VÄX­JÖ

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Cristop­her NIHL­STORP

Född: 84-02-16. Längd: 191 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mal­mö IF. Kom från: Dal­las Stars, 2014. 2014/2015: 38 mat­cher, 1,97 mål/match, 91,3 %. SHL-mat­cher: 163.

Vän­de hem till Sve­ri­ge ef­ter tre år i Nor­da­me­ri­ka och blev guld­mål­vakt direkt. Väl­digt re­ak­tions­snabb. Plockar med hö­ger­han­den vil­ket kan för­svå­ra för mot­stån­dar­skyt­tar. Täc­ker ock­så myc­ket av må­let.

Stefan STEEN

Född: 93-01-06. Längd: 187 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sun­ne IK. Kom från: Skel­l­ef­teå, 2014. 2014/2015: 22 mat­cher, 2,15 mål/match, 90,1 %. SHL-mat­cher: 29.

Ta­lang­full mål­vakt som fost­rats hos Skel­l­ef­teå. Trod­des va­ra andra­va­let bakom Nihl­storp, men vi­sa­de att han ut­ma­na­de ­­om ­förstas­pa­den och fick stå en hel del mat­cher för­ra sä­song­en, med fram­gång dess­utom. Fort­fa­ran­de ut­veck­lings­bar.

Te­e­mu LAAKSO

Född: 87-08-27. Längd: 185 cm. Vikt: 99 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Ah­mat. Kom från: Se­verstal Tje­repo­vets, 2014. 2014/2015: 40 mat­cher, 9 poäng. SHL-mat­cher: 40.

Trivs med att spe­la fy­siskt och an­vän­der si­na 99 ki­lo på ett ­fö­re­döm­ligt sätt. Svår­pas­se­rad. Och trots sin stor­lek är han en god skrid­sko­å­ka­re med bra hand­le­der och spel­skick­lig. Har ett tungt slagskott och ru­tin från NHL.

Niclas LUND­GREN

Född: 89-10-15. Längd: 183 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­terås IK. Kom från: Väs­terås, 2012. 2014/2015: 55 mat­cher, 14 poäng. SHL-mat­cher: 165.

De­fen­siv back i grun­den som i fjol ock­så vi­sa­de of­fen­si­va egen­ska­per och öka­de kraf­tigt på sin po­äng­pro­duk­tion. Po­si­tions­sä­ker och be­slut­sam. An­vän­der ock­så sin fy­sis­ka för­må­ga i ­spe­let. Ope­re­ra­de sitt knä i au­gusti och be­räk­nas va­ra bor­ta fy­ra må­na­der.

Vil­le VARA­KAS

Född: 84-02-13. Längd: 182 cm. Vikt: 87 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: HIFK. Kom från: HIFK, 2013. 2014/2015: 53 mat­cher, 7 poäng. SHL-mat­cher: 107.

Gjor­de vis­ser­li­gen in­te så många poäng i fjol, men i grund och bot­ten en of­fen­siv back med hårt skott. Kan ock­så va­ra duk­tig i det fy­sis­ka spe­let dit han in­te tve­kar att kli­va in. Har där­e­mot en ten­dens att dra på sig klum­pi­ga ut­vis­ning­ar.

Alex­an­der ANDERSSON

Född: 98-06-19. Längd: 178 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Trång­sunds IF. Kom från: Väx­jö J20, 2015. 2014/2015: 0 mat­cher. SHL-mat­cher: 0.

Jät­te­ta­lang som kom­mer få is­tid i SHL i vin­ter, trots att han egent­li­gen har ål­dern in­ne för J18. Pro­du­ce­rat väl­digt starkt i klub­bens ju­ni­or­lag, trots att han är back, och är li­ten men spel­skick­lig. Fick chan­sen i CHL-pre­miä­ren i Lundgrens ska­de­från­va­ro.

Co­ry MURP­HY

Född: 78-02-13. Längd: 175 cm. Vikt: 75 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Ot­ta­wa Val­ley Ti­tans. Kom från: Di­na­mo Minsk, 2013. 2014/2015: 55 mat­cher, 39 poäng. SHL-mat­cher: 108.

Ut­märk­ta of­fen­si­va egen­ska­per och skör­dat poäng i mas­sor un­der de två åren i Väx­jö. Vann he­la po­äng­li­gan för bac­kar för­ra sä­song­en och ut­sågs till årets back. Har dess­utom vun­nit VM­guld med Ka­na­da 2007. En av se­ri­ens ab­so­lut bäs­ta bac­kar.

Cal­le ROSÉN

Född: 94-02-02. Längd: 184 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väx­jö La­kers. Kom från: Frölun­da, 2014. 2014/2015: 45 mat­cher, 23 poäng (i SHL/Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 3.

Var ut­lå­nad till Rög­le un­der he­la för­ra sä­song­en och bi­drog starkt till klub­bens SHL-avan­ce­mang. Nu är han till­ba­ka i Väx­jö och det åter­står att se om han tar en or­di­na­rie plats den här gång­en. Skick­lig vid of­fen­siv blå­lin­je och lä­ser spe­let bra.

