LIN­KÖ­PING

Hockeybibeln - - SPORT -

Mar­cus HÖGBERG

Född: 94-11-25. Längd: 195 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öre­bro IS. Kom från: Öre­bro HUF, 2010. 2015/16: 28 mat­cher, 2,31 mål/match, 91,1%. SHL-mat­cher: 62.

Po­si­tio­ne­rar sig bra i må­let och täc­ker av sto­ra ytor med sin stor­lek. Har trots fle­ra år i li­gan än­nu in­te fått ut det där extra av sin ta­lang, men lär nu få age­ra förstamål­vakt – och kan växa med det. Be­hö­ver job­ba upp jämn­het och re­tur­kon­troll.

Jacob JO­HANS­SON

Född 93-09-10. Längd: 188 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­fors IK. Kom från: Sun­ne IK, 2011. 2015/16 (allsv.): 48 mat­cher, 2,22 mål/match, 91,7%. SHL-mat­cher: 0.

Har till­hört klub­ben un­der en läng­re tid, men än­nu in­te SHL­de­bu­te­rat. Kom­mer dock från en stark sä­song då han var ut­lå­nad till Mo­ra. Är trots sin stor­lek snabb längs isen och har re­la­tivt god re­tur­kon­troll. Kan job­ba på tek­ni­ken och att lä­sa spe­let.

Niclas LUND­GREN

Född: 89-10-15. Längd: 183 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Västerås IK. Kom från: Väx­jö La­kers, 2016. 2015/16: 35 mat­cher, 5 po­äng (2+3). SHL-mat­cher: 200.

Fort­fa­ran­de ing­et väl­känt namn för den bre­da hoc­key­mas­san, trots fle­ra lands­lags­fram­trä­dan­den de se­nas­te åren. Gör all­tid ett sta­bil och bra jobb. Har si­na främs­ta egen­ska­per i den eg­na zo­nen och spe­lar re­so­lut. Bi­drar in­te med myc­ket i of­fen­si­ven.

Gustav FORS­LING

Född 96-06-12. Längd: 182 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lin­kö­pings HC. Kom från: Egen pro­dukt. 2015/16: 48 mat­cher, 21 po­äng (6+15). SHL-mat­cher: 86.

God skrid­sko­å­ka­re som ser isen väl. Bi­drar gär­na till of­fen­si­ven och är ett gif­tigt po­wer­play-va­pen från blå­lin­jen. Har en fan­tas­tisk taj­ming till puc­ken – och ett ly­san­de pass­nings­ö­ga. Kan slar­va en del i de­fen­si­ven. Spe­lar re­so­lut längs sar­gen.

Anton KARLS­SON

Född: 93-05-20. Längd: 187 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­ro-Vet­lan­da HC. Kom från: Tings­ryds AIF, 2010. 2015/16: 50 mat­cher, 8 po­äng (4+4). SHL-mat­cher: 104.

Två­vägs­back som gär­na an­vän­der si­na ki­lon för att för­sva­ra den eg­na zo­nen. Är stark runt kas­sen och har en bra räck­vidd. Kan dess­utom bi­dra med en del till an­falls­spe­let, ut­an att be­sit­ta de rik­ti­ga spetse­gen­ska­per­na. Kom­mer få stort för­tro­en­de.

Pet­ter HANSSON

Född 96-05-16. Längd: 185 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gisla­veds SK. Kom från: Gisla­veds SK, 2012. 2015/16: 8 mat­cher, 0 po­äng (0+0). SHL-mat­cher: 23.

Har va­rit runt en hel del för­ra sä­song­en – och ha­de svårt att ta en plats i LHC:s A-lag. Har go­da all­round­kva­li­te­ter. Kan dels spe­la sta­bilt bak­åt, men även bi­dra fram­åt, bland an­nat med ett di­stinkt skott. Kan bli rör­li­ga­re och star­ka­re i åk­ning­en.

Emil KRISTENSEN

Född: 92-09-20. Längd: 184 cm. Vikt: 81 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Es­b­jerg IK. Kom från: Rög­le BK, 2016. 2015/16: 13 mat­cher, 3 po­äng (2+1). SHL-mat­cher: 13.

Bott i Sve­ri­ge se­dan 2013 och stän­digt ut­veck­lat sitt spel. Har fram­för allt en of­fen­siv upp­si­da med ett bra, hårt hö­ger­skott. Bra ac­ce­le­ra­tion i åk­ning­en. Kan bli mer po­si­tions­sä­ker i eg­na zo­nen och emel­lanåt vår­da puc­ken bätt­re. Spännande spe­la­re.

Gabri­el CARLS­SON

Född 97-01-02. Längd: 193 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öre­bro HK. Kom från: Öre­bro HK, 2013. 2015/16: 45 mat­cher, 9 po­äng (1+8). SHL-mat­cher: 52.

