Kan bli en out­si­der få har räk­nat med

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Är det nå­got lag det är lätt att lu­ra sig på så är det Lin­kö­ping.

De bru­kar ha en form­kur­va som ser ut som ett EKG för en hjärt­pa­ti­ent.

Det sväng­er.

Jag har lärt mig att ald­rig un­derskat­ta Lin­kö­ping – och ald­rig ha med dem på en trip­pel. De är dem man of­tast spric­ker på. Det känns li­ka­dant in­för sä­song­en. Det är myc­ket nytt. In­te ba­ra i la­get ut­an fram­förallt run­tom­kring. Ny sport­chef i Fred­rik Em­wall och ny hu­vud­trä­na­re i Dan Tang­nes, som tar över ef­ter Ro­ger Me­lin.

Me­lin som tog Lin­kö­ping till tre ra­ka se­mi­fi­na­ler un­der si­na tre år i klub­ben och fick stryk av Skel­l­ef­teå med 1– 4 i mat­cher var­je gång. Det var Me­lins för­ban­nel­se.

Tit­tar jag på in- och ut­kor­gen in­för den här sä­song­en så väger det un­ge­fär li­ka.

Det var själv­klart tungt att tap­pa cen­tern Mat­ti­as Sjögren till KHL, men å and­ra si­dan åter­vän­der Niklas Pers­son som ru­ti­ne­rad 36- åring.

Rhett Rak­hs­ha­ni är ock­så en bra värv­ning. Ame­ri­ka­nen som ha­de en tung grundse­rie i Väx­jö, men var en av la­gets bäs­ta spe­la­re i slut­spe­let. Kan han hål­la den ni­vån en hel sä­song gör han ga­ran­te­rat suc­cé.

Ja­kob Lil­ja ( från Rög­le) och Nick Sö­ren­sen ( från Skel­l­ef­teå) är två unga spe­la­re med stor ut­veck­lings­po­ten­ti­al.

Lägg till att det sta­bi­la back­pa­ret Jo­nas Jun­land och Da­ni­el Ra­hi­mi är kvar. De var SHL: s bäs­ta back­par i fjol och tål mas­sor av is­tid. Dess­utom har Lin­kö­ping en egen ta­lang­bank på back­si­dan med namn som Carl Dahl­ström och Gustav Fors­ling.

Stor ko­stym att fyl­la ef­ter Me­lin

Det känns som det är dags för mål­vak­ten Mar­cus Hög­berg att lyf­ta nu ock­så, som många trod­de att han skul­le gö­ra i fjol. Da­vid Rau­tio är ett ut­märkt al­ter­na­tiv, men jag har all­tid trott på en ut­ta­lad förste­mål­vakt och det var ing­en av dem för­ra sä­song­en.

Men kan Dan Tang­nes få sta­bi­li­tet i spe­let i vin­ter, så är Lin­kö­ping ett topp­lag. En out­si­der som få har räk­nat med. Men det är en stor ko­stym att fyl­la ef­ter hyl­la­de Ro­ger Me­lin, bå­de bild­ligt och bok­stav­ligt.

Och så får man hop­pas att slip­pa Skel­l­ef­teå i en ny se­mi­fi­nal i ett even­tu­ellt slut­spel.

Det tror jag in­te Lin­kö­ping skul­le över­le­va den här gång­en hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.