Ilk­ka HE­IK­KI­NEN

Född: 84-11-13. Längd: 188 cm. Vikt: 87 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Luk­ko. Kom från: Sala­vat Yu­laev Ufa, 2015. 2014/2015: 57 mat­cher, 17 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 0.

Till­ba­ka i Väx­jö ef­ter tre år och se­nast var han mål­bäst av samt­li­ga SHL-bac­kar. Har en tung bös­sa och livs­far­lig vid of­fen­siv blå­lin­je. Även bra puck­be­hand­ling och trots si­na ut­märk­ta of­fen­si­va egen­ska­per be­härs­kar han ock­så det de­fen­si­va spe­let.

Ed­die LARSSON

Född: 91-02-15. Längd: 187 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ma­ri­estads BoIS. Kom från: Bik Karlsko­ga, 2013. 2014/2015: 39 mat­cher, 3 poäng. SHL-mat­cher: 106.

En back som be­härs­kar så­väl det of­fen­si­va som det de­fen­si­va spe­let. Styr­kan lig­ger än­då i egen zon där han med ky­la och god pass­nings­för­må­ga of­ta lö­ser si­tu­a­tio­ner bra. Kan bli bätt­re i det fy­sis­ka spe­let.

Eric MARTINSSON

Född: 92-10-22. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Åstorps IK. Kom från: Rög­le, 2014. 2014/2015: 47 mat­cher, 4 poäng. SHL-mat­cher: 47.

En renod­lad de­fen­siv back som ha­de ett fult god­känt de­butår i fjol. Syns in­te sär­skilt myc­ket i mat­cher men gör ett bra jobb i det tys­ta. Fram­för allt har han ett fint pass­nings­spel och i grun­den en fram­spe­la­re.

Josh HEN­NES­SY

Född: 85-02-07. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Milton Aca­de­my. Kom från: Nizh­ne­kamsk, 2015. 2014/2015: 20 mat­cher, 13 poäng. SHL-mat­cher: 20.

Kom till Väx­jö ef­ter hal­va fjol­års­sä­song­en och blev ge­nast en till­gång. Bi­drog starkt till gul­det. En play­ma­ker med bra spel­för­stå­el­se och bra blick. Även en kva­li­fi­ce­rad pass­nings­läg­ga­re och fram­spe­la­re. Spe­lar ett smart de­fen­sivt spel.

Ri­chard GYNGE

Född: 87-02-01. Längd: 186 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Han­vi­kens SK. Kom från: Ad­mi­ral Vla­di­vostok, 2015. 2014/2015: 53 mat­cher, 34 poäng (i KHL). SHL-mat­cher: 110.

Väl­digt skarp mål­skytt som gjor­de he­la 28 mål un­der sin ­se­nas­te SHL-sä­song, i AIK fy­ra år se­dan. Vän­tas bli ett stort an­falls­va­pen och er­sät­ta­re för guld­hjäl­tar­na som har läm­nat. Duk­tig i spe­let med puc­ken och har för­må­gan att all­tid hit­ta luc­kor.

Alex­an­der JO­HANS­SON

Född: 88-11-13. Längd: 186 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gisla­veds SK. Kom från: Rög­le, 2012. 2014/2015: 51 mat­cher, 15 poäng. SHL-mat­cher: 155.

All­round­for­ward. Men be­hö­ver bli en aning mer pro­duk­tiv för att ta näs­ta kliv i ut­veck­ling­en. I hu­vud­sak mest an­vänd­bar i det de­fen­si­va spe­let, men har of­fen­si­va kva­li­te­ter. En roll­spe­la­re som tar plats i tred­je- el­ler fjär­de­ked­jan.

Tu­o­mas KI­I­SKI­NEN

Född: 86-10-07. Längd: 174 cm. Vikt: 78 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: KalPa. Kom från: Don­bass Do­netsk, 2014. 2014/2015: 46 mat­cher, 36 poäng. SHL-mat­cher: 46.

Renod­lad of­fen­siv for­ward med skarpt hand­leds­skott. Duk­tig i ”spe­ci­al teams” och an­vänds för det mesta i en av upp­ställ­ning­ar­na där. In­te sär­skilt stor­växt men svår för mot­stån­da­ren att fånga. Väl­digt bra i slut­spe­let i vå­ras.

Gustav RYDAHL

Född: 94-09-11. Längd: 191 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Frölun­da, 2014. 2014/2015: 44 mat­cher, 5 poäng. SHL-mat­cher: 97.

Stor­växt och skick­lig for­ward med tek­nis­ka fär­dig­he­ter. Snabb trots sin stor­lek och stark med puc­ken. En roll­spe­la­re som gil­lar att ha fy­sisk kon­takt med mot­stån­dar­na och för­sö­ker få mot­stån­dar­stjär­nor­na ur ba­lans.

Jo­a­kim HILL­DING

Född: 88-05-30. Längd: 177 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Fär­je­stad, 2015. 2014/2015: 44 mat­cher, 22 poäng. SHL-mat­cher: 210.

