SKEL­L­EF­TEÅ

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Erik HAN­SES

Född: 90-06-01. Längd: 186 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Alm­tu­na, 2014. 2014/2015: 25 mat­cher, 2,04 mål/match, 91,5 %. SHL-mat­cher: 26.

Fick age­ra back­up un­der fjol­års­sä­song­en och får tro­ligt­vis ­gö­ra det i år ock­så. Åt­minsto­ne till en bör­jan. En fort­fa­ran­de ­ut­veck­lings­bar mål­vakt som är ky­lig mel­lan stol­par­na. Lä­ser ­spe­let väl.

Markus SVENS­SON

Född: 84-07-09. Längd: 184 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kal­mar HC. Kom från: AIK, 2012. 2014/2015: 30 mat­cher, 1,87 mål/match, 92,0 %. SHL-mat­cher: 102.

Akrobatisk mål­vakt som fick sitt sto­ra ge­nom­brott i fjol och gjor­de lands­lags­de­but. Tog la­get he­la vä­gen till fi­nal och stor­spe­la­de i slut­spe­let. Täc­ker sto­ra de­lar av må­let och var slut­spe­lets kanske bäs­te mål­vakt i vå­ras.

Niclas BUR­STRÖM

Född: 91-01-25. Längd: 178 cm. Vikt: 74 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jörns IF. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2010. 2014/2015: 54 mat­cher, 18 poäng. SHL-mat­cher: 275.

Skick­lig med puc­ken och ger bra stöd till for­wards på of­fen­siv del av isen. VM-back för två år se­dan och bo­fast i lands­la­get de se­nas­te sä­song­er­na. Skel­l­ef­teås vik­ti­gas­te back som haft en stark ut­veck­ling de se­nas­te sä­song­er­na.

Tim HEED

Född: 91-01-27. Längd: 182 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sö­der­täl­je SK. Kom från: Väs­terås, 2013. 2014/2015: 50 mat­cher, 37 poäng. SHL-mat­cher: 139.

Of­fen­siv back som ti­di­ga­re i kar­riä­ren spe­la­de for­ward. Har ett bra skott och fick ett ge­nom­brott för­ra sä­song­en med en väl­digt stark po­ängs­körd. Fort­fa­ran­de ut­veck­lings­bar, dess­utom. En av få unga spe­la­re som in­te sko­lats i klub­bens ju­ni­or­lag.

Mar­cus PET­TERS­SON

Född: 96-05-08. Längd: 194 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skel­l­ef­teå AIK. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2014. 2014/2015: 20 mat­cher, 4 poäng (SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 24.

En res­lig två­vägs­back som in­te lyc­ka­des ta en or­di­na­rie trö­ja i fjol ut­an lå­na­des ut till Vi­ta Häs­ten un­der en pe­ri­od. Bra i po­si­tions­spe­let. Ett stort fram­tids­löf­te som kan va­ra näs­te ­ta­lang att slå ige­nom i Skel­l­ef­teå.

Ar­vid LUND­BERG

Född: 94-09-29. Längd: 185 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Cle­mensnäs HC. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2012. 2014/2015: 47 mat­cher, 3 poäng. SHL-mat­cher: 99.

Po­si­tions­sä­ker två­vägs­back som är an­vänd­bar i de fles­ta ­si­tu­a­tio­ner på isen. In­te sär­skilt stark po­ängs­körd i fjol och ­vän­tar fort­fa­ran­de på sitt sto­ra ge­nom­brott. Li­ka puckskicklig som ett bra öga för spe­let. Fullt god­känt skott ock­så.

An­ton LIND­HOLM

Född: 94-11-29. Längd: 180 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Varuträsk IF. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2013. 2014/2015: 40 mat­cher, 10 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 45.

Gjor­de sin förs­ta, rik­ti­ga sä­song i fjol och tog för sig bra på isen. En or­di­na­rie back nu som är duk­tig åt bå­da hål­len. Sköt för två sä­song­er se­dan guld­må­let för Skel­l­ef­teå – hans förs­ta på ­se­ni­or­ni­vå.

Alex­an­der UR­BOM

Född: 90-12-20. Längd: 192 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ham­mar­by IF. Kom från: Se­verstal Tje­repo­vets, 2015. 2014/2015: 0 mat­cher. SHL-mat­cher: 28.

Till­ba­ka i svensk hoc­key ef­ter sex år, varav fem i Nor­da­me­ri­ka där han sam­lat på sig 34 NHL-mat­cher. En de­fen­sivt skick­lig back som har fy­si­ken till sin för­del. Kan ock­så an­vän­das i of­fen­si­va ­po­si­tio­ner, men är be­tyd­ligt bätt­re i de­fen­si­ven.

