FÄR­JE­STAD

Hockeybibeln - - SPORT -

Stefan STÉEN

Född 93-01-06. Längd: 187 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sun­ne IK. Kom från: Väx­jö La­kers, 2016. 2015/16: 16 mat­cher, 2,60 mål/match, 88,8%. SHL-mat­cher: 45.

Re­ak­tions­snabb, mo­dern mål­vakt som har fram­ti­den för sig. In­te rik­tigt fått chan­sen att vi­sa vad han går för än­nu. Lär gö­ra ett all­var­ligt för­sök att ut­ma­na om förstas­pa­den. Lä­ser spe­let bra och kan han­te­ra tung tra­fik. Be­hö­ver bli jäm­na­re.

Lars HAU­GEN

Född: 87-03-19. Längd: 183 cm. Vikt: 83 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Vå­le­renga IF. Kom från: Di­na­mo Minsk, 2015. 2015/16: 30 mat­cher, 2,61 mål/match, 90,6%. SHL-mat­cher: 30.

Vär­va­des som en stor­stjär­na, men det blev in­te nå­gon rik­tig suc­cé för­ra sä­song­en. Blan­da­de och gav en hel del och fick det säl­lan att stäm­ma un­der läng­re perioder. Job­bar gans­ka långt ut och för­li­tar sig myc­ket på sitt go­da spel­sin­ne.

Mikael WIKSTRAND

Född 93-11-05. Längd: 188 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Ore. Kom från: Frölun­da HC, 2015. 2015/16: 17 mat­cher, 9 po­äng (1+8) SHL-mat­cher: 82.

Spe­la­de rätt li­te för­ra sä­song­en då man in­te kun­de kom­ma över­ens med hans NHL-klubb Ot­ta­wa Se­na­tors. En väl­digt mångsidig back vars of­fen­si­va egen­ska­per stic­ker ut. Har ett fe­no­me­nalt första­pass och ett rappt hand­leds­skott. Po­si­tions­sä­ker.

Jonas HOLØS

Född: 87-08-27. Längd: 180 cm. Vikt: 92 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Spar­ta HK. Kom från: Lo­ko­mo­tiv Ja­roslavl, 2015. 2015/16: 40 mat­cher, 17 po­äng (5+12). SHL-mat­cher: 242.

Kraft­full back som är sta­bil över he­la ba­nan. Kan dels spe­la fy­siskt och vin­na puck längs sar­gen, men har även ett rik­tigt fint skott. Kan an­vän­das i de fles­ta si­tu­a­tio­ner­na. Har ett bra spel­sin­ne och god puck­kon­troll. Rätt stor, men rör sig smi­digt.

Hugo ENOCK

Född: 97-11-24. Längd: 173 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­fors IK. Kom från: Bo­fors IK, 2012. 2015/16: 1 match, 0 po­äng. SHL-mat­cher: 1.

En back som Fär­je­stad tror myc­ket på fram­ö­ver. Gjor­de 13 po­äng (6+7) på 41 mat­cher i J20-la­get för­ra sä­song­en, spe­la­de en SHL-match och två slut­spels­mat­cher med A-la­get. Trots sin ringa stor­lek gil­lar han att spe­la fy­siskt. Bra på att vin­na puck.

Magnus NYGREN

Född 90-06-07. Längd: 184 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Ha­mil­ton Bull­dogs, 2015. 2015/16: 47 mat­cher, 26 po­äng (8+18). SHL-mat­cher: 204.

Lag­kap­ten med ett stort FBK-hjär­ta. Har ett rus­kigt slagskott från blå­lin­jen som han an­vän­der of­ta. Ett vasst va­pen i po­wer­play. En bra pass­nings­spe­la­re som har en god spel­för­stå­el­se. Har bli­vit sta­bi­la­re i de­fen­si­ven och kla­rar av det fy­sis­ka spe­let.

Se­basti­an ERIXON

Född: 89-09-12. Längd: 180 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tim­rå IK. Kom från: Väx­jö La­kers, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 15 po­äng (4+11). SHL-mat­cher: 360.

Två­vägs­back som har ett fan­tas­tiskt spel­sin­ne. Spe­lar en­kelt och stic­ker säl­lan ut. Rör puc­ken bra och kan även av­slu­ta. Får det ibland svårt mot li­te stör­re, fy­sis­ka for­wards och kan där­med job­ba upp fy­si­ken. Är po­si­tions­sä­ker och gör få miss­tag.

Ole-Kristi­an TOLLEFSEN

Född 84-03-29. Längd: 187 cm. Vikt: 95 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Nes IK. Kom från: Mo­do Hoc­key, 2012. 2015/16: 40 mat­cher, 6 po­äng (0+6). SHL-mat­cher: 279.

Ru­ti­ne­rad back med he­la åt­ta sä­song­er i Nor­da­me­ri­ka. En stor pro­fil även vid si­dan av isen som har go­da le­da­re­gen­ska­per. Trivs när det blir mer fy­siskt och är en bra tack­la­re. Går ibland över grän­sen – och har si­na bäs­ta da­gar bakom sig.

