ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n La r r y H ura s

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Mo­do ha­de se­ri­ens sämsta po­wer play i fjol. Hur ska du för­änd­ra det?

– Mo­do ha­de ock­så sämst box play och vann minst tek­ning­ar. Det var det förs­ta jag fick ve­ta in­nan jag skrev på för Mo­do. Det var myc­ket som in­te stäm­de och jag är över­ty­gad om att allt går hand i hand. Nu är de unga spe­lar­na ett år äld­re och myc­ket skick­lig­het har ad­de­rats i la­get. Det här har va­rit en pri­o­ri­te­ring och jag är över­ty­gad om att det kom­mer gå bra.

Du är ka­na­den­sa­re men har va­rit i Eu­ro­pa he­la din 24 år långa tränar­kar­riär. Kän­ner du dig eu­ro­pe­isk i din trä­nar­stil nu?

– Jag är en ka­me­le­ont och för­sö­ker lä­ra mig allt jag kan om nya kul­tu­rer. Jag har trä­nat många lag, va­rit på många oli­ka plat­ser. Jag är lyck­ligt lot­tad och tack­sam över det. Var­je plats är unik och det har for­mat mig till den jag är. I slutän­dan är det än­då ba­ra hoc­key, du kan se spor­ten över he­la värl­den, ha åt­komst till al­la ligor.

Ni har även sju nor­da­me­ri­ka­ner i trup­pen. Det är ba­ra eng­els­ka som gäl­ler i om­kläd­nings­rum­met el­ler?

– För­mod­li­gen, men jag ser in­te språ­ket som nå­got pro­blem. Jag här­ma­de en älg un­der en för­sä­songs­trä­ning och al­la ver­ka­de för­stå, ha­ha.

Till sist, Mo­do kom sist i fjol – är det för na­ivt att tro på slut­spel i år?

– Nej, nej, in­te alls, det är vår ab­so­lu­ta mål­sätt­ning. Jag vet att Mo­do slu­ta­de sist, men för mig är det en stor ära att trä­na klub­ben. När jag pra­ta­de med mi­na vän­ner kän­de al­la till Mo­do. I Nor­da­me­ri­ka är det den kän­das­te klub­ben i Sve­ri­ge med tan­ke på vil­ka spe­la­re de pro­du­ce­rat.

Lar­ry Hu­ras, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.