Fred­rik LIND­GREN

Född: 80-10-03. Längd: 180 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Arvidsjaur. Kom från: Fär­je­stad, 2010. 2014/2015: 46 mat­cher, 8 poäng. SHL-mat­cher: 419.

De­fen­sivspe­ci­a­list som har en stor rör­lig­het. Lä­ser spe­let bra och job­bar all­tid hårt. En av la­gets kug­gar i för­svars­spe­let och är ut­märkt på att dö­da ut­vis­ning­ar. En tro­tjä­na­re som gör sin 15:e sä­song i klub­ben.

Se­basti­an AHO

Född: 96-02-17. Längd: 178 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sä­var HT. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2013. 2014/2015: 41 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 63.

Stort löf­te som tog en or­di­na­rie trö­ja i fjol. En fram­ti­da stor­back som är li­ten till väx­ten men kom­pen­se­rar det med puckskick­lig­het och stark skrid­sko­åk­ning. De­fen­sivt är han dess­utom in­te rädd att spe­la fy­siskt när det be­hövs.

Pa­trik ZACK­RIS­SON

Född: 87-03-27. Längd: 180 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skå IK. Kom från: Lev Prag, 2014. 2014/2015: 52 mat­cher, 35 poäng. SHL-mat­cher: 296.

Två­vägscen­ter som ha­de en fullt god­känd de­but­sä­song i Skel­l­ef­teå i fjol. I grun­den en le­dan­de cen­ter, en play­ma­ker, som har bra skott. Har väl­digt myc­ket ru­tin på den här ni­vån och är dess­utom en duk­tig te­ka­re. Finns även spar­ka­pi­tal i ho­nom.

Adam PET­TERS­SON

Född: 92-01-13. Längd: 184 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skel­l­ef­teå AIK. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2011. 2014/2015: 53 mat­cher, 22 poäng. SHL-mat­cher: 185.

En av många snab­ba spe­la­re som trivs med att spe­la i hög fart och kla­rar än­då av att hands­kas med puc­ken. Job­bar hårt. ­As­si­ste­ran­de lag­kap­ten i fjol, men kan för­bätt­ra sitt of­fen­si­va spel yt­ter­li­ga­re. En roll­spe­la­re som har ett stort klubb­hjär­ta.

Mat­ti­as RI­TO­LA

Född: 87-03-14. Längd: 182 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bor­länge HF. Kom från: Lek­sand, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 36 poäng. SHL-mat­cher: 205.

Har en blän­dan­de tek­nik och spel­för­stå­el­se. Skick­lig ­of­fen­sivt, men be­härs­kar även spe­let i egen zon. Fy­siskt stark och har ock­så ett bra skott. En nyc­kel­spe­la­re i Lek­sand i fjol och som kan bli än­nu bätt­re i Skel­l­ef­teå.

Pär LIND­HOLM

Född: 91-10-05. Längd: 181 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kå­ge­da­lens AIF. Kom från: Karls­kro­na, 2014. 2014/2015: 54 mat­cher, 26 poäng. SHL-mat­cher: 57.

Kom till­ba­ka till Skel­l­ef­teå in­för för­ra sä­song­en ef­ter tre år i di­vi­sion 1 och all­svens­kan och pro­du­ce­ra­de om­gå­en­de. Har ett väl­digt bra öga för spe­let och där­med en duk­tig fram­spe­la­re. ­För­ra sä­song­en gjor­de han sig även känd som en skarp mål­skytt.

Pon­tus PETTERSTRÖM

Född: 82-04-21. Längd: 183 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ny­bro IF. Kom från: Lin­kö­ping, 2012. 2014/2015: 37 mat­cher, 7 poäng. SHL-mat­cher: 426.

Grov­job­ba­re och fö­re­döm­lig i det de­fen­si­va spe­let, fram­för allt i nu­me­rärt un­der­läge. Per­fekt i en tred­je- el­ler fjär­de­ked­ja. En av la­gets mest ru­ti­ne­ra­de spe­la­re som ock­så har le­da­re­gen­ska­per.

Andrew CA­LOF

Född: 91-05-09. Längd: 179 cm. Vikt: 84 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Ne­pe­an Rai­ders Mi­nor Midget. Kom från: Prin­ce­ton Univ, 2014. 2014/2015: 53 mat­cher, 35 poäng. SHL-mat­cher: 53.

