BOX­PLAY

SÅSPELARFRÖLUNDA

Hockeybibeln - - SPORT -

Frölun­da ha­de of­ta sto­ra pro­blem i nu­me­rärt un­der­läge i fjol. Ham­na­de till slut nia bland de 14 la­gen. Nu har man tap­pat ett an­tal ki­lo på back­plats – men bland for­wards finns gott om of­fer­vil­ja och de­fen­siv styr­ka.

28 spe­la­re har an­ting­en för­svun­nit från el­ler kom­mit in i Frölun­das lag­byg­ge till den kom­man­de sä­song­en. Det är fler an­sik­ten än vad en trupp till en van­lig SHL-match in­ne­hål­ler och ing­en kan där­för räk­na med att allt kom­mer att klaf­fa spel­mäs­sigt un­der in­led­ning­en av se­ri­en. Räk­na med att la­get kom­mer att bli bätt­re ju läng­re sä­song­en li­der. Ru­ti­ne­ra­de Frölun­da­namn som Jo­el Lun­dqvist och Nick­las Lasu blir extra vik­ti­ga. Det är ut­ta­lat att man vill fö­ra mat­cher­na. Si­mon Hjalmarsson– Jo­han Sundström–Ca­sey Wellman har po­ten­ti­al att bli en av SHL:s bäs­ta ked­je­for­ma­tio­ner.

Jo­han Gustafs­son

Jo­nat­han Sigalet

Matt Donovan Mat­ti­as Nørstebø

John Ny­berg Kristof­fer Gun­nars­son Si­mon Hjalmarsson Victor Olofs­son

Erik Ny­ström Mats Rosseli Ol­sen Kristi­an Vesa­lai­nen

Jo­han Sundström Jo­el Lun­dqvist Patrik Carls­son Nick­las Lasu Christof­fer Ehn

Dan Bakala

Hen­rik Tömmernes Jacob Lars­son Oscar Engsund Jo­han­nes Johannesen Ca­sey Wellman Carl Grundström

Ro­bin Fi­gren Se­basti­an Stålberg Pon­tus Wi­der­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.