”SPEL A HÄR ÄR EN ÄRA”

MAR­CUS SÖ­REN­SEN: VILL VA­RA DEN SOM AV­GÖR

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - Text: Jo­han Lin­der­stam Fo­to: Pe­ter Wixtröm

Möj­lig­he­ter­na allt­så, som i plu­ral. För det var in­te ba­ra en en­da nor­da­me­ri­kansk NHL-klubb som ja­ga­de Mar­cus Sö­ren­sen in­för den här ­sä­song­en och för­kla­ring­ar­na bakom det sto­ra in­tres­set är för­stås li­ka enk­la som ­up­pen­ba­ra. 23-åring­en draf­ta­des för fem år se­dan av Ot­ta­wa i den fjär­de run­dan, men se­dan den ka­na­den­sis­ka klub­ben så här långt in­te ut­nytt­jat si­na rät­tig­he­ter är ­Sö­ren­sen i dag fri att skri­va på för vil­ken NHL-klubb han vill och med sin ra­ka och upp­off­ran­de spel­stil till­sam­mans med för­ra årets ka­non­sä­song i ba­ga­get är han i dag plöts­ligt hög­vilt för fle­ra klub­bar ”over ­the­re”.

Ett fak­tum som dock in­te rör Mar­cus ­Sö­ren­sen allt­för myc­ket i ryg­gen. Han har näm­li­gen en plan och här hand­lar det om att in­te skyn­da allt­för snabbt och det är en in­ställ­ning som Djur­går­dens vice vd K-G Stop­pel in­te kun­de hyl­la nog högt när ­Sö­ren­sen för­ra hös­ten för­läng­de kon­trak­tet med tre år.

– Det vi gläds extra myc­ket åt är även att Mar­cus och hans agent Tho­mas Sjögren har pri­o­ri­te­rat lång­sik­tig­het och trygg­het fram­för snabb eko­no­misk av­kast­ning. Det är en del som ock­så är vik­tig i den ål­der och fas som Mar­cus be­fin­ner sig i, sa­de Stop­pel lätt ly­riskt ef­ter att det nya kon­trak­tet som sträc­ker sig över sä­song­en 2017/2018 var på­skri­vet.

”Bäst för mig att stan­na kvar”

Sö­ren­sen kan själv ba­ra hum­ma när det kom­mer på tal, och se­dan för­kla­rar han ­bå­de lätt och le­digt den enk­la bak­grun­den till var­för han stan­na­de kvar i Sve­ri­ge och SHL trots att chan­sen nu låg öp­pen att dra.

– Vi för­de sam­tal med ett fler­tal NHL­klub­bar, men kän­de än­då att det var bäst för mig att stan­na kvar här och trä­na hårt yt­ter­li­ga­re ett år och på den vä­gen få den ut­veck­ling jag be­hö­ver som spe­la­re, sä­ger han.

allt­så lugn i bå­ten och tar vad som känns som ett gans­ka ge­nom­tänkt ­be­slut?

– Så känns det. Jag har en bra agent som jag har en bra di­a­log med året runt. Tho­mas har va­rit i många av de si­tu­a­tio­ner som jag be­fun­nit mig i och jag har för­sökt dra lär­dom av det. Se­dan har jag även haft för­må­nen att li­ra med Mic­ke Samu­els­son som spe­lat i NHL i … Är det 13 år? Så ja, jag har ett par in­sat­ta boll­plank att pra­ta med och det har va­rit väl­digt för­mån­ligt i den här ­si­tu­a­tio­nen.

Du är fri att skri­va på för vil­ken NHL­klubb du vill och vet att fle­ra lag föl­jer dig re­dan nu. Det mås­te än­då va­ra ett näs­tan löj­ligt sti­mu­le­ran­de lä­ge?

– Ja, visst är det det! Det är gi­vet­vis skit­kul, men det stäl­ler ock­så höga krav på mig som spe­la­re. Ska jag ge mig själv en är­lig chans att åka över mås­te den här sä­song­en va­ra bätt­re än den för­ra, men det är en ­ro­lig drivkraft att ha med sig he­la ti­den.

