PÅ­GAR vs MA SA R

Hockeybibeln - - KRÖNIKA - Text: Jo­nas Gustavs­son

Me­danLek­sand­trots stor­sats­ning tril­la­de ur SHL skräll­de lil­la IKPan­tern­sigupp­från di­vi­sion 1 med re­kord­knap­pa­re­sur­ser.Nu ställs Da­vid mot Go­li­at i Hoc­key­all­svens­kan.

I fjol choc­ka­de kvar­ters­klub­ben Pan­tern he­la Hoc­keys­ve­ri­ge.

Nu hop­pas ny­kom­ling­en gö­ra ­sam­ma sak i Hoc­key­all­svens­kan – trots be­grän­sa­de re­sur­ser.

– Jag är över­ty­gad om att vi blir bland de åt­ta främs­ta la­gen, sä­ger sport­che­fen Jo­a­kim Till­gren.

Mal­mö-klub­ben Pan­tern har en ogla­mo­rös histo­ria och har levt i skug­gan av Mal­mö Red­hawks.

Men i fjol, ef­ter att året in­nan tving­ats kva­la för att hål­la sig kvar i di­vi­sion 1, sva­ra­de la­get för en praktskräll när man gick upp i Hoc­key­all­svens­kan.

En rik­tig as­kung­e­sa­ga som lyc­kats trots li­ten bud­get och en skral sup­por­terska­ra.

– Det är så svensk id­rott fun­ge­rar. Al­la oav­sett för­ut­sätt­ning­ar har chans att gå upp i se­ri­e­sy­ste­met. Det av­görs på isen, sä­ger sport­che­fen Jo­a­kim Till­gren.

– Det är svensk id­rotts tjus­ning. Det är sam­ma som Karls­kro­na i fjol, de kun­de gå upp i SHL trots att ing­en trod­de på dem. Det ska vi vär­na om i stäl­let för att stänga ligor.

”Vär­vat ungt och bil­ligt”

Men nå­gon stor­sats­ning in­för kom­man­de sä­song blir det in­te. De musk­ler­na finns in­te.

Klub­ben har vär­vat spar­samt. En stor stom­me är kvar och är kryd­dad med mesta­dels di­vi­sion 1-spe­la­re.

– Vi ha­de många spe­la­re i fjol som gjor­de det bra och som är vär­da att få va­ra kvar. De har po­ten­ti­al att ta kliv fram­åt. Se­dan har vi le­tat spe­la­re på hög di­vi­sion 1-ni­vå som kan ut­veck­las. Vi har vär­vat ungt och bil­ligt, ­sä­ger Till­gren.

– Vi ha­de en fan­tas­tisk lag­ke­mi ifjol och det mås­te vi ha om det ska fun­ge­ra för oss. Där­för har vi hål­lit grup­pen in­takt. Vi vet att al­la drar åt sam­ma håll.

Många tror att ni kom­mer tok­sist?

– Det är inga pro­blem för oss. Det är vi ­va­na vid. Det var sam­ma vi­sa i fjol. Al­la trod­de att vår tur skul­le ta slut, men vi höll he­la vä­gen. Att ing­en tror på oss stör oss in­te, det trig­gar oss sna­ra­re.

Hur går det då?

– Du får nog oli­ka svar be­ro­en­de på vem du frå­gar, men jag är över­ty­gad om att vi blir bland de åt­ta främs­ta. Vi kan in­te gå in i en se­rie och sä­ga att vi ska bli näst sist. Vi har bra le­dar­skap, en bra grupp och hung­ri­ga spe­la­re.

Ing­en publik­dra­ga­re

Frå­gan är hur stort stö­det blir från läk­tar­plats i Mal­mö Is­sta­di­on. Pu­blik­snit­tet ifjol: 283 per­so­ner … – Det finns inga krav ut­i­från. I till ex­em­pel Lek­sand stor­mar det åt hö­ger och väns­ter men det ex­i­ste­rar in­te alls här, sä­ger Till­gren.

Är det för lugnt?

– Nej, det tyc­ker jag in­te. Det är en bra

­ar­bets­mil­jö för grab­bar­na. Vi stäl­ler krav på varand­ra, det räc­ker långt.

”Vi job­bar på lång sikt”

I Lek­sand be­ty­der ishoc­keyn allt. Men det blir ing­en tok­sats­ning till­ba­ka till SHL – ut­an klub­ben byg­ger på sikt.

