DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renRo­ber­tOhls­son

Hockeybibeln - - SPORT -

Man­tas Ar­ma­lis, mv, San Jose Mar­cus Hög­ström, b, Sp. Moskva Ro­bin No­rell, b, Chi­ca­go Li­nus Hult­ström, b, Flo­ri­da Philip Holm, b, Väx­jö Pa­trick Tho­re­sen, f, Zürich Mar­cus Sö­ren­sen, f, San Jose To­bi­as Hage, f, Björklö­ven Mik­ko Lehto­nen, f, Kär­pät Ro­bin Al­va­rez, f, Mal­mö Emil Lundberg, f, Karls­kro­na To­mi Sal­li­nen, f, N. Nizj­ne­kamsk

– Att se­ri­en ska bör­ja. Vi mö­ter Lek­sand bor­t­a­och en chans till li­te re­vansch för mig. Du gör din förs­ta sä­song som he­ad coach i SHL. Vad blir den störs­ta skill­na­den mot att va­ra as­si­ste­ran­de? – Att man ska va­ra ett an­sik­te ut­åt. Lik­he­ter­na är att man job­bar i ett team. I de coach­kon­stel­la­tio­ner jag har va­rit i ti­di­ga­re har man job­bat i team och det ser jag inga skill­na­der med i det här job­bet. I en in­ter­vju med DN sa du att du har det störs­ta coach­job­bet i SHL. Kan du ut­veck­la det? – För mig är det det. Det här är dröm­job­bet, det störs­ta job­bet. Dels som stock­hol­ma­re och dels som djur­går­da­re se­dan fem år gam­mal. Jag har spe­lat hoc­key och fot­boll i för­e­ning­en. En­ligt mig har vi Sve­ri­ges bäs­ta klack. För mig är det här det störs­ta he­ad coach-job­bet i SHL, men se­dan finns det sä­kert nå­gon i Norr­bot­ten som tyc­ker att job­bet i Lu­leå är det störs­ta i SHL, men för mig har jag det störs­ta coach­job­bet i SHL. I sam­ma in­ter­vju sa du ock­så att ni ska bli bäst i Eu­ro­pa. När ska ni va­ra det? – Vi vill byg­ga upp en verk­sam­het som ska va­ra bäst i Eu­ro­pa, och va­ra det år in och år ut. Då gäl­ler det att för­bätt­ra sig och för­nya sig från år till år, det är dit vi strä­var. Se­dan kan det finns oli­ka mått på det: att vin­na SHL el­ler CHL, att ta upp eg­na kil­lar till a-la­get el­ler att slus­sa kil­lar till NHL. Vi vill va­ra bland de fy­ra bäs­ta i SHL och i Eu­ro­pa var­je år. Se­dan om det pro­jek­tet är ett år bort, el­ler två, el­ler tre år vet jag in­te, men det är dit vi ska. Det är mål­bil­den för he­la verk­sam­he­ten. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Li­vet är ro­ligt. Att al­la ska ha det kul, det önskar jag mig.

Så många mat­cher lång var lag­kap­te­nen Hen­rik Eriks­sons mål­tor­ka in­nan han gjor­de mål mot Mo­do i mars. Det var hans förs­ta mål se­dan 28 de­cem­ber 2014, vil­ken in­ne­bar att han ha­de he­la 71 ra­ka SHL-faj­ter ut­an att ha fått in puc­ken i mot­stån­dar­må­let.

Reideborn.

Mar­cus Sö­ren­sen.

Ohls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.