ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t Bill Swe at t

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Vad är di­na förs­ta in­tryck av Lu­leå?

– Un­der­ba­ra. Klub­ben har be­hand­lat mig fan­tas­tiskt bra. Om jag ­be­hö­ver nå­got så har Lu­leå hjälpt mig direkt. Det är en bra grupp kil­lar i la­get ock­så.

Är det nå­gon skill­nad jäm­fört med din för­ra klubb, Brynäs?

– Det är vis­sa sa­ker som är skill­nad, så är det all­tid. In­te jät­te­myc­ket. Vis­sa sa­ker gör Lu­leå bätt­re, and­ra sa­ker gör Brynäs bätt­re. Det är så det är med klub­bar. Jag tän­ker in­te kom­men­te­ra vad, det skul­le in­te va­ra rätt av mig att gö­ra.

Vad är den största skill­na­den då?

– Från ge­ne­ral ma­na­gern, trä­nar­na, kans­li­et, al­la i Lu­leå är in­vol­ve­ra­de i la­get och är med­vet­na om vad som gäl­ler med sä­song­en.

Var det ett en­kelt val att by­ta till en SHL- kon­kur­rent?

– Det är ald­rig en­kelt. Jag skaf­fa­de mig många bra vän­ner i Brynäs och det var tufft att sä­ga att jag in­te kom­mer kom­ma till­ba­ka. Men al­la här är med­vet­na om att mål­sätt­ning­en är att vin­na. Al­la vill gö­ra allt de kan och det är spän­nan­de. Jag gil­lar det. En en­da mål­sätt­ning. ­Där­för val­de jag Lu­leå.

Till sist, hur myc­ket kän­ner du av kon­kur­ren­sen i la­get?

– Vi har ett bra lag på papp­ret, men vi mås­te vi­sa det på isen ock­så. Det är en press att spe­la här, men en ro­lig press. Jag gil­lar det. Vi är la­get som för­vän­tas va­ra i top­pen.

Då i Brynäs. Nu i Lu­leå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.