Ta­lang­full spe­la­re som in­nan han kom till Skel­l­ef­teå stu­de­rat och spe­lat hoc­key vid an­ri­ka Prin­ce­ton. Var ett osä­kert kort för­ra sä­song­en, men im­po­ne­ra­de stort, fram­för allt in­led­nings­vis, och ös­te in poäng. En pro­duk­tiv for­ward.

Erik FORS­SELL

Född: 82-01-30. Längd: 176 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: SK Le­jon. Kom från: Björklö­ven, 2007. 2014/2015: 52 mat­cher, 35 poäng. SHL-mat­cher: 395.

Ett typex­em­pel på klub­bens spel­fi­lo­so­fi och fick ta över ­kap­tens­rol­len i fjol. Väx­te som spe­la­re av för­tro­en­det. Bra spel­för­stå­el­se. Gör sin ni­on­de sä­song i klub­ben och tar ett stort ­an­svar. Var mål­far­lig i fjol.

Jim­mie ERICS­SON

Född: 80-02-22. Längd: 189 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HC Vi­ta Häs­ten. Kom från: St. Pe­ters­burg, 2015. 2014/2015: 56 mat­cher, 23 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 420.

Till­ba­ka i klub­ben ef­ter ett år i KHL där han vann mäs­tar­ti­teln. En stor le­da­re på isen och förs­te­cen­ter. Spe­lat de tre se­nas­te VM-tur­ne­ring­ar­na och var även med i OS-la­get 2014. En oer­sätt­lig spe­la­re och stom­men i la­get.

Jan­ne PE­SO­NEN

Född: 82-05-11. Längd: 181 cm. Vikt: 83 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: KuKi HT. Kom från: Ak Bars Ka­zan, 2014. 2014/2015: 42 mat­cher, 36 poäng (i SHL/KHL). SHL-mat­cher: 20.

An­slöt till Skel­l­ef­teå vid års­skif­tet och blev snabbt en fruk­tad po­äng­ma­skin. Han vi­sa­de sitt syl­vas­sa skott med att gö­ra 16 mål på 20 mat­cher och var un­der sista hal­van av grundse­ri­en li­gans bäs­te spe­la­re. Snabb, kre­a­tiv och VM-spe­la­re i vå­ras.

Ax­el HOLMSTRÖM

Född: 96-06-29. Längd: 186 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: M/G Hoc­key. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2014. 2014/2015: 44 mat­cher, 20 poäng. SHL-mat­cher: 48.

Gjor­den suc­cé i slut­spe­let där han vräk­te in 18 poäng på 15 mat­cher och fick ett stort ge­nom­brott. Väl­digt kraft­full for­ward och en bra av­slu­ta­re. Svår att stop­pa när han fått upp far­ten. Kan han be­hål­la slut­spels­for­men blir han en av se­ri­ens bäs­ta.

Mar­tin LUND­BERG

Född: 90-06-07. Längd: 185 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skel­l­ef­teå AIK. Kom från: Skel­l­ef­teå J20, 2008. 2014/2015: 49 mat­cher, 15 poäng. SHL-mat­cher: 358.

En ag­gres­siv for­ward som he­la ti­den läg­ger ner ett hårt jobb. Spe­lat i Skel­l­ef­teå i he­la sitt liv och gil­lar att de­la ut och full­föl­ja tack­ling­ar. En hår­ding på isen. Pas­sar ock­så bra in i la­gets ­spel­sätt med sin snab­ba skrid­sko­åk­ning.

John NOR­MAN

Född: 91-01-06. Längd: 180 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Dan­de­ryds SK. Kom från: Kär­pät, 2013. 2014/2015: 47 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 207.

Eta­ble­rad SHL-spe­la­re, men än­nu ing­en stjär­na. Har dock käns­li­ga hand­le­der och snabb­he­ten för att ta näs­ta kliv. En smart spe­la­re som är job­big att mö­ta. Är dock in­te sär­skilt fram­gångs­rik i det fy­sis­ka spe­let på grund av sin ringa stor­lek.

Ter­ry BRO­AD­HURST

Född: 88-11-30. Längd: 179 cm. Vikt: 77 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Chi­ca­go Fu­ry. Kom från: Chi­ca­go Wol­ves, 2015. 2014/2015: 58 mat­cher, 26 poäng (i AHL). SHL-mat­cher: 0.

Li­ka bra som ag­gres­siv fore­chec­ka­re som smart två­vägscen­ter. En li­ten chans­värv­ning, men vars spel­stil till ­be­skriv­ning­en pas­sar bra in i Skel­l­ef­teås mo­dell. Klub­ben hop­pas på sam­ma ut­veck­ling för Bro­ad­hurst som Ca­lof haft.

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.