FRÖLUN­DA

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Lars JO­HANS­SON

Född: 87-07-11. Längd: 185 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Avesta BK. Kom från: Väs­terås, 2013. 2014/2015: 28 mat­cher, 2,01 in­släpp­ta mål/snitt, 91,5 %. SHL-mat­cher: 66.

Lugn och be­härs­kad mål­vakt med go­da re­flex­er. Sta­bil i SHL i två sä­song­er och ha­de ett ly­san­de slut­spel i vå­ras. Be­hö­ver dock trä­na på att släp­pa fär­re re­tu­rer och kon­trol­le­ra tra­fi­ken fram­för mål bätt­re.

Jo­han GUSTAFS­SON

Född: 92-02-28. Längd: 188 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kö­ping HC. Kom från: Min­ne­so­ta Wild, 2015. 2014/2015: 40 mat­cher, 3,42 in­sl. mål/snitt, 89,4 % (i AHL/EHCL). SHL-mat­cher: 65.

Lyc­ka­des ald­rig ta en plats i NHL och är nu till­ba­ka i svensk hoc­key ef­ter två sä­song­er i Nor­da­me­ri­ka. Snabb i sid­leds­för­flytt­ning­ar­na och en tek­niskt be­gå­vad mål­vakt. Lä­ser spe­let bra och täc­ker sto­ra de­lar av bu­ren tack va­re sin stor­lek.

Oli­ver BOHM

Född: 92-04-14. Längd: 190 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Fär­je­stad J20, 2010. 2014/2015: 46 mat­cher, 7 poäng. SHL-mat­cher: 166.

Har va­rit or­di­na­rie i Frölun­da i tre sä­song­er nu och är en ­de­fen­sivt in­rik­tad back. Smart ute på isen, i de fles­ta si­tu­a­tio­ner, och duk­tig på att bloc­ke­ra skott. Väger tungt och är res­lig, det gör att han har en bra räck­vidd. Skick­lig i den eg­na zo­nen.

Hen­rik TÖM­MER­NES

Född: 90-08-28. Längd: 184 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Tappara, 2015. 2014/2015: 45 mat­cher, 21 poäng (i AHL/SM-li­i­ga). SHL-mat­cher: 183.

En of­fen­siv back med bra skrid­sko­åk­ning och spel­för­stå­el­se. Nyt­tig i po­wer play. Har bra taj­ming i si­na skott och kan bli Frölun­das po­äng­bäs­te back i vin­ter. Fullt god­känd även i det de­fen­si­va spe­let. En klar för­stärk­ning för Frölun­das back­si­da.

Oli­ver LAU­RID­SEN

Född: 89-03-24. Längd: 197 cm. Vikt: 106 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: IC Gen­tof­te. Kom från: Phi­la­del­p­hia Fly­ers, 2015. 2014/2015: 75 mat­cher, 10 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 0.

En jät­te som spe­lar fy­siskt och of­tast väl­jer att stan­na kvar i de­fen­si­ven. På grund av sin stor­lek och tyngd är han in­te så snabb, men en hårt job­ban­de back som sät­ter la­get i förs­ta hand. Har spe­lat ju­ni­or­hoc­key i Sve­ri­ge. Har gjort 16 NHL-mat­cher.

Lu­kas BENGTS­SON

Född: 94-04-14. Längd: 180 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Mora, 2015. 2014/2015: 43 mat­cher, 31 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 0.

Ös­te in poäng i Hoc­key­all­svens­kan i fjol och an­slöt till Frölun­da un­der SM-slut­spe­let. Då gjor­de han suc­cé: fy­ra poäng på nio mat­cher och vi­sa­de en fin rör­lig­het och puckskick­lig­het. Men­talt väl­digt stark och kan bli en nyc­kel­back för Frölun­da i vin­ter.

Eli­as FÄLTH

Född: 81-03-30. Längd: 176 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: HV 71, 2014. 2014/2015: 50 mat­cher, 24 poäng. SHL-mat­cher: 207.

Fick ett lyft po­äng­mäs­sigt se­dan han byt­te HV mot Frölun­da. VM-back för tre sä­song­er se­dan och duk­tig på att lä­sa spe­let. ­Skick­lig skrid­sko­å­ka­re som är väl­digt an­vänd­bar i nu­me­rä­ra över­lägen. En of­fen­siv back som dock väger li­te lätt ibland.

Christof­fer PERS­SON

Född: 85-04-04. Längd: 193 cm. Vikt: 103 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Härryda HC. Kom från: Rög­le, 2011. 2014/2015: 51 mat­cher, 11 poäng. SHL-mat­cher: 203.

