ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n Sam Hal­lam

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Var­för blev det guld för­ra ­sä­song­en?

– Vi hit­ta­de en bra ba­lans bå­de i trup­pen och i vårt spel­sätt. Se­dan ha­de vi mar­gi­na­ler­na på vår si­da, det lil­la fly­tet, med någ­ra över­tids­seg­rar.

Ni har tap­pat många av guld­hjäl­tar­na. Vem kom­mer att sak­nas mest?

– Jag ser det in­te på det sät­tet. Visst, vi kom­mer att få pra­ta om det här, och stå ut med det, än­da fram till att se­ri­en bör­jar. Se­dan får vi se un­der re­sans gång. Men just nu är jag ­otro­ligt nöjd med den trupp jag har.

Kom­mer vi mär­ka nå­gon skill­nad mel­lan fjol­å­rets guld­lag och det lag som du för­fo­gar över just nu?

– En del, sä­kert. Jag hop­pas att vi bli­vit klo­ka­re och star­ka­re. Vi har stor kon­ti­nu­i­tet i klub­ben och na­tur­ligt­vis har vi stör­re er­fa­ren­het. Vi tog ett kliv un­der för­ra sä­song­en och kan lä­ra oss av det. Vis­sa sa­ker kom­mer nog att bli an­norlun­da. Men det får vi se un­der sä­song­en.

Hur myc­ket har hoc­key­in­tres­set i Väx­jö växt ef­ter gul­det?

– Det har va­rit en jäk­la stort in­tres­se un­der he­la den ti­den jag har va­rit i klub­ben, men nu är det kanske li­te mer snack. Helt klart. Men fram­för allt är Väx­jö­bor­na väl­digt stol­ta nu.

Till sist, var­för kom­mer Väx­jö att vin­na ett and­ra ra­ka guld?

– Det är långt dit, en lång grundse­rie att gå ige­nom. Se­dan hop­pas jag för­stås att vi kan va­ra med och ut­ma­na om gul­det och i så­da­na fall gör vi det med mer er­fa­ren­het. Vi vet vad en fi­nal­se­rie hand­lar om och vi vet hur man vin­ner en.

Sam Hal­lam, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.