Ha­de ett suc­céår för två sä­song­er se­dan men lyc­ka­des in­te föl­ja upp det. Kan få en nytänd­ning i Väx­jö. Skrid­s­ko­stark cen­ter som gil­lar att ut­ma­na si­na mot­stån­da­re. Un­der­hål­lan­de spe­la­re att be­skå­da, dess­utom med stark ar­bets­mo­ral.

Robin SÖ­DERQVIST

Född: 94-09-27. Längd: 183 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hi­sing­en HK. Kom från: Frölun­da, 2014. 2014/2015: 35 mat­cher, 4 poäng. SHL-mat­cher: 40.

En ti­di­ga­re le­da­re och kap­ten i Frölun­das ju­ni­or­lag, men har än­nu in­te lyc­kats eta­ble­ra sig på SHL-ni­vå. Flyt­ten till Väx­jö i fjol gav för­vis­so be­tyd­ligt mer is­tid men han var än­då in­te or­di­na­rie. Lå­na­des ut till Tro­ja/Ljung­by i di­vi­sion 1.

Erik JO­SEFS­SON

Född: 87-02-18. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gisla­veds SK. Kom från: GIslaved, 2008. 2014/2015: 55 mat­cher, 7 poäng. SHL-mat­cher: 217.

En av klub­bens kul­tur­bä­ra­re. Va­rit med på he­la re­san från ­all­svens­kan till att eta­ble­ra Väx­jö i SHL, fram till SM-gul­det i vå­ras. En snabb cen­ter som har sin styr­ka i de­fen­si­ven. An­vänds of­ta i vik­ti­ga tek­nings­si­tu­a­tio­ner. En le­dar­ge­stalt.

Li­nus FRÖ­BERG

Född: 93-06-16. Längd: 182 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nor IK. Kom från: Karlsko­ga, 2015. 2014/2015: 52 mat­cher, 35 poäng (i Hoc­key­all­svens­kan). SHL-mat­cher: 53.

Sex klub­bar på de fem se­nas­te sä­song­er­na. Fick ett stort ­ge­nom­brott i Karlsko­ga i fjol där han var en nyc­kel­spe­la­re och play­ma­ker. En värm­län­ning som dock är sko­lad i Brynäs or­ga­ni­sa­tion. Har in­te lyc­kats va­ra or­di­na­rie i SHL ti­di­ga­re.

Pa­trik LUNDH

Född: 88-06-12. Längd: 180 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Li­din­gö HC. Kom från: Fär­je­stad, 2014. 2014/2015: 53 mat­cher, 22 poäng. SHL-mat­cher: 276.

Lag­spe­la­re som bi­drar med fart och fläkt. Spe­lar med ener­gi och läg­ger all­tid ner ett hårt jobb. En ka­rak­tär som be­hövs i al­la lag. Kan ock­så va­ra en mål­skytt – en fullt ka­pa­bel poänggörare. ­Väl­digt job­big för mot­stån­da­ren att mö­ta.

Li­am RED­DOX

Född: 86-01-27. Längd: 178 cm. Vikt: 86 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: To­ron­to Na­tio­nals. Kom från: Okla­ho­ma Ci­ty Ba­rons, 2014. 2014/2015: 55 mat­cher, 31 poäng. SHL-mat­cher: 212.

Ut­veck­la­de sitt of­fen­si­va spel för­ra sä­song­en och gjor­de sin po­äng­mäs­sigt bäs­ta sä­song i Väx­jö­trö­jan. Un­derskat­tad spe­la­re med NHL-me­ri­ter. Trivs i tra­fi­ken fram­för må­let och när det het­tar till i mat­cher. En karak­tärs­spe­la­re med kva­li­te­ter.

Ro­bert ROSÉN

Född: 87-06-25. Längd: 180 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Al­vesta BK. Kom från: AIK, 2012. 2014/2015: 53 mat­cher, 44 poäng. SHL-mat­cher: 260.

En spel­för­de­la­re och po­äng­ma­ka­ra­re. Väl­digt fin käns­la i pass­nings­spe­let och gil­lar att sty­ra och stäl­la i nu­me­rärt över­läge. Var stund­tals do­mi­nant un­der fjol­å­ret och fick upp­rät­tel­se ef­ter ett tungt de­butår i Väx­jö. Bi­drog starkt till SM-gul­det.

Mi­kael JO­HANS­SON

Född: 95-06-28. Längd: 191 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väx­jö La­kers. Kom från: Väx­jö J20, 2013. 2014/2015: 22 mat­cher, 1 poäng. SHL-mat­cher: 49.

Framtidsman som dock in­te lyc­kats ta en or­di­na­rie plats i Väx­jö än­nu. Ut­lå­nad till Os­kars­hamn un­der de­lar av för­ra ­sä­song­en. Väl­digt svårstoppad när han kom­mer i fart, tack va­re sin stor­lek. Kan slå sig in i la­get på allvar i år.

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.