DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renLeifCarls­son

Hockeybibeln - - SPORT -

Jus­tin Pog­ge, mv, Slo­van Bra­tisla­va Da­ni­el Gun­nars­son, b, Karls­kro­na Niklas Arell, b, Karls­kro­na Ric­kard Wal­lin, f, slu­tar Mikael Jo­hans­son, f, La­da Tol­jat­ti Jo­el Eriksson Ek, f, Min­ne­so­ta Wild Jo­han Pers­son, f, Tim­rå Jo­han Olofs­son, f, Lek­sand Ant­ti Tyr­vä­i­nen, f, klubb ej klar Tra­vis Turn­bull, f, Köln Au­gust Gun­nars­son, f, Vi­ta Häs­ten Mar­tin Røy­mark, f, Tap­pa­ra Victor Ejdsell, f, Karlsko­ga Adam Wer­ner, mv, Björklö­ven (lån) – Oj, det var en svår frå­ga. Hmm. Men det skul­le­väl va­ra att vin­na ­någ­ra mil­jo­ner på lot­to. Det

skul­le sit­ta fint. Till­ba­ka som he­ad coach. Vad har du sak­nat mest med att stå i bå­set? – Att få va­ra nä­ra kil­lar­na och i själ­va el­den. Ad­re­na­li­net sti­ger be­tyd­ligt myc­ket mer i bå­set än om man sit­ter vid si­dan. Två ra­ka sä­song­er har ni åkt ur fö­re se­mi­fi­na­len. Vad ta­lar för att ni tar er läng­re i år? – Att vi får in men­ta­li­te­ten att vi ska till­ba­ka till top­pen. Vi vill slåss med de bäs­ta la­gen i Sve­ri­ge, och va­ra där vi som lag, och för­e­ning, vill va­ra. Vi vill va­ra ett lag som är med där up­pe och jäv­las. Vil­ka blir nyck­lar­na för er att gå långt? – Vi mås­te hit­ta ett hårt ar­be­tan­de lag som job­bar för varand­ra. Vi ska vin­na myc­ket mat­cher på att vi job­bar hårt. Vi kanske in­te är det bäst spe­lan­de la­get med puck, ut­an vi ska va­ra ett kon­se­kvent lag. Av spe­lar­na ni har ploc­kat in är många värm­län­ning­ar. Vad be­ty­der det? – Det be­ty­der att det finns ett hjär­ta för Karl­stad och Värm­land, och myc­ket släk­ting­ar som är och tit­tar. Det blir en sam­hö­rig­het med al­la, och det är väl­digt bra. I min värld kan man ploc­ka fram det lil­la extra då. Vil­ken spe­la­re ska vi hål­la ögo­nen på? – Mic­ke Wikstrand ha­de ett fruk­tans­värt tufft år i fjol, där han in­te ­kun­de gö­ra sig själv rätt­vi­sa. Där kom­mer vi att få se en rik­tigt bra ishoc­key­back, som kom­mer att va­ra med och slåss om en lands­lags­plats. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Jag önskar mig ett friskt lag och att vi får trä­na bra och in­te får ­så­da­na stör­nings­mo­ment.

Så många år i rad ha­de Fär­je­stad gått till slut­spel – fram till för­ra vå­ren då man mis­sa­de det, vil­ket så klart var ett stort fi­asko. Klub­ben har länge va­rit en enorm makt­fak­tor in­om svensk hoc­key, men på se­na­re tid har det känts be­tyd­ligt mer in­sta­bilt i Karl­stad.

Nilsson.

Jo­el Eriksson Ek.

Carls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.