De­fen­siv back som är stark längs sar­gen och läg­ger stor vikt vid att för­sva­ra om­rå­det runt den eg­na kas­sen. Har god räck­vidd. Är gans­ka rör­lig, trots sin stor­lek. Är säl­lan del­ak­tig i an­falls­spe­let, men har ett bra första­pass. Nyt­tig för sitt lag.

Kristi­an NÄKYVÄ

Född: 90-11-18. Längd: 184 cm. Vikt: 90 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Ki­ek­ko-Ti­i­ke­rit. Kom från: Mil­wau­kee Ad­mi­rals, 2016. 2015/16 (AHL): 69 mat­cher, 10 po­äng (1+9). SHL-mat­cher: 55.

La­gets sto­ra back­värv­ning. Gjor­de suc­cé se­nast i SHL, då i Lu­leå, men kom­mer från ett svagt år i USA. Har en ly­san­de skrid­sko­åk­ning och ett bra spel­sin­ne. Fint hand­leds­skott som han gär­na an­vän­der. Be­hö­ver byg­ga på med styr­ka och enkla­re spel.

Eddie LARS­SON

Född 91-02-15. Längd: 187 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ma­ri­estads Bo­IS. Kom från: Väx­jö La­kers, 2016. 2015/16: 46 mat­cher, 5 po­äng (0+5). SHL-mat­cher: 152.

All­round och nyt­tig för sitt lag. Kan bi­dra i bå­da än­dar­na av ba­nan. Spe­lar en­kelt i de­fen­si­ven. Har även ett bra pass­nings­spel. Skul­le kun­na ta för sig li­te mer ut­an­för egen zon och dess­utom an­vän­da si­na ki­lon än­nu mer. Stic­ker säl­lan ut.

Gar­rett ROE

Född: 88-02-22. Längd: 173 cm. Vikt: 82 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: In­di­a­na Ice. Kom från: EHC Mün­chen, 2015. 2015/16: 41 mat­cher, 41 po­äng (14+27). SHL-mat­cher: 41.

Är oer­hört skick­lig of­fen­sivt. Är stark i åk­ning­en med en god ac­ce­le­ra­tion. Har dess­utom ett ly­san­de pass­nings­spel och spe­lar hell­re vi­da­re puc­ken än av­slu­tar själv. Har dock ett rik­tigt bra klipp i skot­tet. Kan få det tufft i fy­sis­ka mat­cher.

Se­basti­an KARLS­SON

Född 86-09-19. Längd: 184 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gö­te­borgs IK. Kom från: Rög­le BK, 2009. 2015/16: 48 mat­cher, 7 po­äng (4+3). SHL-mat­cher: 532.

Väl­digt nyt­tig för la­get. Har si­na främs­ta egen­ska­per i de­fen­si­ven med en god ar­bets­mo­ral och här­lig at­ti­tyd. Har en bra fart på rö­ren och kan ibland även glim­ta till of­fen­sivt. An­vänd­bar bå­de i box­play och fram­för kas­sen i po­wer­play. Upp­skat­tad.

Andrew GOR­DON

Född: 85-12-13. Längd: 182 cm. Vikt: 88 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb:. Kom från: Le­high Val­ley Phantoms, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 44 po­äng (18+26). SHL-mat­cher: 52.

Välträ­nad och nyt­tig spe­la­re. Rör sig bra över he­la ba­nan och är svår att få stopp på. Har ett gif­tigt skott, men kan även age­ra pass­nings­läg­ga­re. Står även för ett bra ar­be­te i de­fen­si­ven – och är of­ta rätt pla­ce­rad. Bor­de an­vän­da si­na ki­lon mer.

Hen­rik TÖRNQVIST

Född 96-08-25. Längd: 185 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­ta­la AIF. Kom från: Mo­ta­la AIF, 2011. 2015/16: 52 mat­cher, 12 po­äng (6+6). SHL-mat­cher: 100.

En stor­ta­lang som re­dan har re­la­tivt stor er­fa­ren­het från A-lags­sam­man­hang. Är kraft­full i sin åk­ning och stark i spe­let längs sar­gen. Har ett rappt skott som han bor­de an­vän­da än­nu of­ta­re. Rör­lig och har en god ba­lans. Kan bli mer po­si­tions­sä­ker.

Ja­kob LIL­JA

Född: 93-07-23. Längd: 184 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lim­hamn HK. Kom från: Rög­le BK, 2015. 2015/16: 52 mat­cher, 23 po­äng (12+11). SHL-mat­cher: 81.

En hårt ar­be­tan­de for­ward som haft en ra­ketar­tad utveckling av si­na of­fen­si­va fär­dig­he­ter. Är bra på att hit­ta puc­ken fram­för mot­stån­da­rens mål och tryc­ka dit den med sitt snab­ba skott. Skick­lig i spe­let längs sar­gen och vin­ner of­ta si­na du­el­ler.

