FOR­WARDS

SÅSPELARLEKSAND

Hockeybibeln - - SPORT -

Även här är bris­ten på spets re­jäl. Många har följt med från det lag som tog ste­get upp till SHL. Oprö­va­de namn på SHL-ni­vå som Castonguay och Paakko­lan­vaa­ra blir vik­ti­ga. Hári, Olofs­son och Ol­den mås­te le­ve­re­ra – och Ol­las får in­te bli ska­dad.

Brand­man­nen Per-Erik Johns­son kom in­te ba­ra in och släck­te bran­den i Lek­sands lag­byg­ge i fjol, han la­de ock­så grun­den för det fram­ti­da byg­get. Det var ing­et an­nat än en sen­sa­tion att Lek­sand tog sig till SHL och det var mer hjär­ta än kun­skap som låg bakom suc­cén. Många av de spe­la­re som tog upp la­get har begränsad el­ler många gång­er ing­en er­fa­ren­het av SHL och ska Lek­sand kla­ra sig kvar i SHL krävs det att spe­lar­na vi­sar sam­ma hjär­ta och he­la ti­den job­bar för varand­ra. Räk­na in­te med många mål när Lek­sand spe­lar, i al­la fall in­te fram­åt.

Hen­rik Hau­ke­land

Nichlas Torp Mar­kus Lau­rid­sen

Ol­le Alsing Da­ni­el Bertov Jo­han Porsberger Jo­han Olofs­son To­bi­as Fors­berg Fred­rik Fors­berg Os­kar Lang Ric­kard Hugg

Eric Castonguay

Ja­nos Ha­ri Tom­mi Paakko­lan­vaa­ra Lu­kas Eriksson Mar­tin Grön­berg

At­te Engren

Alex­an­der Ytterell

Ben Youds Ma­ti­as Las­sen

Patrik Norén Jesper Ol­las Sond­re Ol­den Wil­li­am Wik­man

Jon Knuts Mar­tin Karls­son

Isac Ske­dung

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.