En av se­ri­ens tyngs­ta spe­la­re. 103 ki­lo är svårt att flyt­ta på för mot­stån­det och är en sta­dig pjäs i Frölun­das de­fen­siv. Gör säl­lan of­fen­si­va ut­flyk­ter, men fram­för egen mål­bur är han ovär­der­lig. Stark bå­de fy­siskt och men­talt.

Oscar FAN­TEN­BERG

Född: 91-10-07. Längd: 184 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Tro­ja-Ljung­by. Kom från: HV 71, 2014. 2014/2015: 50 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 173.

Duk­tig åt bå­da håll på isen och gil­lar att dri­va upp puc­ken med fi­na upp­åk­ning­ar. Vi­sa­de le­da­re­gen­ska­per för två sä­song­er se­dan i HV 71 men fick in­te ut li­ka myc­ket i sitt of­fen­si­va spel i Frölun­da i fjol. Det finns spar­ka­pi­tal i ho­nom.

Spencer AB­BOTT

Född: 88-04-30. Längd: 177 cm. Vikt: 75 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Ha­mil­ton Red Wings. Kom från: Rock­ford IceHogs, 2015. 2014/2015: 65 mat­cher, 45 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 0.

En li­ka bra mål­gö­ra­re som pass­nings­läg­ga­re. Snabb på skrid­skor­na men har bris­ter i det fy­sis­ka spe­let. Kom­pen­se­rar dock med ett tungt skott och är där­för fram­för allt an­vänd­bar som point­man i spel i nu­me­rärt över­läge.

Mat­ti­as JAN­MARK

Född: 92-12-08. Längd: 185 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Stocksunds IF. Kom från: AIK, 2014. 2014/2015: 55 mat­cher, 36 poäng. SHL-mat­cher: 173.

Suc­cé­sä­song­en i AIK tog ho­nom till Frölun­da i fjol. Blev än­nu bätt­re där. Har en in­ten­siv och skrid­s­ko­stark spel­stil och hål­ler en hög lägsta­ni­vå. Poänggörare som var en av la­gets främs­ta spe­la­re för­ra sä­song­en.

An­ton AXELSSON

Född: 86-01-16. Längd: 184 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kungälvs IK. Kom från: Tim­rå, 2011. 2014/2015: 38 mat­cher, 2 poäng. SHL-mat­cher: 464.

Ha­de en svag po­ängs­körd i fjol, men an­nars en kul­tur­bä­ra­re i Frölun­da. En spe­la­re som tar grov­job­bet. Lo­jal och per­fekt i en mind­re roll i ett lag. Ba­nar of­ta väg åt si­na med­spe­la­re. Lär mis­sa minst he­la höst­sä­song­en ef­ter ska­dor i höft, ax­el och hand­led.

Se­basti­an STÅL­BERG

Född: 90-03-06. Längd: 183 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Le­rums BK. Kom från: Rög­le, 2015. 2014/2015: 53 mat­cher, 13 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan/SHL). SHL-mat­cher: 3.

Har en de­fen­siv prä­gel i sitt spel och lö­ser of­ta si­tu­a­tio­ner med smart­het. En två­vägs­spe­la­re. Har fått tuff­he­ten ef­ter sex ­sä­song­er i Nor­da­me­ri­ka och även sko­lad i Frölun­das ju­ni­or­verk­sam­het. Kan an­vän­das i fle­ra oli­ka mo­ment på isen.

Jo­el LUN­DQVIST

Född: 82-03-02. Längd: 184 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jär­pens IF. Kom från: Dal­las Stars, 2009. 2014/2015: 55 mat­cher, 22 poäng. SHL-mat­cher: 537.

Har tap­pat snabb­he­ten på skrid­skor­na med åren, men än­då ovär­der­lig som lag­kap­ten i Frölun­da. Är in­ne på sin sjun­de sä­song som kap­ten och tar ett stort an­svar på isen, sär­skilt de­fen­sivt. En på­dri­va­re som spe­lar fy­siskt. Fy­ra ra­ka VM-tur­ne­ring­ar bakom sig.

Robin FIGREN

Född: 88-03-07. Längd: 180 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ham­mar­by IF. Kom från: Lin­kö­ping, 2012. 2014/2015: 49 mat­cher, 31 poäng. SHL-mat­cher: 249.

Kvick yt­ter­for­ward med fär­dig­he­ter i bå­da de­lar­na av isen. ­In­te rädd i det fy­sis­ka spe­let och har ett vasst skott. Stor un­der­hål­la­re bå­de på men fram­för allt ut­an­för isen. Bju­der på sig själv och un­der­hål­ler i om­kläd­nings­rum­met.

Jo­han SUND­STRÖM

Född: 92-09-21. Längd: 190 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Frölun­da HC. Kom från: New York Is­lan­ders, 2015. 2014/2015: 72 mat­cher, 19 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 91.

