ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t Je spe r Olofss on

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Hur känns det att spe­la i ett lag som är kraf­tigt ne­der­lagstip­pat? – Det tyc­ker jag att vi kan an­vän­da som en li­ten styr­ka, att vil­ja knäp­pa de and­ra på nä­san. Som det lå­ter har vi in­te så myc­ket att för­lo­ra, men jag tror att vi kan över­ras­ka och va­ra job­bi­ga att mö­ta. Många nya spe­la­re i la­get – hur ska ni få ihop det på isen? – Vi har ju bör­jat gnug­ga ti­digt. Men det är möj­ligt att det kan ta tid att få al­la på rätt spår. Men för­e­ning­en har va­rit tyd­lig med hur vi ska spe­la och det kom­mer vi föl­ja nog­grannt. Hur märks det att det är Karls­kro­nas förs­ta sä­song i högs­ta se­ri­en nå­gon­sin? – Det är klart att det är myc­ket som hän­der kring för­e­ning­en. Mer snack, bland an­nat. Men al­la som kom­mit in i har ock­så va­rit med på den här ni­vån ti­di­ga­re. Jag tror in­te att det kom­mer att på­ver­ka det. Det är än­då ba­ra hoc­key vi spe­lar. Till sist, vad kom­mer kän­ne­teck­na Karls­kro­na i vin­ter?

– När jag mött Karls­kro­na ti­di­ga­re har det va­rit ett lag som job­bar hårt och åker myc­ket skrid­skor. Vi ska job­ba ars­let av oss och spe­la i hög fart. Dess­utom är Karls­kro­na en hoc­keys­tad med bra publik, för­mod­li­gen kom­mer vi ha full­satt på mat­cher­na och det är ro­ligt att ha ­publi­ken i r yg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.