INVAS IO­NEN

”Al­la är ex­al­te­ra­de över att få till en bätt­re sä­song nu. Jag tror att nor­da­me­ri­kansk spel­stil kan hjäl­pa oss.”

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - Text: Hen­rik Lund­gren Fo­to: Pe­ter Wixtröm

ÖRNSKÖLDSVIK. Fjol­å­rets jum­boplats var det sista be­vi­set för att Mo­do be­höv­de tän­ka om. To­talt. Med sju nya nor­da­me­ri­ka­ner i trup­pen och en ­ka­na­den­sisk coach ska Mo­do läm­na bot­ten­träs­ket.

– De var tyd­li­gen en rik­tig mar­dröm här i fjol. ­För­hopp­nings­vis kan vi se till att det blir bätt­re nu, sä­ger po­äng­ma­ka­ren Bob­by But­ler, 28.

Histo­ri­en tar stor plats i Mo­do. För en klubb som fost­rat stor­stjär­nor som Pe­ter Fors­berg, Markus Näslund och brö­der­na Se­din mås­te den få gö­ra det. Men det gör ock­så att fal­let blir så myc­ket hög­re, när supportrarna är va­na vid att ha stjär­nor i la­get och topp­strid i ta­bel­len.

I fjol slu­ta­de Mo­do sist i SHL. Det blev kul­men på en lång rad av år där Örnsköldsviksla­get par­ke­rat på den ned­re hal­van i se­ri­e­ta­bel­len. 2007/2008 var den se­nas­te gång­en som Mo­do ham­na­de på den öv­re hal­van. In­te så kons­tigt då att histo­ri­e­sam­man­fatt­ning­en på ut­si­dan av lång­sidesläk­ta­ren i Fjäll­rä­ven Cen­ter fo­ku­se­rar mer på de ti­di­ga­re åren, då klub­ben var ­be­tyd­ligt mer fram­gångs­rik.

Pas­se­rar man för­bi sou­ve­nirs­ho­pen i hal­len och tar någ­ra snab­ba steg upp­för trap­pan möts man av två gi­gan­tis­ka glas­ski­vor. Där finns yt­ter­li­ga­re en hi­sto­risk sym­bol för klub­ben. När­ma­re 200 namn står upp­ra­da­de på gla­set, samt­li­ga spe­la­re och le­da­re som gjort sto­ra in­sat­ser för Mo­do hoc­key ge­nom ti­der­na. Där finns för­stås namn som Pe­ter Fors­berg och Markus Näslund, men ock­så namn på tjec­kis­ka, dans­ka och nors­ka spe­la­re som publi­ken ta­git till si­na hjär­tan.

Där finns dock in­te nam­net på en en­da nor­da­me­ri­kansk spe­la­re.

De se­nas­te åren har de nor­da­me­ri­kans­ka im­por­ter­na va­rit få, och om vi ska va­ra ­är­li­ga in­te spe­ci­ellt lyc­ka­de. In­te spe­ci­ellt lyc­ka­de alls fak­tiskt. Även om Mo­do ­snit­ta­de bå­de en och två ru­bri­ker om da­gen när Do­nald Bras­he­ar i vint­ras dund­ra­de in i SHL.

Länge ve­lat spe­la i Sve­ri­ge

Men i som­mar har ge­ne­ral ma­na­gern Per Svart­va­det vär­vat re­jält, och fram­för allt då från Nor­da­me­ri­ka. Av tio ny­för­värv är sju från USA el­ler Ka­na­da, sam­ti­digt som nye coachen Lar­ry Hu­ras ock­så är från lönn­lö­vens land.

– Vi kom­mer få se en stor del nor­da­me­ri­kansk spel­stil. Plus en del svenskt. Det kom­mer sä­kert bli an­norlun­da. Sam­ti­digt kom­mer vi al­la att an­pas­sa oss till svensk hoc­key. Det mås­te vi. Vi spe­lar mot så många oli­ka spelsti­lar och så många ­svens­ka trä­na­re, så det finns sä­kert mas­sor som jag kan lä­ra mig och ta till mig, sä­ger Bob­by But­ler.

28-åring­en kom­mer när­mast från San ­An­to­nio Ram­page där han gjort 106 (49+57) poäng på de två se­nas­te sä­song­er­na. Nu blir han den of­fen­si­va grund­bul­ten i den nor­da­me­ri­kans­ka sats­ning som Mo­do gör för att kom­ma bort från bot­ten­träs­ket.

Sät­ter det en tung press på dig, el­ler kän­ner du mer att ”det kan ju än­då in­te bli säm­re än i fjol”?

– Bå­de och. Men jag är en kil­le som tar en dag i ta­get. Jag för­sö­ker att in­te tän­ka för myc­ket på det, ut­an ba­ra oroa mig för vad som ska hän­da i mor­gon.

Är mor­gon­da­gen nå­got att oroa sig för?

– (Skratt) Nej, det är lugnt.

Du har gjort stor suc­cé i AHL två år i rad. Var­för går du till en klubb som i fjol slu­ta­de sist i SHL?

