ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n Björ n Hellk v is t

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Hur ska Mal­mö lyc­kas över­le­va som ­ny­kom­ling?

– Vi ska job­ba väl­digt hårt och ha en hög ar­bets­ni­vå i la­get. Allt styrs från top­pen, Pa­trik ( Syl­ve­gård, sport­chef) job­bar sten­hårt och det smit­tar av sig i trup­pen. Dess­utom ska vi va­ra ex­tremt nog­gran­na.

Vad blir er största ut­ma­ning i vin­ter?

– Vi har ett helt gäng ut­ma­ning­ar fram­för oss, men att få al­la att vå­ga spe­la på sam­ma sätt som ti­di­ga­re blir den ­främs­ta ut­ma­ning­en.

Hur myc­ket har hoc­key­in­tres­set i sta­den ökat se­dan ­avan­ce­mang­et?

– Klart det finns ett stör­re in­tres­se, på ga­tan och i tid­ning­ar. Men ishoc­key­in­tres­set var bra re­dan för­ra året och vi ha­de ett snitt på 6 400 åskå­da­re. Det är en rik­tigt bra siff­ra för att va­ra i hoc­key­all­svens­kan.

Vem i trup­pen ska vi hål­la extra koll på i vin­ter?

– Jo­han Ivarsson, en väl­digt un­derskat­tad spe­la­re. En mo­dern back, ex­plo­siv, re­jäl och bra skrid­sko­å­ka­re. Han är även bra med puck. När den här sä­song­en har gått kom­mer många und­ra vem Jo­han Ivarsson ­egent­li­gen var.

Till sist, hur har ni för­be­rett er?

– Vi har för­stås för­be­rett oss mi­ni­tu­öst med te­o­ri och hur vi ska spe­la. Men även fy­siskt. Nu gäl­ler det ba­ra att för­val­ta det sto­ra job­bet man lagt ner och att vi vå­gar att an­vän­da det.

Björn Hell­kvist, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.