ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n Ande rs El­de br ink

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Rög­le och Lu­leå har flest ut­länds­ka spe­la­re. Var­för in­te sat­sa in­hemskt?

– Det får nog ” Masken” ( An­ders Carls­son, sport­chef) sva­ra på. Jag har in­te va­rit med he­la vä­gen, ­ut­an det är han som har byggt la­get. Men det kanske in­te är så en­kelt att hit­ta svens­ka spe­la­re med kva­li­te­ten som krävs.

Rög­le har åkt jo­jo mel­lan ligor­na de ­se­nas­te åren. Vad ta­lar för att ni ska ­eta­ble­ra er i SHL den här gång­en?

– Vår mål­sätt­ning är att kla­ra oss kvar, se­dan eta­ble­ra oss i fram­ti­den. Jag tyc­ker att vi har bra ka­rak­tä­rer i la­get som job­bar sten­hårt. Och ­yng­re kil­lar som ja­gar de äld­re. Kan vi eta­ble­ra oss så ser fram­ti­den ljus ut för klub­ben med många duk­ti­ga ta­lang­er.

Vad krävs för att coacha en ny­kom­ling?

– Klart att jag mås­te bin­da ihop grup­pen. Men spel­fi­lo­so­fin som Rög­le har är an­nars över­ens med min bild över hur hoc­key ska spe­las. Det ­gäl­ler att al­la ac­cep­te­rar si­na rol­ler, men än­då kän­ner sig del­ak­ti­ga och be­höv­da. Skill­na­den mel­lan att coacha en ny­kom­ling och en eta­ble­rad klubb är in­te så stor: jag har ett krav på mig att hål­la oss kvar och i en topp­klubb har man krav på sig att vin­na.

Till sist, vad kom­mer att kän­ne­teck­na Rög­les spel den här ­sä­song­en?

– Va­ra ag­gres­si­va och lig­ga på. In­te ba­ra stäl­la oss i mitt­zo­nen och vän­ta på mot­stån­da­rens miss­tag. Vi vill ska­pa vå­ra eg­na chan­ser, va­ra job­bi­ga att mö­ta och ha myc­ket ener­gi.

An­ders El­debrink, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.