Allt mer än kvart får HV se som en bonus

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Ing­en klubb har haft stör­re tur­bu­lens in­för den här sä­song­en än HV 71.

Samt­li­ga tre trä­na­re, klubb­di­rek­tö­ren och ord­fö­ran­den har för­svun­nit.

Kvar som ” vin­na­re” står sport­che­fer­na Jo­han Hult och Jo­han Da­vids­son.

Det är där an­sva­ret vi­lar den här sä­song­en och ing­en an­nan­stans.

Nye Jo­han Lind­bom är ett djärvt val som hu­vud­coach, men jag har all­tid gil­lat ho­nom. Han har bra le­da­re­gen­ska­per, han är en gam­mal guld­hjäl­te och han går hem hos fans och spon­so­rer.

Men frå­gan är hur ostört han får job­ba. Andre­as Jo­hans­son, Fred­rik Still­man och Fred­rik Olaus­son stod en­sam­ma, kläm­da mel­lan spe­la­re och sport­che­fer och ing­en si­da var vil­lig att stöt­ta de­ras nya och ra­ka­re lin­je. Hår­da­re skul­le många sä­ga, men det be­ror på vil­ka re­fe­rens­ra­mar man har.

HV 71 har haft fy­ra oli­ka trä­na­re se­dan sä­song­en 2011/12 och fem as­si­ste­ran­de som kom­mit och gått. Det är ett tec­ken på att nå­got va­rit sjukt i klub­ben.

Nu har Jo­han Da­vids­son och Jo­han Hult valt att sat­sa på ”fa­mil­jen” se­dan de bör­ja­de ar­be­ta till­sam­mans. De har lagt peng­ar­na på spe­la­re som va­rit i klub­ben ti­di­ga­re och i många fall spe­lat med Da­vids­son som lag­kap­ten.

Erik Ers­berg, Mat­ti­as Te­den­by och Te­e­mu ­Lai­ne åter­vän­de i fjol. In­för den här sä­song­en är det ­Oscar Sundh, Mar­tin Thörn­berg och Si­mon Öne­rud. Det är en klar lin­je.

Känns li­te omo­der­na i svensk hoc­key

Men HV är svår­be­döm­da. Klub­ben har va­rit ­in­ne i en lång svac­ka se­dan se­nas­te SM-gul­det 2010 och åkt ut i fem ra­ka kvarts­fi­na­ler.

Det finns po­ten­ti­al att ta ett steg till den här ­sä­song­en, men det känns in­te tro­ligt. Fram­för allt back­si­dan känns li­te kan­tig och trög, pre­cis som i fjol. Fram­åt ser det bätt­re ut med två star­ka cent­rar i Erik Chri­s­ten­sen och ny­vär­va­de Chris Ab­bott och en slum­ran­de Mat­ti­as Te­den­by som var en ­be­svi­kel­se i vint­ras.

Men HV har haft någ­ra tunga tapp ock­så. Som bac­ken Mat­ti­as Karls­son, Cal­le Rid­der­wall och Andre­as Jäm­tin.

Jag vet in­te var­för, men HV71 känns li­te omo­der­na i da­gens hoc­key. Och det finns ing­et som ta­lar för att små­län­ning­ar­na ska ta sig läng­re än de gjort de se­nas­te fem åren. Till en kvarts­fi­nal. Allt an­nat känns som en bonus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.