ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t Li­nus Frö­berg

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Hur stort steg är det att gå från Hoc­key­all­svens­kan till ­re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na?

– Jag tror att det är mer sta­tus­mäs­sigt. Tem­pot är un­ge­fär det­sam­ma som i Hoc­key­all­svens­kan, men här är spe­lar­na smar­ta­re och tän­ker hoc­key mer. Bätt­re struk­tur. Jag vet hur SHL fun­kar.

Du har sagt att du ång­ra­de flyt­ten till Fär­je­stad ti­di­ga­re i kar­riä­ren. Var­för?

– Om jag tit­tar till­ba­ka så ha­de det va­rit bätt­re för mig per­son­li­gen, för min ut­veck­lings­kur­va, att stan­na kvar i Brynäs. Jag tror att jag ha­de fått fler chan­ser där och då ha­de kanske min kar­riär sett an­norlun­da ut. Jag ha­de tre år i Fär­je­stad och var ut­lå­nad var­je år. Det är klart att jag ut­veck­la­des i Fär­je­stad, men jag tror att jag ha­de va­rit hög­re upp snab­ba­re om jag stan­nat i Brynäs.

Vad kom­mer du att bi­dra med i Väx­jö?

– Jag kom­mer att ta den rol­len jag får, men som spe­la­re är jag smart och har bra spel­sin­ne. Jag ska för­sö­ka va­ra ett hot fram­åt och jag vet vad jag kan, bå­de de­fen­sivt och of­fen­sivt.

Till sist, vem av di­na nya lag­kam­ra­ter är

du mest im­po­ne­rad över?

– Det är många. Ro­bert Roséns kva­li­te­ter ser man snabbt. Det är kanske ing­en som stic­ker ut med snyg­ga drag­ning­ar, ut­an det är mest smar­ta spe­la­re. Ri­chard Gynge ser man ock­så – hur han kan knäp­pa dit puc­ken. Man för­står var­för de namn­kun­ni­ga spe­lar­na är namn­kun­ni­ga.

I Karlsko­ga i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.