Anton GRUN­DEL

Född: 90-03-05. Längd: 180 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Karls­kro­na HK, 2016. 2015/16: 37 mat­cher, 13 po­äng (1+12). SHL-mat­cher: 274.

An­vänd­bar i de fles­ta si­tu­a­tio­ner­na. Har en fin skrid­sko­åk­ning och ett bra första­pass. Ett di­stinkt skott från blå­lin­jen. Kan få det li­te svårt i tä­ta­re tra­fik, men är orädd och tar för sig. Kan bli bätt­re på att po­si­tio­ner­na sig i egen zon.

To­mas SKOGS

Född 84-02-19. Längd: 178 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­ra IK. Kom från: Öre­bro HK, 2015. 2015/16: 38 mat­cher, 12 po­äng (2+10). SHL-mat­cher: 513.

Sät­ter de­fen­si­ven först och det är även där han har si­na främs­ta egen­ska­per. Trots sin stor­lek rätt bra i det fy­sis­ka spe­let. Ing­et hög­klas­sigt spel­sin­ne, men väger upp det med en rapp och rör­lig skrid­sko­åk­ning. Har ett un­derskat­tat hand­leds­skott.

Mar­cus NILSSON

Född: 91-05-18. Längd: 171 cm. Vikt: 77 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Char­lot­ten­bergs HC. Kom från: BIK Karlskro­ga, 2016. 2015/16: 52 mat­cher, 56 po­äng (19+37). SHL-mat­cher: 54.

För­ra sä­song­en po­äng­kung i all­svens­kan. Har ett miss­lyc­kat SHL-för­sök i AIK bakom sig. Kvick for­ward med fin tek­nik och god puck­han­te­ring. Har play­ma­ker-egen­ska­per med ett bra pass och di­stinkt av­slut. Kan få det tufft mot fy­sis­ka bac­kar.

Jo­a­kim NY­GÅRD

Född 93-01-08. Längd: 182 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skå IK. Kom från: Sun­ne IK, 2011. 2015/16: 47 mat­cher, 19 po­äng (12+7). SHL-mat­cher: 169.

Oer­hört bra skrid­sko­å­ka­re som har en god tek­nik. Be­sit­ter även ett bra skott. Be­hö­ver job­ba upp jämn­he­ten att kla­ra av tä­ta­re tra­fik. Bör­jar bli dags för hans rik­ti­ga ge­nom­brott även om Ny­gård re­dan ska­pat sig ett gott ryk­te. Upp­skat­tad spe­la­re.

Li­nus PERS­SON

Född: 85-12-29. Längd: 180 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Vi­king. Kom från: Lu­leå HF, 2014. 2015/16: 51 mat­cher, 23 po­äng (13+10). SHL-mat­cher: 208.

Värm­län­ning som har ett bra pass och ett fint av­slut. Go­da tek­nis­ka egen­ska­per och mag­ni­fik spel­för­stå­el­se. Be­hö­ver bli bätt­re i åk­ning­en och på spe­let i de­fen­si­va zo­nen. Kan för­svin­na helt från vis­sa mat­cher. Of­ta bra när det verk­li­gen gäl­ler.

Alex­an­der JO­HANS­SON

Född 88-11-30. Längd: 186 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gisla­veds SK. Kom från: Väx­jö La­kers, 2016. 2015/16: 43 mat­cher, 18 po­äng (9+9). SHL-mat­cher: 198.

An­pass­nings­bar och kan an­vän­das i de fles­ta si­tu­a­tio­ner­na. Job­bar all­tid hårt och är en upp­skat­tad lag­spe­la­re. Stark i du­ell­spe­let, men kan ut­veck­la si­na of­fen­si­va egen­ska­per yt­ter­li­ga­re. En god skrid­sko­å­ka­re med ett ge­nom­snitt­ligt spel­sin­ne.

Andre­as JÄMTIN

Född: 83-05-04. Längd: 183 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: AIK. Kom från: Med­ve­scak Zagreb, 2016. 2015/16 (KHL): 55 mat­cher, 10 po­äng (6+4). SHL-mat­cher: 525.

Åter­vän­der till Fär­je­stad där han spe­la­de som ju­ni­or. Man vet att man in­te får en po­äng­kung i ho­nom, men väl en spe­la­re som många, när han hål­ler sig på isen, upp­skat­tar att ha i sitt eg­na lag. SHL:s mest ut­vi­sa­de nå­gon­sin med 1 433 mi­nu­ter.

Per ÅSLUND

Född: 86-08-21. Längd: 187 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kils AIK. Kom från: Köl­ner Haie, 2016. 2015/16 (DEL): 49 mat­cher, 17 po­äng (7+10). SHL-mat­cher: 446.

Kom­mer hem ef­ter en in­te helt lyc­kad se­jour i Tyskland. Var dess­förin­nan en på­lit­lig mål­skytt. Har god ba­lans och tek­nis­ka fär­dig­he­ter. En mo­dern for­ward som på se­na­re år ut­veck­lat si­na de­fen­si­va egen­ska­per. Ef­fek­tiv och hårt ar­be­tan­de längs sar­gen.

