Or­ken är på topp – den kom­mer de att be­hö­va

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

För en ny­kom­ling som Karls­kro­na finns ba­ra ett re­a­lis­tiskt mål den här sä­song­en.

Att ha två lag bakom sig ef­ter 52 ­om­gång­ar.

Trup­pen känns som en bland­ning mel­lan SHL och Hoc­key­all­svens­kan och det är en na­tur­lig följd av att Karls­kro­na gick upp be­tyd­ligt ti­di­ga­re än de satt som mål. En hel del spe­la­re som nor­malt in­te ta­git en plats i trup­pen, sit­ter på kon­trakt.

Men jag har lärt mig att in­te un­derskat­ta ­ble­king­e­la­get.

Det är ett väl sam­man­svet­sat gäng, som skräll­de i Hoc­key­all­svens­kan i fjol och kän­ner att ingen­ting är omöj­ligt. Det är ett lag som le­ver på fart och skrid­sko­åk­ning och bra fy­sik. Gam­le stav­hop­pa­ren Mi­ro Za­lar står för fys­trä­ning­en och han läm­nar ing­et åt slum­pen.

Det kom­mer att be­hö­vas ork i 52 mat­cher mot SHL- mot­stånd.

Har in­te gått i värv­nings­fäl­lan

Men jag tyc­ker det är bra att Karls­kro­na in­te gått i fäl­lan och för­köpt sig in­för de­bu­ten i SHL. Det är rätt väg att gå. Det ha­de va­rit lätt att slö­sa mil­jo­ner på trans­at­lan­ter, men det är för­sik­ti­ga värv­ning­ar som gjorts in­för den här sä­song­en.

Ru­ti­ne­ra­de fin­län­da­ren To­ni Kä­h­kö­nen ser jag väl som den bäs­ta.

Han kan an­vän­das i al­la lä­gen på isen och är bra på att dö­da ut­vis­ning­ar. Mer nyt­tig än se­värd, men den ru­ti­nen är pre­cis vad KHK be­hö­ver.

Ame­ri­ka­nen John Hen­ri­on är jag ock­så ny­fi­ken på. Häm­tad från Asplö­ven och Hoc­key­all­svens­kans över­lägs­na målkung i fjol med si­na 33 mål. En trans­at­lant som san­ner­li­gen in­te fus­kat med som­mar­trä­ning­en och kan bli en sen­sa­tion i vin­ter.

Men störst press är det på mål­vak­ter­na Li­nus Fern­ström, ny från Frölun­da, och dansken Pa­trick Gal­braith. För ut­an ett bra mål­vakts­spel är ris­ken stor att Karls­kro­na blir av­häng­da ti­digt.

Den nya are­nan är ock­så för­se­nad och de nya läk­tar­na blir kla­ra först i feb­ru­a­ri. Då tror jag sä­song­en är över för Karls­kro­na, då grundse­ri­en slu­tar i bör­jan av mars. Om det nu in­te blir kval­spel, för­stås.

Nej, det här är ett bot­ten­gäng i mi­na ögon.

Ba­ra de själ­va kan be­vi­sa mot­sat­sen.

Förs­ta testet blir svå­rast möj­li­ga – ” nya” Fär­je­stad på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.