FE OMEN OMEN

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - Text: Jo­han Lin­der­stam Fo­to: An­ders Deros

”Jag kän­ner re­dan pres­sen, men det ska man gö­ra när man drar på sig en Fär­je­stads­trö­ja”

De bör­jar onek­li­gen bli en del till an­ta­let nu, de där norr­män­nen i Karl­stads kanske största stolt­het. Tri­on med Ma­ri­us Hol­tet, Ole-Kristian Tol­lefsen och Mar­tin Röy­mark har till­sam­mans en god bit över 500 mat­cher i Fär­je­stads­trö­jan och in­för den här ­sä­song­en har de dess­utom fått säll­skap av den myc­ket me­ri­te­ra­de bac­ken Jo­nas Ho­lös och den li­ka me­ri­te­ra­de mål­vak­ten Lars Hau­gen. Och nu kanske den nors­ka ­an­storm­ning­en in­te är nå­got direkt för­vå­nan­de fak­tum sett till det geo­gra­fis­ka lä­get, men Hau­gen kan än­då in­te und­gå att snabbt för­kla­ra vil­ken stolt­het han kän­ner över att ha skri­vit på för just FBK.

– Det känns stort. Jag kom­mer ju själv från Oslo och Fär­je­stad var la­get jag följ­de som li­ten. De har en histo­rik med norr­män som pre­ste­rat och höjt la­get ge­nom åren och se­dan är det ju in­te långt till Värm­land från Nor­ge. Många norr­män kom­mer hit på mat­cher­na, spe­ci­ellt un­der hel­ger­na, så det är många där hem­ma som verk­li­gen gil­lar den här klub­ben, sä­ger 28-åring­en.

Du sä­ger att många kom­mer hit. Hur är an­nars hoc­keyn hem­ma i Nor­ge?

– Vi är en li­ten hoc­key­na­tion med all­de­les för få ishal­lar och det gör det svårt. Det är trots allt en dyr sport där du mås­te ha en ishall för att kun­na spe­la och vi lig­ger i al­la fall en 20–30 år bakom Sve­ri­ge. Sam­ti­digt har spor­ten fått star­ka­re sta­tus de se­nas­te åren med stjär­nor som (Mats) Zuc­ca­rel­lo och (Pa­trick) Tho­re­sen och så­na pro­fi­ler är otro­ligt vik­ti­ga för ut­veck­ling­en. Det finns så myc­ket an­nat som kon­kur­re­rar, men då ser folk att det går, då ser ung­do­mar­na att nå­gon från lil­la Nor­ge kan ta sig till sto­ra NHL och bli världs­stjär­na i New York Rang­ers.

Lars Hau­gen skul­le, gi­vet­vis, även kun­na säl­la sig själv till den ska­ran av blå­vitrö­da fram­gångs­ri­ka ishoc­key­fö­re­dö­men. De se- nas­te fem sä­song­er­na har han va­rit gi­ven i lands­la­get och de se­nas­te tre dess­utom en sta­dig sista ut­post i KHL-la­get Dy­na­mo Minsk, men den myc­ket sym­pa­tis­ke 28-åring­en är egent­li­gen var­ken stor i or­den el­ler på jor­den.

För att åter­kny­ta till det se­na­re är han kor­ta­re än många av da­gens väl­göd­da bjäs­sar till mål­vak­ter, ” ba­ra” 183 cen­ti­me­ter, och för att åter­kopp­la till det ti­di­ga­re pra­tar han ef­ter­tänk­samt, lyss­nar in­tres­se­rat och re­so­ne­rar sig in­te säl­lan ige­nom sam­ta­let. Där­e­mot hym­lar han in­te på nå­got sätt med var­för han är här, li­ka li­te som han för­ne­kar vetska­pen om att för­vänt­ning­ar­na kom­mer bli sto­ra.

”Får chan­sen att vin­na här”

En av de rö­da trå­dar­na ge­nom Fär­je­stads se­nas­te SM-guld har ju va­rit mål­vak­ter som bril­je­rat när det luk­tat bränt. Som 2009, då Jo­nas Gustavs­son stod på hu­vu­det, och som 2011, då en duo med Cristop­her Nihl­storp och Alex­an­der Salak hjälp­te Fär­je­stad att ta till­ba­ka ti­teln till Värm­land. Och nu har de för­hopp­nings­vis åter­i­gen två i den myc­ket er­far­ne Jus­tin Pog­ge, som pre­cis gjor­de en stark de­but­sä­song i klub­ben, och Lars ­Hau­gen själv.

