Öre­bro im­po­ne­rar – än­nu star­ka­re i år

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Öre­bro är en av de nya SHL- klub­bar som gått som en ra­ket i bå­de fram­gång­ar som om­sätt­ning.

And­ra sä­song­en i SHL blev Öre­bro sexa och pres­sa­de bli­van­de mäs­tar­na Väx­jö i kvarts­fi­na­len.

Jag ska in­te sä­ga att de är eta­ble­ra­de i högs­ta ­se­ri­en, men med en om­sätt­ning på 115 mil­jo­ner ­kro­nor 2014/ 15 och en myc­ket kom­pe­tent klubbled­ning känns det onek­li­gen så.

Det mesta ta­lar ock­så för att Öre­bro ska för­sva­ra en plats på öv­re hal­van i en ta­bell där det nu hand­lar om plat­ser­na 1– 7 med två nya lag i SHL. Nej, jag är grymt im­po­ne­rad av det­ta Öre­bro. Nu var det tufft att bli av med fjol­å­rets suc­cé ­De­rek Ry­an i sista stund, då han över­ras­kan­de fick ett kon­trakt med NHL- la­get Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes.

De­rek Ry­an vann SHL: s po­äng­li­ga i grundse­ri­en, men var gans­ka osyn­lig i kvarts­fi­na­len mot Väx­jö, där han blev hårt ta­gen och stan­na­de på en pass­nings­po­äng på sex mat­cher.

Men han är den en­da spe­la­re som Öre­bro vil­le be­hål­la som för­svun­nit från fjol­å­rets trupp. Där­för tyc­ker jag att när­king­ar­na ser snäp­pet star­ka­re ut fram­åt den här sä­song­en, med fy­ra nya for­wards i Ja­kub Petru­za­lek, Jo­el Musto­nen, Li­bor Hu­da­cek och Greg Squires.

Fyllt på med tyngd fram­för Hu­da­cek

Men det är bak­åt de sto­ra kva­li­te­ter­na finns. Viktor Ek­bom och Jo­han Mo­tin var ett av SHL: s bäs­ta back­par i fjol och nu har man fyllt på med Pe­ter Andersson och hår­ding­en Alex­an­der ­Hell­ström, två stor­väx­ta bac­kar som ger än­nu mer tyngd fram­för mål­vak­ten Ju­li­us Hu­da­cek.

Hu­da­cek som fått säll­skap av bror­san Li­bor och var den sto­ra publikfa­vo­ri­ten i Be­hrn Are­na i vint­ras. Pre­cis som den sho­wan­de slo­va­kis­ke mål­vak­ten va­rit i de fles­ta klub­bar han spe­lat.

Ken­ta Jo­hans­son är kvar som trä­na­re och har fått gam­le väs­terås­bac­ken Lars Ivarsson bred­vid sig i bå­set, då han er­sät­ter Hå­kan Åhlund. Dess­utom är Jo­han Tornberg, en an­nan gam­mal väs­terås­back, kvar med sitt kun­nan­de och en­ga­ge­mang.

Jag ser in­te den där rik­ti­ga spet­sen som skul­le pla­ce­ra Öre­bro bland mi­na guld­kan­di­da­ter, men man vet ju ald­rig vad som kan hän­da un­der sä­song. Se­na värv­ning­ar av ett el­ler två nya namn kan gö­ra en väl­dig skill­nad. Tit­ta ba­ra på Väx­jö som bygg­de sitt guld­lag den vä­gen i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.