ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n Jo ak i m Fage r vall

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ni har vär­vat fle­ra stjär­nor – hur ska du få al­la att dra åt sam­ma håll?

– Det blir vår ut­ma­ning i ledartroj­kan att hit­ta ke­min och få den att fun­ge­ra ihop. Men det är en bra grupp män­ni­skor och det bru­kar in­te va­ra någ­ra pro­blem. Jag hop­pas in­te att det är det nu hel­ler.

Ni bär fa­vo­rit­ska­pet. Trivs du med det?

– Det är ba­ra ro­ligt. I fjol gick vi ock­så in hårt och vil­le va­ra favoriter. Jag ser fram emot att gö­ra en bra vin­ter.

Re­dan när la­get sam­la­des ef­ter som­mar­le­dig­he­ten bör­ja­de ni att ta­la om SM- guld. Är in­te det att läg­ga onö­dig press på sig själv?

– Nej, det snac­ket gick re­dan när vi klev av isen för­ra sä­song­en. Det finns ba­ra en sak att spe­la för i den här li­gan och då tyc­ker jag man ska strä­va dit. Det mås­te fin­nas i bak­hu­vu­det. Det är må­let. Vi ska trä­na bäst och då spe­lar man bäst ock­så.

Hur gör du för att hands­kas med fa­vo­rit­ska­pet?

– Jag gör ing­et av­kall oav­sett om man är fa­vo­rit el­ler in­te. Vi job­bar på som van­ligt. Var­je dag är ny och det gäl­ler att he­la ti­den hit­ta nya ­fot­spår. Ing­et nytt spel, men ny ener­gi var­je dag.

Till sist, hur vik­tigt är det att få ihop la­get snabbt?

– Det är jät­tesvårt att sva­ra på. Det där har man själv fun­de­rat över. ­Gi­vet­vis vill man pre­ste­ra direkt och vin­na från bör­jan. Förs­ta mat­chen är li­ka vik­tig som den sista. Vi kan in­te räk­na med att vi har tid och att start­sträc­kan är lång.

Jo­a­kim ­Fa­ger­vall, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.