– Ja, de har haft många bra mål­vak­ter ge­nom åren. ”Monst­ret”, Salak… Det är ju en klubb som all­tid har haft väl­digt duk­ti­ga mål­vaktsträ­na­re och nu blir det Ma­ci­ej ­( Szwoch) som jag hört väl­digt myc­ket po­si­tivt om och det känns väl­digt bra. Att va­ra i Karl­stad och Fär­je­stad känns väl­digt bra. Att få spe­la i ett lag med am­bi­tio­nen att vin­na nå­got känns… Fan­tas­tiskt. Jag har in­te spe­lat i ett topp­lag i Vi­tryss­land, men här får jag chan­sen att vin­na.

Var­för läm­nar du KHL just nu?

– För att kom­ma li­te när­ma­re hem och rent mål­vakts­mäs­sigt få li­te bätt­re upp­back­ning. Som en trä­na­re som för­står allt jag sä­ger. Det har va­rit fy­ra fi­na, ro­li­ga och lä­ro­ri­ka år i Minsk, det är på al­la sätt en helt an­nan ­var­dag där bor­ta och man har bli­vit star­ka­re­men­talt, men det var dags för nå­got an­nat nu. Dags att ge sig själv chan­ser.

För­vänt­ning­ar­na i Karl­stad är väl i re­gel att Fär­je­stad ska vin­na, var­je år. Hur tror du pres­sen kom­mer skil­ja sig ut­i­från här kont­ra där?

– Det kom­mer va­ra klart hår­da­re här. Jag kän­ner re­dan pres­sen, men det ska man gö­ra när man drar på sig en Fär­je­stads­trö­ja. Det är en press man verk­li­gen vill ha. På ­vis­sa stäl­len hand­lar pres­sen på spe­lar­na om att gå till slut­spel, men här hand­lar den om att vin­na, om att ta hem po­ka­len i april. Det är näs­tan stör­re press här än på and­ra stäl­len men man vill verk­li­gen ha det så ock­så, för det är i de si­tu­a­tio­ner­na man ut­veck­las. Det är ba­ra po­si­tivt!

Lars Hau­gen pra­tar plöts­ligt allt snab­ba­re, med läng­re me­ning­ar, hög­re ton­lä­ge och mer en­ga­ge­mang, och även om han skrat­tar när jag på­pe­kar det är det på ing­et sätt för­vå­nan­de.

”Har en stolt histo­ria”

Un­der si­na fy­ra år i Minsk fick Hau­gen spe­la slut­spel un­der två sä­song­er och då ­åk­te man bå­da gång­er­na ut direkt och nu ­för­kla­rar han:

– Ja, jag har haft någ­ra år i Vi­tryss­land där vi mis­sat slut­spel och det vill man verk­li­gen in­te gö­ra. Man vill få chan­sen att vin­na. Man vill in i slut­spe­let och få al­las blic­kar på sig. I Fär­je­stad får jag den chan­sen.

Och det lå­ter som att du gil­lar den ­chan­sen.

– Fär­je­stad har en stolt histo­ria och al­la som kom­mer hit pra­tar om att vin­na. Sä­ger att de ska vin­na. Att tack­la de kra­ven är en or­sak att trä­na hårt och det ska bli en fan­tas­tisk ut­ma­ning att spe­la här. Jag ser så ­otro­ligt myc­ket fram emot den.

FÄR­JE­STADS AL­LA GULDMÅLVAKTER ►1980/ 1981: Han­nu Las­si­la ►1985/ 1986: Pek­ka Lind­mark ►1987/ 1988: Pek­ka Lind­mark ►1996/ 1997: Markus Ket­te­rer ►1997/ 1998: Bo­ris Rous­son ►2001/ 2002: Mar­tin Ger­ber ►2005/ 2006: Da­ni­el Hen­riks­son ►2008/ 2009: Jo­nas Gustavs­son ►2010/ 2011: Alex­an­der Salak/Cristop­her Nihl­storp.

Fo­to: AN­DERS DEROS

Lars Hau­gen har till­bring­at se­nas­te fy­ra åren i KHL och Minsk. Un­der de två slut­spel la­get spe­lat har man åkt ut direkt. Nu ser norr­man­nen fram emot att gå än­nu läng­re i Fär­je­stad. ”Det ska bli en fan­tas­tisk ut­ma­ning”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.