DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renPerHån­berg

Hockeybibeln - - SPORT -

Pa­trick Gal­braith, mv, Kre­f­eld Li­nus Fern­ström, mv, SKP Poprad Tom Lin­der, b, Os­kars­hamn Tim Sandberg, mv, Tings­ryd Da­vid Westlund, b, Tim­rå Anton Grun­del, b, Fär­je­stad Ju­li­en Brouil­let­te, b, klubb ej klar Mat­ti­as Granlund, f, klubb ej klar Ri­ley Hol­zap­fel, c, Vi­en­na Ca­pi­tals Toni Kä­h­kö­nen, f, Kär­pät Mak­sim Ma­tu­sjkin, b, klubb ej klar Vjatjeslav Trukhno, f, Bans­ka Ni hal­ka­de ef­ter ti­digt i fjol. Vad ta­lar för att ni in­te kom­mer att gö­ra det i år? – Dels är ”Hon­ken” (Jo­han Hol­mqvist) med från bör­jan, och vi har Jo­han­nes Jöns­son. Jag tyc­ker vi har ett sta­bilt mål­vaktspar. Dels har vi fem nya bac­kar och fy­ra av dem har re­jält med er­fa­ren­het. Vi har li­te kraft­ful­la­re de­fen­siv. De de­fen­si­va spe­lar­na är stör­re och star­ka­re, och har mer er­fa­ren­het. Ni släpp­te in över­läg­set flest mål i fjol, 184 styc­ken. Har ni bätt­re för­svars­spel i år? – Det är ett mås­te. Vi har sagt från bör­jan att vi byg­ger vårt spel på ett di­sci­pli­ne­rat för­svars­spel. Nu har vi bac­kar och mål­vak­ter som kan mat­cha det. Fram­åt har ni fått in Mar­cus Pauls­son. Vad kom­mer han att be­ty­da? – Mar­cus är en öd­mjuk kil­le och kom­mer hem som Ble­kinge­bo. Det är po­si­tivt för det kom­mer att dra folk från Ble­kinge, som kän­ner att det är vårt lag. Se­dan är han en väl­digt vass spe­la­re. Vad har ni som klubb lärt er ef­ter förs­ta SHL-sä­song­en? – Vi har in­te lär t oss att spe­la hoc­key, men vi har lär t oss att för­stå att SHL-hoc­keyn är väl­digt bra. Det går in­te att ta det lugnt nå­gon se­kund av ett byte. Då är det kört. Som för­e­ning har vi lär t oss myc­ket vad det be­ty­der att spe­la i SHL, det är va­ru­mär­ke och så­da­na sa­ker. Det gäl­ler att va­ra för­be­redd, bå­de men­talt och fy­siskt. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Att jag och min fru får en fort­satt bra bröl­lops­dag.

Karls­kro­na släpp­te in he­la 184 mål un­der sin de­but­sä­song i högs­ta li­gan. Med det var man klart sämst i he­la SHL. Mo­do var det lag som släpp­te in näst mest mål och Öviksla­get släpp­te ”ba­ra” in 166 mål. Till i år har la­get stärkt de­fen­si­ven.

Deilert.

Ri­ley Hol­zap­fel.

Hån­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.