ETT ÖGONBLICK

... me d t rän are n Ke nta Joh an sso n

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Vad var fram­gångsre­cep­tet bakom Öre­bros skräll­sä­song i fjol?

– Vi spe­la­de vårt spel och ha­de ett kon­struk­tivt spel som al­la trod­de på. Job­ba­de för varand­ra. Vi ­vå­ga­de va­ra ak­ti­va i vårt för­svars­spel och ha­de en bra puck­kon­troll.

De­rek Ry­an blev fram­rös­tad som SHL: s bäs­te spe­la­re för­ra sä­song­en. Hur ska ni kla­ra er ut­an ho­nom?

– Det åter­står att se. Vi har fått in spe­la­re som ­ock­så har myc­ket ” spel” i sig. Det är fle­ra nya, kon­struk­ti­va spe­la­re i la­get. Se­dan tror jag att and­ra spe­la­re kom­mer att hö­ja sig ock­så. De­rek var en fan­tas­tisk spe­la­re, men jag fo­ku­se­rar på den trup­pen vi har nu.

Vem av ny­för­vär­ven ska vi hål­la ett extra öga på?

– Jag hop­pas att al­la kan bli ut­rops­s­tec­ken, men Jo­el Musto­nen kan va­ra en spe­la­re som kan få ett ge­nom­brott.

Var­för tycks du tri­vas så bra med att coacha ne­der­lagstip­pa­de lag?

– Jag vet in­te om jag trivs extra bra med det, jag har ju coachat ­tip­pa­de topp­lag ock­så. Men det är vik­tigt att al­la trivs och att man får ­al­la att job­ba för varand­ra. Öd­mjuk­het och gläd­je är vik­tigt, att al­la kän­ner sig upp­skat­ta­de.

Till sist, kom­mer vi få se ett li­ka kont­ringskick­ligt lag i år?

– Vi var in­te ba­ra kont­rings­skick­li­ga, men visst, vi har bra skrid­sko­å­ka­re och för­sök­te åter­vin­na puc­ken hög­re än vad and­ra lag gjor­de. Så ska vi för­sö­ka spe­la i år ock­så.

Ken­ta ­Jo­hans­son, trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.