Är en light­ver­sion av ben­knäc­kar­gäng­et

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Lu­leå har stor­sat­sat med si­na färs­ka Mi­necraft- mil­jo­ner.

Och ser man på vad som gått – och vad man fått – så är norr­bott­ning­ar­na en klass bätt­re den här sä­song­en.

På pap­pe­ret.

Hal­va la­get är nytt och det är fem oli­ka na­tio­na­li­te­ter som ska kug­ga i varand­ra och bli en en­het. Det är in­te så lätt som det lå­ter. Men Väx­jö lyc­ka­des med det i fjol och det tog små­län­ning­ar­na till ett hi­sto­riskt förs­ta SM- guld.

Det är väl en lik­nan­de ut­veck­ling som Lu­leå hop­pas på i vin­ter.

Men vad jag gil­lar mest med Lu­leå är det fy­sis­ka spe­let. Att de är li­te av Sveriges svar på Bro­ad Stre­et Bul­li­es, även om vi ta­lar om en light­ver­sion av det gam­la ben­knäc­kar­gäng­et från Phi­la­del­p­hia.

Kvarts­fi­na­len mel­lan Lu­leå och Frölun­da i vå­ras var den mest un­der­hål­lan­de slut­spels­se­rie jag såg. Det var en käns­lo­lad­dad match­se­rie där det small i varen­da när­kamp. Nu på­står jag in­te att Lu­leå spe­lar fult. Det en­da off­ret i den kvarts­fi­na­len var Lu­leås Cam Ab­bott som fick kar­riä­ren för­störd och nu tving­ats slu­ta med hoc­keyn.

Kom­mer att smäl­la på hem­ma­plan

Men ser vi på vil­ka Lu­leå vär­vat så tän­ker de fort­sät­ta på den in­slag­na vä­gen. An­ton Hed­man är till­ba­ka med si­na 102 ki­lo och ser vi till stor­lek ta­lar vi SHL: s tyngs­ta lag. Norr­bott­ning­ar­na ­väger in på 89,5 ki­lo snitt.

Det kom­mer att smäl­la i Coop Norr­bot­ten ­Are­na och det är skönt att det fy­sis­ka spe­let in­te helt över­gi­vit hoc­keyn. Det går att spe­la tufft ut­an de bil­li­ga smäl­lar som ska­pat da­gens väl­be­höv­li­ga ­de­batt om hjärn­skak­ning­ar.

Nej, Lu­leå är en av många ut­ma­na­re om SM- ­ gul­det fram­åt vår­kan­ten. De finns med bland de fem, sex lag jag tror har ka­pa­ci­tet att gå he­la vä­gen.

Jo­a­kim Fa­ger­vall är en av SHL: s mest in­tres­san­ta trä­na­re och går nu in på sin and­ra sä­song i klub­ben. Det är hans jobb att ska­pa ett lag av al­la namn­kun­ni­ga ny­för­värv. Lyc­kas han har han al­la möj­lig­he­ter att ska­pa en se­ger­ma­skin, pre­cis som Sam Hal­lam gjor­de med Väx­jö i fjol.

Pas­san­de nog är det ock­så Väx­jö som Lu­leå mö­ter i la­gets SHL- pre­miär den 17 sep­tem­ber, på bor­ta­plan i Vi­da Are­na.

Då kom­mer jag ga­ran­te­rat att sit­ta på press­läk­ta­ren. Det här la­get vill jag se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.