– Vi går upp när vi är re­do, sä­ger sport­che­fen To­re Jobs.

Ef­ter sex miss­lyc­ka­de åter­tåg lyc­ka­des klas­sis­ka Lek­sand gå upp i SHL 2013. Men se­jou­ren blev ba­ra två år lång. I vå­ras ­ra­sa­de dala­klub­ben ur igen och tving­as på nytt star­ta om i Hoc­key­all­svens­kan.

Nu görs en ny kraftsamling. Men ing­en tok­sats­ning som ska bä­ra frukt om­gå­en­de.

– Vi är pro­ces­s­o­ri­en­te­ra­de. Vi job­bar på lång sikt och mot ge­men­sam­ma mål. Re­sul­tatin­rik­tad id­rott är svår. Det är lätt att det blir pa­nik. Vi går upp igen när vi är re­do på al­la plan. Se­dan får vi se när det blir, sä­ger sport­che­fen To­re Jobs om klub­bens stra­te­gi.

Ar­ton spe­la­re har läm­nat se­dan i fjol. Fem­ton nya har kom­mit till. En mas­tig om­sätt­ning, minst sagt.

– Vi har ba­ra fem man som är kvar från i fjol, så vi byg­ger helt nytt, men så blir det när man åker ur. Vi har le­tat ­ta­lang­ful­la spe­la­re som kanske in­te lyc­kats ta sista ste­get i sin ut­veck­ling men som kan gö­ra det här. Vi har ock­så ­ve­lat ha spe­la­re med ka­rak­tär. Plus att vi ploc­kat upp någ­ra juniorer.

Kra­vet: håll er vid Sil­jan

För att fo­ga sam­man trup­pen med många nya an­sik­ten har klub­ben in­fört krav på att al­la spe­la­re ska bo och trä­na i Lek­sand ­un­der som­ma­ren.

– Spe­la­re som in­te ve­lat kö­pa det upp­läg­get har vi valt bort, sä­ger Jobs.

– Vi vill att man ska trä­na med klub­ben man får lön ifrån och vi vill ha al­la spe­lar­na sam­la­de så att vi kan byg­ga en stark grupp. I fjol var det fem man som var med på som­mar­trä­ning­en och så kan vi in­te ha det.

Trots att det blir en om­start i all­svens­kan så är in­tres­set i Lek­sand stort.

– Det an­das hoc­key här. Man får snac­ka hoc­key of­ta. Går det bra får man hö­ra det, går det säm­re får man hö­ra det ock­så. Att vi åk­te ur var led­samt för he­la byg­den, sä­ger cen­tern Jon Knuts.

Hur stort är tryc­ket ut­i­från på att ni ska gå upp direkt?

– Jag vet in­te. Var­je år ti­di­ga­re i Hoc­key­all­svens­kan har det va­rit ut­ta­lat att vi ska upp igen. Tå­la­mo­det har va­rit då­ligt. Nu byg­ger vi på sikt och jag tror att många för­står det och ac­cep­te­rar att det kan ta li­te tid.

Hur bra blir ni i år då?

– Det är jät­tesvårt att sä­ga. Vi har ett helt nytt lag. Men om du frå­gar mig per­son­li­gen så ska vi va­ra med i top­pen och tam­pas.

Fo­to: TT, BILDBYRÅN

SKÅNS­KA SMAJL IK Pan­tern fi­rar avan­ce­mang­et till Hoc­key­all­svens­kan ef­ter att ha sla­git Väs­ter­vik bor­ta i sista om­gång­en av all­svens­ka kval­se­ri­en.

MORR… Pan­terns Jo­han Molldén gri­nar il­la i trä­nings­der­byt mot Mal­mö.

DALADEPP Upp­gi­ven Lek­sands­klack ef­ter för­lus­ten mot Mal­mö i sista kval­mat­chen i vå­ras. Klub­ben är till­ba­ka i Hoc­key­all­svens­kan ef­ter två år i SHL, och ställs nu bland an­nat mot ett an­nat Mal­mö­lag: IK Pan­tern.

Jo­nas Frögren, 41 NHL-mat­cher.

HALV STÅNG Sorg råd­de i Lek­sand i vå­ras när det stod klart att trak­tens stolt­het tving­ats läm­na SHL än­nu en gång.

Erik Ny­ström, 20 KHL-mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.