ETT ÖGONBLICK

... me d as s . trän are n Be rt Ro­be rtss on

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ni mis­sa­de ett tred­je ra­ka guld. Var­för föll ni på mål­snö­ret?

– Svårt att sä­ga. Vi ha­de många unga spe­la­re i la­get där många ald­rig ha­de spe­lat ett slut­spel ti­di­ga­re. Det kanske var oru­ti­nen som till slut fäll­de av­gö­ran­det.

Hur ska ni ta re­vansch i år?

– Fort­sät­ta som van­ligt med vårt kon­cept. Det ­gäl­ler in­te ba­ra att tit­ta fram­åt, ut­an ibland blic­ka i back­spe­geln och tit­ta på vad vi gjort bra. Vi vill fort­sät­ta ut­veck­la unga spe­la­re och har som mål­sätt­ning att hälf­ten av a- lags­trup­pen ska kom­ma från de eg­na ju­ni­or­le­den.

Var­för lyc­kas ni så bra med era ta­lang­er?

– Vi ger spe­la­re chan­sen, att få kän­na an­svar och för­tro­en­de när de kom­mer upp i a- la­get. Se­dan får de an­ting­en straf­fa ut sig själ­va el­ler spe­la så bra att de ger sig själ­va fler chan­ser. Al­la ta­lang­er har ock­så ­ge­nom­gått en hård sko­la i vå­ra ju­ni­or­lag och det spe­lar ing­en roll hur gam­mal du är, är du till­räck­ligt bra ska du spe­la.

Till sist, har ni änd­rat nå­got i ert spel­sätt?

– Var­je år är man en ny skep­nad och det är klart att vi sli­par på ­de­tal­jer som vi tyc­ker sak­na­des i fjol, men an­nars har vi job­bat på som van­ligt.

Fi­nal­be­svi­kel­sen.

Bert Ro­berts­son, as­si­ste­ran­de trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.