ETT ÖGONBLICK

... me d ny för vär ve t Pe ter Ande rs s on

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Vad har du lärt dig ef­ter tre år i Nor­da­me­ri­ka?

– Jag har fram­för allt växt som män­ni­ska, bå­de på och ut­an­för isen. Lärt mig att ta an­svar. Och rent spel­mäs­sigt har jag enkla­re att han­te­ra ett tuf­fa­re spel.

Du var ut­lå­nad till Öre­bro för fy­ra sä­song­er se­dan. Vad är skill­na­den nu jäm­fört med då, mer än att klub­ben nu spe­lar i SHL?

– Det är klart att det bli­vit sto­ra för­änd­ring­ar. Ny are­na och bätt­re ­or­ga­ni­sa­tion. Klub­ben har ta­git sto­ra steg de se­nas­te åren.

Hur ska Öre­bro föl­ja upp suc­cé­sä­song­en från i fjol?

– Jag följ­de la­get en del för­ra sä­song­en och de spe­la­de väl­digt bra. Vi har in­te pra­tat mål­sätt­ning än­nu, men per­son­li­gen tyc­ker jag att det hand­lar om att vin­na och jag tror att vi kan bli bätt­re än för­ra sä­song­en. Topp fem är en lo­gisk mål­sätt­ning an­ser jag.

I när­mast full­satt var­je match för­ra sä­song­en. Har du ­hun­nit mär­ka av hoc­key­fe­bern i sta­den?

– Ja, det har jag. Vi ha­de ju så många åskå­da­re som det var möj­ligt på is­pre­miä­ren. Dess­utom har jag lär t kän­na en del folk ut­an­för hoc­keyn ock­så och de sä­ger att det är ett jäk­la drag runt la­get. Det är rik­tigt ­ro­ligt.

Vad kom­mer du främst att bi­dra med?

– Ett sta­bilt spel bå­de of­fen­sivt och ­de­fen­sivt. Jag ser mig själv som en ­all­round två­vägs­back. Man kan ha mig bå­de i box play, po­wer play, när vi ska för­sva­ra led­ning­ar el­ler ja­ga ett mål i

Pe­ter Andersson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.