det här med vansk­lig­he­ten kring att dra någ­ra slut­sat­ser av ett förs­ta in­tryck.

Ef­ter en stunds tugg fram­står det näm­li­gen med all tyd­lig­het att de tän­ker hoc­key på sam­ma sätt, och kons­tigt vo­re väl an­nars se­dan de spe­lat till­sam­mans he­la si­na liv.

– Vi har all­tid spe­lat i sam­ma klubb och näs­tan all­tid i sam­ma ked­ja, men det var nåt år där vi in­te pa­ra­des ihop, sä­ger Pat­hrik Wes­ter­holm.

– Det var till och från un­der ett år i Karlsko­ga... Men det är sjukt kul att spe­la ihop och det går ju bra ock­så, fort­sät­ter Pont­hus.

– Ja, det är som att ha en po­la­re som du spe­lar rik­tigt bra med. Jag vet in­te, det kan­ ske blir li­te mer spe­ci­ellt när man är tvil­ling­ar, men det är egent­li­gen som att spe­la med en jäv­ligt bra kom­pis. Har man ke­min vill man fort­sät­ta spe­la ihop, sä­ger se­dan Pat­hrik.

Och ef­ter 23 år till­sam­mans bor­de väl den bryg­den va­ra gans­ka väl­kom­po­ne­rad?

Pont­hus hum­mar. – Man vet vad han ska gö­ra i oli­ka si­tu­a­tio­ner. När han sö­ker pass­ning, när han ska skju­ta…

Men hur vet man? Lä­ser du hans kropps­språk, vet du av er­fa­ren­het hur han tän­ker el­ler job­bar man till­sam­mans in ett sjät­te sin­ne?

– Man pra­tar om det, he­la ti­den. Det blir en del fel ibland, en del gnäll och dis­kus­sio­ner, men det är så man lär sig. Det är så man blir bätt­re till­sam­mans. Vi har all­tid va­rit bra kom­pi­sar och kan va­ra tuf­fa mot varand­ra. Det är lik­som lät­ta­re att va­ra tuff mot sin egen bror än mot nå­gon an­nan, sva­rar i stäl­let Pat­hrik.

Det är li­te så de pra­tar, tvil­ling­ar­na Wes­ter­holm. Frå­gar man den ena kan den and­ra sva­ra och ibland väx­eld­rar de si­na re­so­ne­mang och fö­ga för­vå­nan­de har de till­sam­mans bli­vit en på­lit­lig en­het även på isen. Vil­ket gi­vet­vis in­te hel­ler är nå­gon över­rask­ning, se­dan de följt varand­ra från ­föd­seln i Karls­kro­na via Mal­mö och Karlsko­ga och fram till den ak­tu­el­la sta­tio­nen Brynäs. Och som det sett ut på för­sä­song­

PAT­HRIK: ”HAR IN­TE JAG ALL­TID GJORT MER MÅL ÄN DIG?” PONT­HUS: ”NJAEAEAEAE …”

en kom­mer de nu att få fort­sät­ta i sam­ma ked­ja, även om de­butå­ret i SHL och Brynäs kanske in­te blev en gi­ven suc­cé med tret­ton poäng för Pat­hrik och tio för Pont­hus.

– Det är gi­vet­vis bätt­re kva­li­tet på allt här, men vi ha­de kanske li­te för stor re­spekt ­för­ra sä­song­en, sä­ger Pont­hus.

– Ja, det är stor skill­nad på Hoc­key­all­svens­kan och SHL och det är ett stort steg att ta. Det bjuds in­te på många lä­gen här, man får lik­som ett el­ler två per match, men nu vet vi vad det hand­lar om, sä­ger Pat­hrik.

Ni har un­ge­fär sam­ma fy­sis­ka för­ut­sätt­ning­ar. Hur myc­ket pus­har ni varand­ra på isen?

– Ju äld­re man blir desto mer täv­lar man mot varand­ra. Vi är jäm­na i det mesta och jag vill ba­ra slå Pat­hrik he­la ti­den, oav­sett i vad, sä­ger Pont­hus och ler.

– Vi täv­lar mot varand­ra jämt, vad vi än gör. Och det är sjukt kul att täv­la. För­lo­rar man en dag så vill man vin­na än­nu mer näs­ta, fort­sät­ter Pat­hrik.

Så vem är vem på isen?

– Det har va­rit li­te oli­ka från år till år, sä­ger Pont­hus.

– Har in­te jag all­tid gjort mer mål än dig, in­vän­der Pat­hrik.

– Njaeaeaeae… fort­sät­ter Pont­hus med en lätt gri­mas.

En­da vin­narre­cep­tet: hårt jobb

Ni fat­tar jar­gong­en. Sta­tisti­ken ger för­vis­so nu Pat­hrik rätt, men det är fak­tiskt ba­ra en de­talj i just det här sam­man­hang­et. För­hopp­ning­en är näm­li­gen att de­ras kon­stan­ta in­ter­na ba­talj ska pres­sa bå­de dem och Brynäs som klubb fram­åt.

– Vi sik­tar på öv­re hal­van nu, men vi har ett ungt lag ock­så. Ger al­la ba­ra hund­ra pro­cent he­la ti­den så kom­mer vi ock­så bli bätt­re var­je dag. Det var många här som gjor­de sin förs­ta sä­song i SHL för­ra året och det tar ett tag att kom­ma in i det, sä­ger Pont­hus och får med­håll av sin bror:

– Jäk­ligt hårt jobb ska gö­ra oss till ett vin­nan­de lag.

Har era eg­na ge­nom­brott sam­ma ­re­cept?

De bå­da tvil­ling­ar­na tit­tar på varand­ra och tyst­nar. Se­dan är det Pont­hus som nic­kar och tar ton.

– Vi mås­te käm­pa var­je dag, sli­ta var­je dag, läg­ga ner allt det hår­da jobb som krävs. Då kom­mer till slut ge­nom­brot­tet, sä­ger han.

”Vi”, som sagt. Pat­hrik och Pont­hus Wes­ter­holm vet helt en­kelt att det är lät­ta­re att lyc­kas om man job­bar till­sam­mans.

Fo­to: PE­TER WIXTRÖM

STA­VAR MED H ”Mam­ma släng­de in det, hon vil­le att vi skul­le ha ett H där”, sä­ger Pat­hrik Wes­ter­holm om tvil­ling­ar­nas ovan­li­ga stav­ning. ”Syr­ran har ock­så sam­ma H: Jo­se­phi­ne”, fyl­ler Pont­hus i.

”Han är en­vis och det är en bra egen­skap. Det gäl­ler bå­de på och ut­an­för isen. Ja, fan, en­vis sammanfattar ’Pon­ta’ rätt bra.”

”Pat­hrik är smart och har lös­ning­ar på det mesta, och det gäl­ler ock­så på och ut­an­för isen. Han är en på­hit­tig per­son.”

Fo­to: TT

I Ju­niorkro­nor­na 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.