ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n Dan Tang­ne s

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

I två ra­ka sä­song­er har Lin­kö­ping haft en tyd­ligt pro­du­ce­ran­de förs­ta­ked­ja. Vil­ka ska pro­du­ce­ra poäng i vin­ter?

– Lin­kö­ping har haft en tyd­lig plan ti­di­ga­re att re­kry­te­ra en topp­ked­ja som kan pro­du­ce­ra. Men nu vill vi in­te läg­ga äg­gen i en och sam­ma korg, ut­an för­sö­ka spri­da ut pro­duk­tio­nen på fler spe­la­re. Men vi har fort­fa­ran­de kvar skyt­te­li­ga­vin­na­ren från i fjol och fått in Rhett Rak­hs­ha­ni som har hög po­ten­ti­al. Vi kän­ner oss fort­fa­ran­de tr yg­ga med att spe­lar­na kom­mer pro­du­ce­ra.

Vad kom­mer Lin­kö­pings styr­ka att va­ra?

– Vi har pra­tat myc­ket om att hö­ja lägsta­ni­vån och va­ra ett job­bigt lag att mö­ta. Vi vill va­ra ett jäm­na­re lag och på så sätt ska­pa hög­re ­in­ten­si­tet un­der mat­cher­na.

Vil­ken skill­nad kom­mer det att va­ra på spe­let jäm­fört med i fjol?

– Vi har va­rit ett väl­digt skick­ligt lag ti­di­ga­re och hop­pas för­stås va­ra det i år ock­så. Men vi har pri­o­ri­te­rat för­svars­spe­let och det hop­pas jag ska sy­nas tyd­ligt. Vi vill att 22 spe­la­re ska ta an­svar åt bå­da håll och in­te ha en li­ka tyd­lig för­del­ning på spe­la­re som i fjol. Även topp­ked­jan ska ta ett de­fen­sivt an­svar.

Till sist, re­dan i förs­ta trä­nings­mat­chen blev det brå­kigt. Är Lin­kö­ping ett tuf­fa­re lag att mö­ta i år?

– Vi kom­mer in­te att sö­ka upp bråk och så­da­na si­tu­a­tio­ner, men vi kom­mer ab­so­lut in­te bac­ka un­dan hel­ler. Vi räds inga lag, även om vi har re­spekt för al­la. Men vi har spe­la­re som Ra­hi­mi och Hardt som full­föl­jer och är tuf­fa att mö­ta.

Dan Tang­nes, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.