BOX­PLAY

SÅSPELARKARLSKRONA

Hockeybibeln - - SPORT -

Ska KHK und­vi­ka kval krävs ett be­tyd­ligt myc­ket bätt­re box­play­spel. La­get var klart sämst i den spel­for­men i fjol, med 74,05 pro­cent. Men med bac­kar som Karls­son, Printz och Arell är för­ut­sätt­ning­ar­na bätt­re.

Kom­mer man sist i bå­de hem­ma- och bor­t­a­ta­bel­len, ja, då är det omöj­ligt att bli an­nat än jum­bo i se­ri­en. Karls­kro­na tog ba­ra 16 po­äng på si­na 26 hem­ma­mat­cher och släpp­te in klart flest mål i he­la SHL. Vad har man gjort för att det in­te ska upp­re­pas? Jo, man har vär­vat en hand­full med bac­kar, där det finns ru­tin från NHL, KHL, Tre Kro­nor och SHL. Det till trots, så­väl back- som for­wardsupp­sätt­ning­en sak­nar en bredd och det kom­mer ty­värr att fal­la av­gö­ran­de i många mat­cher. Mar­cus Pauls­son, bör­dig från Ble­kinge, är dock en smart värv­ning, så länge han minns var må­let är.

Jo­han Hol­mqvist

Mat­ti­as Karls­son Da­vid Printz Ro­bin Gartner Hen­rik Nilsson Mar­cus Pauls­son Filip Cruseman Emil Lundberg Jim­my An­ders­son Alex­an­der Viklund

Jo­han­nes Jöns­son

Niklas Arell Alex­an­der Deilert Da­ni­el Gun­nars­son Victor Arons­son Gustav Ahnelöv

Jo­el Kellman Mor­ten Mad­sen

Emil Lars­son Kristof­fer Sö­der

Mat­ti­as Guter Alex­an­der Berg­ström

John Henrion Joachim Roh­din

85

Printz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.