Cen­ter vars otro­li­ga fart och skrid­s­ko­styr­ka gör ho­nom till ett stän­digt of­fen­sivt hot. Har dess­utom ett rik­tigt bra skott, men kan även age­ra pass­nings­läg­ga­re. Li­ten, men be­slut­sam. Har re­pre­sen­te­rat he­la fy­ra klub­bar de två se­nas­te sä­song­er­na.

An­ders ERIKSSON

Född 85-03-17. Längd: 186 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Le­rums BK. Kom från: Öre­bro HK, 2016. 2015/16: 49 mat­cher, 11 po­äng (5+6) SHL-mat­cher: 206.

Har si­na främs­ta egen­ska­per i det de­fen­si­va spe­let. Skick­lig på att dö­da ut­vis­ning­ar och off­rar sig för la­get. Bra längs sar­gen och vin­ner of­ta si­na när­kam­per. Ing­en spe­la­re som stic­ker ut. Har ett gans­ka rappt av­slut och bra skrid­sko­åk­ning.

John PERS­SON

Född 92-05-18. Längd: 187 cm. Vikt: 101 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­ra IK. Kom från: Bridge­port Sound Ti­gers, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 16 po­äng (12+4). SHL-mat­cher: 52.

En kraft­full och re­jäl for­ward som in­te räds det mer fy­sis­ka spe­let. Har ing­en ly­san­de skrid­sko­åk­ning, men for­ce­rar gär­na in mot kas­sen och gör of­ta de ”fu­la” må­len. En upp­skat­tad lag­spe­la­re som all­tid job­bar hårt. Nu vant sig vid den sto­ra isen.

Os­kar STEEN

Född: 98-03-09. Längd: 176 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fors­ha­ga IF. Kom från: Fär­je­stad BK J20, 2015. 2015/16: 17 mat­cher, 6 po­äng (0+6). SHL-mat­cher: 17.

Ta­lang som är draf­tad av Boston. Har en bred re­per­to­ar. An­vänd­bar bå­de som av­slu­ta­re och pass­nings­läg­ga­re. Har re­pre­sen­te­rat fle­ra av de svens­ka ju­ni­or­lands­la­gen och spås en ly­san­de fram­tid. Kan få sitt ge­nom­brott nu. Vän­tar på förs­ta må­let.

Mi­lan GULAS

Född 85-12-30. Längd: 176 cm. Vikt: 84 kg. Land: Tjec­ki­en. Mo­der­klubb: Ces­ke Bu­de­jo­vice. Kom från: M. Mag­ni­to­gorsk, 2013. 2015/16: 51 mat­cher, 45 po­äng (20+25). SHL-mat­cher: 130.

No­to­risk mål­skytt som har bli­vit en stor publikfa­vo­rit i Löf­bergs Are­na. Tar sig gär­na in mot kas­sen och an­vän­der sitt rap­pa hö­ger­skott. Har god tek­nik och bra spel­för­stå­el­se. Kan för­svin­na i vis­sa mat­cher för att plöts­ligt blixt­ra till. Non­cha­lant emel­lanåt.

Jo­han RYNO

Född: 86-06-05. Längd: 196 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IFK Halls­berg. Kom från: Lek­sands IF, 2015. 2015/16: 44 mat­cher, 17 po­äng (5+12). SHL-mat­cher: 212.

Vär­va­des för­ra året som en stor­stjär­na, men det blev rätt floppar­tat. Haft svårt att lyc­kas på and­ra stäl­len än i Lek­sand. Är an­nars en stor, re­jäl for­ward som trivs i tät tra­fik. Har dess­utom ett bra skott som han kun­de an­vän­da of­ta­re.

Rasmus ASPLUND

Född 97-12-03. Längd: 180 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Filip­stads IF. Kom från: Fär­je­stad BK J20, 2015. 2015/16: 46 mat­cher, 12 po­äng (4+8). SHL-mat­cher: 81.

En all­round for­ward som gör det mesta på isen bra även om han in­te är nå­gon di­rekt fy­sisk spe­la­re. Stic­ker in­te ut så myc­ket, men har en otro­lig spel­för­stå­el­se och god fart på skrid­skor­na. Draf­ta­des av Buf­fa­lo Sabres un­der som­ma­ren.

Björn SVENSSON

Född: 86-06-16. Längd: 182 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mal­mö Red­hawks. Kom från: Mal­mö Red­hawks, 2016. 2015/16: 47 mat­cher, 17 po­äng (14+3). SHL-mat­cher: 383.

Fick in­te bli kvar i Mal­mö vil­ket över­ras­ka­de gans­ka många. Är en so­lid två­vägs­for­ward som gör det mesta på isen bra. På se­na­re tid bör­jat gö­ra fler mål, men har även go­da de­fen­si­va egen­ska­per – och läg­ger all­tid ner ett hårt jobb. Väl­digt nyt­tig.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.