ETTÖGONBLICK

...med trä­na­ren Ro­ger Rönn­berg

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ni nåd­de in­te he­la vä­gen för­ra sä­song­en ut­an åk­te ut i se­mi­fi­nal. Vad sak­na­des? – Vi möt­te ett väl­digt bra lag i Väx­jö, som se­na­re blev mäs­ta­re. Vi gick in i slut­spe­let för att vin­na och ha­de en stark tro på la­get. Men vi mås­te öd­mjukt kon­sta­te­ra att bå­de Väx­jö och Skel­l­ef­teå är väl­digt bra lag. Ni har SHL:s yngs­ta lag på papp­ret. Är ni ­till­räck­ligt ru­ti­ne­ra­de? – Vi har bli­vit li­te äld­re jäm­fört med i fjol fak­tiskt. Fått till­ba­ka någ­ra kil­lar som kom­mer från ut­lan­det och har fått skinn på ­nä­san. Dess­utom har vi sam­ma kärn­trupp som dri­ver varand­ra. Vil­ken skill­nad kom­mer vi att se på Frölun­da den här ­sä­song­en jäm­fört med i fjol? – In­te så sto­ra, hop­pas jag. Jag hop­pas att vi får se ett Frölun­da som fort­sät­ter att ut­veck­la sin spelstra­te­gi som byg­ger myc­ket på fart. Vem i trup­pen får sitt ge­nom­brott i vin­ter? – Vi har många som slåss om det. Jag har fy­ra ked­jor och jag kän­ner att al­la är med och täv­lar om att va­ra bäst. Vi får se vem som får sitt ­ge­nom­brott. Till sist, vin­na SHL:s grundse­rie el­ler guld i CHL – vad väl­jer du? – Oj. Vi sik­tar på bå­da. Jag får fak­tiskt in­te väl­ja ef­tersom jag har ett upp­drag från min för­e­ning att gå så långt som möj­ligt i bå­de CHL och i grundse­ri­en. Det finns ing­et ”an­ting­en el­ler”.

Ro­ger ­Rönn­berg, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.