ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t And­re as Th ure s so n

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Hur känns det att spe­la SHL- hoc­key i hemtrak­ter­na?

– Jät­te­kul. Det var åt­ta el­ler nio år se­dan jag se­nast var här och nu känns det som att hoc­keyn har kom­mit i gång or­dent­ligt. Det var bra att bå­de Mal­mö gick upp i SHL och Pan­tern ( ett an­nat Mal­mö­lag) gick upp i all­svens­kan. Det är bra för sta­den nu när fot­bol­len har va­rit bra se­dan länge.

Var det gi­vet att flyt­ta ” hem” när Mal­mö gick upp?

– Det kän­des li­te så. Med trä­nar­na och allt. Mal­mö vi­sa­de att de vil­le sat­sa på mig och jag ha­de hört myc­ket gott om klub­ben. Vi har trä­nat jät­te­hårt på för­sä­song­en och det var av den an­led­ning­en jag vil­le hit. Att in­te slapp­na av, ut­an fort­sät­ta att ut­veck­las. Det känns som att Mal­mö har nå­got stort på gång.

Du är en av spe­lar­na som ska le­da la­get – hur han­te­rar du den pres­sen?

– Det var li­ka­dant i KHL. Som im­port mås­te du pre­ste­ra, va­ra den ­le­dan­de spe­la­ren, och sam­ma sak i Brynäs som sat­sa­de på mig. Jag är gans­ka van. Men den största pres­sen har

jag på mig själv.

Till sist, vad krävs för en ny­kom­ling att lyc­kas?

– Att tro på det man gör. Vi har ett bra spel­sy­stem som al­la li­tar på och gör al­la vad som krävs tror jag på en bra sä­song. De­fen­si­ven har va­rit vårt sig­num och det har va­rit rik­tigt bra un­der ­trä­nings­mat­cher­na. Ing­en vi­ker ner sig, al­la kör som djup bå­de på isen och i gym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.