Åter­vän­der till mo­der­klub­ben ef­ter tre år i Nor­da­me­ri­ka och kom­mer främst att bli en för­stärk­ning med sin speed och go­da spel­för­stå­el­se. Stor­växt for­ward som är svår att stop­pa när han fått upp far­ten. Be­härs­kar de fles­ta mo­ment på isen.

Nick­las LA­SU

Född: 89-09-21. Längd: 183 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Mölndal Hoc­key. Kom från: Rög­le, 2011. 2014/2015: 55 mat­cher, 14 poäng. SHL-mat­cher: 325.

Trots att han in­te är sär­skilt stor­växt spe­lar han en väl­digt fy­sisk ishockey. Snabb­skrin­na­re och ex­em­pla­risk ut­vis­nings­dö­da­re. Tve­kar in­te hel­ler för att täc­ka ett skott. Bör­jar bli en ­tro­tjä­na­re i Frölun­da ef­ter si­na fem sä­song­er i klub­ben.

Pon­tus WI­DER­STRÖM

Född: 94-05-19. Längd: 190 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kungälvs IK. Kom från: Frölun­da J20, 2014. 2014/2015: 44 mat­cher, 2 poäng. SHL-mat­cher: 57.

En fy­sisk och hårt job­ban­de for­ward som även är snabb på skrid­skor­na. Bätt­re de­fen­sivt än of­fen­sivt och trivs när det het­tar till i mat­cher­na. In­te rädd att kas­ta hands­kar­na om det skul­le ­be­hö­vas. Fort­fa­ran­de ett fram­tids­löf­te.

Mats ROS­SE­LI OL­SEN

Född: 91-04-29. Längd: 180 cm. Vikt: 83 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Furu­set IF. Kom från: Vå­le­renga, 2012. 2014/2015: 40 mat­cher, 15 poäng. SHL-mat­cher: 153.

Snabb och kre­a­tiv yt­ter­for­ward. Spe­lar of­ta ag­gres­sivt och tar sig gär­na in i tra­fi­ken fram­för mot­stån­dar­må­let. En roll­spe­la­re, men puck­be­hand­ling­en och pro­duk­tio­nen kan bli bätt­re. Lands­lags­spe­la­re som va­rit med i tre VM och ett OS för Nor­ge.

Art­tu­ri LE­H­KO­NEN

Född: 95-07-04. Längd: 179 cm. Vikt: 74 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: TuTo. Kom från: KalPa, 2014. 2014/2015: 47 mat­cher, 16 poäng. SHL-mat­cher: 47.

Be­skrevs som en su­per­ta­lang, men fick det ald­rig rik­tigt att loss­na i fjol. Men fort­fa­ran­de ung och med en blän­dan­de tek­nik. Även mål­far­lig. Gjor­de re­dan som 17-åring 30 poäng i den fin­länds­ka högs­ta­li­gan och kanske kom­mer ge­nom­brot­tet i år.

Pa­trik CARLS­SON

Född: 87-11-23. Längd: 179 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kungälvs IK. Kom från: HV 71, 2015. 2014/2015: 51 mat­cher, 18 poäng. SHL-mat­cher: 286.

Var su­ve­rän i slut­spe­let 2014, men ha­de det tuf­fa­re med pro­duk­tio­nen un­der fjol­års­sä­song­en. Till­ba­ka i Gö­te­borg nu och blir en till­gång för Frölun­da. Snabb och tek­nisk, en duk­tig mål­gö­ra­re, men som kan väs­sa än­nu mer på sitt de­fen­si­va spel.

Ry­an LASCH

Född: 87-01-22. Längd: 170 cm. Vikt: 82 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Pem­bro­ke Lum­ber Kings. Kom från: TPS, 2015. 2014/2015: 12 mat­cher, 14 poäng. SHL-mat­cher: 131.

Kom till Frölun­da i slut­ske­det av för­ra sä­song­en och sat­te ­ge­nast av­tryck. Med 12 poäng på 14 mat­cher var han en av la­gets bäs­ta spe­la­re. Job­bar hårt, har ett bra skott och är fram­för allt blixt­snabb på skrid­skor­na. En of­fen­siv spe­la­re.

Andre­as JOHN­SON

Född: 94-11-21. Längd: 178 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HK Kings. Kom från: Frölun­da J20, 2012. 2014/2015: 55 mat­cher, 35 poäng. SHL-mat­cher: 106.

Fick sitt sto­ra ge­nom­brott för två sä­song­er se­dan och följ­de upp det i fjol med att gö­ra än­nu fler poäng. Har växt till en stjär­na i SHL och le­ver myc­ket på sin kvick­het på skrid­skor­na och kän­sli­ga hand­le­der. Dess­utom vi­sar han myc­ket ener­gi på isen.

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.