Årets roo­kie i över­läg­sen stil

Höga krav var det, ja. Mar­cus Sö­ren­sen flyt­ta­des per­ma­nent upp från ju­ni­o­rer­na till Djur­går­dens a-trupp för tre sä­song­er ­se­dan och se­dan dess har po­äng­en tril­lat in i en allt ras­ka­re takt. 23 poäng un­der förs­ta året i Hoc­key­all­svens­kan blev 30 poäng i sam­ma se­rie året ef­ter och när han för­ra sä­song­en gjor­de sin förs­ta ful­la sä­song i SHL så blev det to­talt 17 mål, 15 as­sist och 32 poäng på 50 mat­cher och det är gi­vet­vis en kur­va som gett eko. Suc­cén gjor­de ju att han re­dan i feb­ru­a­ri fick de­bu­te­ra i Tre Kro­nor mot Fin­land och den skrid­sko­skick­li­ge och oräd­de for­war­den bi­drog då gi­vet­vis med poäng direkt. Strax ef­ter ­sä­song­en fort­sat­te se­dan fram­gångs­reg­net när ­Sö­ren­sen ut­sågs till ”Årets roo­kie” i full­kom­ligt över­läg­sen stil – 23-åring­en fick ma­ka­lö­sa 352 poäng av 420 möj­li­ga och var med det allt­så 221 poäng (!) fram­för ­två­an.

Så hur han re­a­ge­rar på det? Med en ax­el- ryck­ning, för det som va­rit har re­dan va­rit och det vik­ti­ga är för­stås vad som kom­ma skall.

– Jag ha­de inga som helst tan­kar på det pri­set un­der sä­song­en som gick. Det en­da jag tänk­te på, och det en­da jag ska fort­sät­ta tän­ka­på, är att spe­la mitt spel och ­ut­veck­la det på al­la om­rå­den. Jag vill va­ra en av ­le­dar­na i Djur­går­den. När det sväng­er i mat­cher, när det står och väger, vill jag ­va­ra den som ­av­gör. Jag vill se till att vi ­vin­ner mat­cher, ­sä­ger han.

Hur långt har din vil­ja och in­ställ­ning ­ta­git dig?

– Väl­digt långt. Vil­jan har va­rit väl­digt vik­tig för mig, för det hjäl­per så otro­ligt myc­ket med rätt in­ställ­ning. Det gäl­ler att in­te va­ra rädd för nå­got, att vå­ga ta för sig, att in­te pra­ta en mas­sa ut­an i stäl­let se till att det blir verk­stad av allt i slutän­dan.

Hur länge stan­nar han?

Ni hör … In­ställ­ning, vil­ja och mod. Det krävs lik­som in­te direkt en psy­ko­log­ut­bild­ning för att för­stå var­för Djur­gårds­fan­sen hål­ler 23-åring­en så högt och det räc­ker med ett en­da sam­tal med den Sö­der­täl­je­fost­ra­de sni­pern för att för­stå att den kär­le­ken är öm­se­si­dig.

– Det be­ty­der otro­ligt myc­ket för mig att spe­la i Djur­går­den och jag har sagt det ­se­dan dag ett, att det är här jag hör hem­ma. Med fan­sen på Ho­vet, med allt stöd man får var­je match. Det är så otro­ligt häf­tigt och nå­got de fles­ta bor­de få upp­le­va. Det är en ren ära för mig att spe­la här, sä­ger han med själv­klar­het i rös­ten.

Och ja, svå­ra­re än så be­hö­ver det ju in­te va­ra. Djur­går­den äls­kar helt en­kelt Mar­cus Sö­ren­sen li­ka myc­ket som Mar­cus Sö­ren­sen tycks äls­ka Djur­går­den och klub­ben nju­ter för­stås av var­je se­kund som han blir kvar i SHL.

Den giv­na frå­gan kvar­står dock: hur länge blir egent­li­gen det?

Många drar ju an­nars över så fort det bjuds på en möj­lig­het, men du sit­ter

Fo­to: PE­TER WIXTRÖM

STAN FÖR SI­NA FÖT­TER ”Ska jag ge mig själv en är­lig chans att åka över till NHL mås­te den här sä­song­en va­ra bätt­re än den för­ra”, sä­ger Mar­cus Sö­ren­sen när Sport­bla­det träf­far Djur­gårds­stjär­nan på Skin­nar­viks­ber­get på Sö­der­malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.