– Där­för att jag såg en fan­tas­tisk möj­lig­het att få kom­ma hit, få spe­la i Sve­ri­ge och tes­ta på de sto­ra rin­kar­na igen. Jag var nä­ra att flyt­ta till SHL re­dan för någ­ra år se­dan, men val­de att stan­na i Nor­da­me­ri­ka då. För­hopp­nings­vis är det rätt lä­ge att flyt­ta nu i stäl­let.

Va­nan vid sto­ra rin­kar har han se­dan ­ti­den i col­le­ge­li­gan i USA. Han sä­ger att den en­da nack­de­len med stor rink är att du ­be­hö­ver åka mer skrid­skor. Men an­nars är det ba­ra po­si­tivt.

– Du får mer tid på dig, bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt. Vi byt­te snabbt till li­ten rink i col­lege en gång, men det kän­des ba­ra som att vi åk­te in i varand­ra direkt. Du får ­de­fi­ni­tivt mer tid på dig på en stor rink, ­för­hopp­nings­vis hjäl­per det oss som nu kom­mer från Nor­da­me­ri­ka.

Vad viss­te du om svensk hoc­key in­nan du for hit?

– In­te myc­ket, egent­li­gen ba­ra att det är väl­digt de­fen­sivt och att det gäl­ler att gö­ra mål på chan­ser­na man ska­par. Och så har de fles­ta la­gen ett bra po­wer­play.

”Sta­den slu­ter upp”

Men du viss­te att det här är klub­ben som fost­rat spe­la­re som Fors­berg, ­Näslund och Sedins?

– Ja, jag hör­de myc­ket om det. Och om stäm­ning­en kring la­get, hur he­la sta­den ­slu­ter upp. Jag viss­te att det här var ­de­fi­ni­tivt att stäl­le jag vil­le spe­la på. Jag har in­te upp­levt att al­la står bakom la­get se­dan jag gick i sko­lan .

Un­der he­la in­ter­vjun lig­ger en välupp­fost­rad mops un­der bor­det. Opie, som fått sitt namn från Sons of Anar­chy-se­ri­en, är från bör­jan Buffalo-mål­vak­ten Robin Leh­ners hund, men har nu ta­gits över av But­ler.

– Jag och Robin var rums­kom­pi­sar un­der vår förs­ta sä­song som proffs. Han ha­de med sig Opie och en hund till från ti­di­ga­re, men när han flyt­ta­de vi­da­re kun­de han in­te ta dem med sig. Sam­ti­digt så äls­kar bå­de min fru och jag hun­dar­na, så vi tog över dem. Det är kons­tigt, jag ha­de ald­rig någ­ra djur när jag väx­te upp, men nu har jag två ­hun­dar. Li­vet ha­de in­te va­rit det­sam­ma ­ut­an dem.

”Är här för att vin­na”

Opie bör­jar så smått rö­ra sig mot dör­ren, ut från hal­len. Trött på den långa in­ter­vjun, nu vill han ut och ut­fors­ka Örnsköldsvik bätt­re. Och But­ler föl­jer gär­na med.

– Jag gil­lar den här stan, all­ting lig­ger ­hyf­sat nä­ra. Jag pra­ta­de med Robin och någ­ra spe­la­re till som va­rit i Sve­ri­ge, in­nan jag skrev på för Mo­do. Det hjälp­te mig att ta ett be­slut, även om jag näs­tan var helt sä­ker på att det var hit jag vil­le flyt­ta re­dan in­nan. Jag vet att fan­sen här är rätt så otro­li­ga, jag ser verk­li­gen fram emot att få spe­la på hem­ma­plan in­för dem. Och jag tror att de kom­mer att tyc­ka att det är spän­nan­de i år.

Hur myc­ket har ni pra­tat om re­sul­ta­ten i fjol?

– In­te så myc­ket alls. Jag vet ba­ra att det in­te var nå­got bra år, och att Mo­do spe­la­de med många ju­ni­or­spe­la­re. Al­la är ex­al­te­ra­de över att få till en bätt­re sä­song nu. Jag tror att nor­da­me­ri­kansk spel­stil kan hjäl­pa oss.

För­re Mo­do-trä­na­ren Per Bäck­man fram­för­de kri­tik mot att de många ut­länds­ka värv­ning­ar­na skul­le för­stö­ra Mo­do-an­dan. But­ler hål­ler in­te med.

– Nej, jag tror in­te att det är ett pro­blem. De nya grab­bar­na kom­mer ju in med nya ­er­fa­ren­he­ter som kan hjäl­pa la­get. Jag själv har all­tid gjort myc­ket poäng, och jag ­hop­pas kun­na fort­sät­ta med det här. Jag är här för att vin­na, in­te för att åka runt och latt­ja. Jag har vun­nit på i prin­cip var­je ni­vå som jag spe­lat på, och jag hop­pas fort­sät­ta med det här. För­hopp­nings­vis kan jag bi­dra med li­te vinnar­kul­tur.

Lyc­kas han med det kom­mer hans namn snart att ski­na up­pe på glas­ski­van till­sam­mans med de and­ra Mo­do-hjäl­tar­na.

KLUB­BENS NYE SU­PER­MAN? Po­äng­ma­ski­nen Bob­by But­ler är en av sju nya nor­da­me­ri­ka­ner i Mo­do – en ny värv­nings­stra­te­gi som ska ta klub­ben från bot­ten­träs­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.