Emil SYLVEGÅRD

Född 93-03-02. Längd: 188 cm. Vikt: 98 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Mal­mö Red­hawks. Kom från: Lu­leå HF, 2016. 2015/16: 50 mat­cher, 16 po­äng (3+13) SHL-mat­cher: 97.

En po­wer­for­ward som haft svårt att nå hög­re än en fjär­de­ked­ja. En god tack­la­re som är oer­hört in­ten­siv i sin spel­stil. An­vän­der si­na ki­lon och tryc­ker på bra i åk­ning­en. Finns en hel del att ut­veck­la i of­fen­si­ven. Kan ibland spe­la li­te väl vårds­löst.

Tog verk­li­gen chan­sen i vint­ras – och vi­sa­de om­gå­en­de upp sin ta­lang. Rör­lig i åk­ning­en och svår att ta puc­ken från. Tek­niskt skick­lig och har dess­utom ett bra, väl­rik­tat skott. Kan an­vän­da si­na ki­lon mer och job­ba li­te hår­da­re i backchec­king­en.

Niklas PERS­SON

Född 79-03-26. Längd: 188 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: So­run­da/Ös­mo HC. Kom från: Rap­perswil-Jo­na, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 25 po­äng (8+17). SHL-mat­cher: 508.

Me­ri­te­rad cen­ter och lag­kap­ten som har star­ka le­da­re­gen­ska­per. Bör­jar bli li­te till åren, men hål­ler fort­fa­ran­de hög klass, även om lägsta­ni­vån in­te är den­sam­ma som ti­di­ga­re. Oer­hört sta­bil i de­fen­si­ven, men kan även bi­dra fram­åt. Bra play­ma­ker.

Niklas FOGSTRÖM

Född: 82-03-02. Längd: 182 cm. Vikt: 85 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Sport. Kom från: Lu­leå HF, 2015. 2015/16: 51 mat­cher, 17 po­äng (4+13). SHL-mat­cher: 211.

Ly­san­de skrid­sko­å­ka­re som för­de­lar spe­let väl och dess­utom kan hål­la i puc­ken. Oer­hört nyt­tig i det de­fen­si­va ar­be­tet. Har ett bra spel­sin­ne och är in­te helt oä­ven i an­falls­spe­let. Läg­ger all­tid ner ett hårt jobb och är väl­digt nyt­tig för sitt lag.

Ken And­re OLIMB

Född 89-01-21. Längd: 178 cm. Vikt: 80 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mang­le­rud Star. Kom från: Düs­sel­dor­fer EG, 2016. 2015/16 (DEL): 52 mat­cher, 42 po­äng (19+23). SHL-mat­cher: 0.

Lil­le­bror Olimb som ock­så ham­na­de i SHL till slut. Är of­fen­sivt in­rik­tad med ett fan­tas­tiskt spel­sin­ne. Har ett rappt skott och är rör­lig på skrid­skor­na. All­tid va­rit en på­lit­lig po­äng­gö­ra­re, men ska nu le­ve­re­ra i en bätt­re li­ga. Kan ibland age­ra non­cha­lant.

Broc LITT­LE

Född: 88-03-24. Längd: 175 cm. Vikt: 77 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Cus­hing Aca­de­my. Kom från: Jo­ke­rit, 2014. 2015/16: 43 mat­cher, 35 po­äng (21+14). SHL-mat­cher: 153.

Har en otro­lig fart un­der skrid­skor­na och ac­ce­le­re­rar blixt­snabbt. Fin rör­lig­het och ba­lans med puc­ken. Har ett ly­san­de spel­sin­ne och kan bå­de le­ve­re­ra öpp­nan­de pass­ning­ar och av­slu­ta hög­klas­sigt. Skot­tet är bå­de hårt och pre­cist. Ett stän­digt hot.

Mat­his OLIMB

Född 86-02-01. Längd: 179 cm. Vikt: 83 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mang­le­rud Star. Kom från: Klo­ten Fly­ers, 2016. 2015/16: 16 mat­cher, 13 po­äng (2+11). SHL-mat­cher: 243.

En play­ma­ker av rang. Kan hit­ta pass­ning­ar som ing­en an­nan ser och styr gär­na ett po­wer­play från kan­ten. Rör­lig på skrid­skor­na, men har en tendens att sak­ta ner spe­let. Oer­hört tek­nisk med ett bra skott. Kan för­svin­na helt ur vis­sa mat­cher.

Niclas BERGFORS

Född: 87-03-07. Längd: 179 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sö­der­täl­je SK. Kom från: Amur Kha­ba­rovsk, 2016. 2015/16: 23 mat­cher, 13 po­äng (6+7). SHL-mat­cher: 25.

En av som­ma­rens mest spännande värv­ning­ar. Det är svårt att ve­ta ex­akt var han står ef­ter så många år ut­om­lands, men helt klart är han en oer­hört ka­pa­bel for­ward med blän­dan­de skrid­sko­åk­ning. No­to­risk mål­skytt med sitt snab­ba, väl­pla­ce­ra­de skott.

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.